Vzad <<  >> Vpred

Vzad << Výsledky >> Vpred

Pravda-Tirnavia 1983-1984

(8.8., 22.8., 29.8., 5.9., 19.9., 3.10., 10.10.1986)

Dvojťažky   Trojťažky   Štúdie   Ostatné


Naša dvojročná národná skladateľská súťaž po prvý raz uskutočnená pod uvedeným názvom v spolupráci s TJ ŽOS Trnava, ktorá na ňu venuje ceny a prebehla za veľkého záujmu šachových skladateľov. Zúčastnil sa na nej rekordný počet 180 skladieb, uverejnených v našej rubrike v rokoch 1983 a 1984 (prípadne ich opravy publikované neskôr). Z toho bolo 105 dvojťažiek, 29 trojťažiek, 13 mnohoťažiek, 17 štúdií a 16 iných problémov. Po vylúčení nepôvodných (č. 1449) a neopravených nekorektných problémov (1451 Cerulík, 1636 Patarák), jednej skladby zahraničného autora (1542) a rozhodcu (1548), ostalo v súťaži 175 skladieb, z toho 104 dvojťažiek, 28 trojťažiek, 13 mnohoťažiek, 17 štúdií a 13 iných problémov.

Vzhľadom na počet a úroveň skladieb sme súťaž rozdelili na štyri oddelenia: A dvojťažky (rozhodca Juraj Brabec), B trojťažky (Bedrich Formánek), C štúdie (Bohuslav Sivák) a D ostatné problémy (Formánek). Osobitne sa hodnotili skladby začínajúcich autorov, za ktoré sa pokladajú problémy uverejnené do troch rokov od dátumu prvotiny. Spomedzi dvojťažiek bolo takých skladieb 30 (z toho 9 prvotín), spomedzi trojťažiek 4 (2), štúdií 2 (0) a ostatných problémov 8 (2), Komentáre k súťaži a k jednotlivým vyznamenaným skladbám napísali rozhodcovia.

A. Dvojťažky

Priemerná úroveň súťažných 104 dvojťažiek bola veľmi dobrá. Najmä skladby vyznamenané cenami sú mimoriadnej kvality a v mnohých iných súťažiach by mohli všetky obsadiť najvyššie miesta. K tomuto tvorivému úspechu súťaže prispel predovšetkým Ivan Kiss, ktorého skladateľská invencia i technika má vysokú úroveň a ktorý má, vzhľadom na svoj vek, všetky predpoklady ďalšieho odborného rastu.

Po zvážení všetkých kritérií, z ktorých som najviac uprednostnil originalitu a umelecký dojem, udelil som vyznamenania v tomto poradí:I.-II. cena – Pravda 1983-1984

č. 1442, 1.7.1983

Ľudovít Lačný

Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahom


I.-II. cena – Pravda 1983-1984

č. 1621, 16.11.1984

Ivan Kiss

Poprad

Mat 2. ťahomI.-II. cena ex aequo (č. 1442, 1.7.1983) Ľudovít Lačný (Žiar nad Hronom): Zvodnosť 1.Jd6? hrozí 2.Sc2 mat, 1...Jc6~, J:b4 2.V:a5, Jb6 mat, 1...D(V):d6!, riešenie 1.Sc5 hrozí 2.Jb6 mat, 1...Jc6~, Jb4 2.Sc2, V:a5 mat. Lačného téma, ktorá má v cykle okrem variantového matu aj primárnu a sekundárnu hrozbu. Ak si uvedomíme, že ľubovoľný odťah Jc6 je obranou proti primárnej hrozbe a predĺžená obrana proti hrozbe sekundárnej, v skladbe je spracovaná cyklická forma hrozbového a sekundárnohrozbového paradoxu, alebo cyklická zámena troch rozličných funkcií druhých ťahov bieleho. Prvé spracovanie tejto myšlienky na svete, škoda len dvojitého vyvrátenia, navyše s braním bieleho kameňa.

I.-II. cena ex aequo (č. 1621, 16.11.1984) Ivan Kiss (Poprad): Zvodnosť 1.Sf6? hrozí 2.c4 mat, 1...Sd3, S:f6+ 2.V:d3, J:f6 mat, 1...De4!, riešenie 1.Vd3 hrozí 2.c4 mat, 1...S:d3, Sf6+ 2.Jf6, S:f6 mat. Opäť cyklická zámena v najmodernejšom strihu, ale vo funkcii tretieho prvku tu vystupuje prvý ťah bieleho. Je pozoruhodné, akými prostriedkami sa autorovi podarilo transformovať úvodník do variantového matu a naopak. Prvá zo série skladieb, v ktorých autor predstavil svetu úvodníkovú formu Lačného témy.III. cena – Pravda 1983-1984

č. 1524, 27.1.1984

Ivan Kiss, Poprad

Mat 2. ťahom


IV. cena – Pravda 1983-1984

č. 1595, 7.9.1984

Jozef Taraba, Kežmarok

Mat 2. ťahomIII. cena (č. 1524, 27.1.1984) Ivan Kiss (Poprad): Zvodnosti 1.Sf4?, 1.c:b6?, 1.Vf3? s hrozbami 2.d6, 2.Jc5, 2.Df4 mat vedú k variantom po 1...J:c5, D:d3, Se5, a sú vyvrátené ťahmi 1...D:d3, Se5, J:c5!, riešenie 1.g6 hrozí 2.Jg5 mat, 1...D:d3, Se5, J:c5 2.Df4, d6, J:c5 mat. Autorova obľúbená téma cyklickej zámeny troch rozličných funkcií ťahov čierneho (vyvrátenie, obrana, neobrana) kombinovaná s tematikou slovenskej, školy – cyklom útočných a zoslabujúcich motívov (krytie e5, blokovanie f4 – odblokovanie c5, otvorenie k c6 – zatvorenie k f4, zrušenie krytia d4). Zvodnostné fázy prostredníctvom vyvrátení vytvárajú s riešením navyše pseudo-Hanneliusovu tému v troch variantoch!

IV. cena (č. 1595, 7.9.1984) Jozef Taraba (Kežmarok): Zvodnosti 1.Jf2? (hrozí 2.Vg4 mat), 1...J:g2!, 1.Je3? J:g2 2.J:g2 mat, 1...J:h2!, 1.Jf6? Va3!, 1.Je5? Va3 2.J:g6 mat, 1...Db3!, riešenie 1.Jh6 hrozí opäť 2.Vg4 mat, 1...J:g2, J:h2, Va3, Db3 2.Df2, De3, Df6, De5 mat. Skladba s témou oddelenia A1 2. svetovej súťaže v kompozičnom šachu (kde by sa bola, nebyť nekorektnosti, iste vysoko umiestnila). Biely si v pokuse najprv zablokuje pole matovania, ale keď vidí, že čierny má v dôsledku toho účinnú obranu, v druhom pokuse pripraví mat aj na ňu. Tým si ale zablokuje iné pole matovania. Idea je spracovaná vo dvoch pároch, pričom v riešení na všetkých štyroch poliach v pokusoch blokovaných jazdcom, vychádza mat dámou.V. cena – Pravda 1983-1984

č. 1461, 19.8.1983

opr. 1173 z 22.8.1980

Ivan Kiss, Poprad

Mat 2. ťahom


 

1. č. u. – Pravda 1983-1984

č. 1498, 18.11.1983

Ján Dučák, Kežmarok

Mat 2. ťahomV. cena (č. 1461, 19.8.1983, opr. č. 1173 z 22.8.1980) Ivan Kiss (Poprad): Zvodnosti 1.Jf7? hrozí 2.V:f4 mat, 1...Kf5, S:f3 2.Dd5, Dd3 mat, 1...Jg6! 1.Vd7? hrozí 2.Dd5 mat, 1...Kf5, Jf6 2.Dd3, V:f4 mat, 1...b4! riešenie 1.Vf1 hrozí 2.Dd3 mat, 1...Kf5, V:c3 2.V:f4, Dd5 mat. Prvé spojenie cyklických foriem hrozbových tematických prvkov D a H (AaB-BaC-CaA, resp. AxC-CyB-BzA). Maty v oboch cykloch sú volené tak, že v každej fáze je jeden z nich hrozbou a druhé dva variantovými matmi, čo vedie k ďalšej cyklickej téme. Výborná priekopnícka skladba!

1. čestné uznanie (č. 1498, 18.11.1983) Ján Dučák (Kežmarok): Zdanlivé hry 1...e:d3, e3 2.e3, Sc3 mat, zvodnosti 1.Vc3? hrozí 2.e3 mat, 1...e3!, 1.Jf1? hrozí 2.Sc3 mat, 1...e:d3!, riešenie 1.Sc1 hrozí 2.d:e4 mat, 1...e:d3, e3 2.V:d3, Sb2 mat. Maty zo zdanlivých hier vystupujú vo zvodnostiach ako hrozby, ktoré sú vyvracané práve obranami, ktoré ich v zdanlivých hrách umožňovali v opačnom poradí. Tým je docielená Hanneliusova téma vo dvoch variantoch, rozšírená v riešení o zámenu matov. I keď dané konštrukčné prvky boli už viackrát použité, v tejto skladbe vedú k jednoznačnému a zrozumiteľnému podaniu témy.2. č. u. – Pravda 1983-1984

č. 1483, 14.10.1983

Ivan Kiss, Poprad

Mat 2. ťahom2. čestné uznanie (č. 1483, 14.10.1983) Ivan Kiss (podľa L. Lindnera): Pokus 1.Kh3? hrozí 2.Jd4 mat, 1...Sc5!, zvodnosť 1.Sf2? hrozí 2.Vb6 mat, 1...Jd5, Jc5 2.Sd7, Jd4 mat, 1...Sc5!, riešenie 1.Vd2 hrozí 2.Sd7 mat, 1...Jd5, Jc5 2.Jd4, Vb6 mat. Hrozbová Lačného téma (AaB, bC – BaC, bA) uskutočnená vo zvodnosti 1.Sf2? a v riešení známymi prostriedkami je zaujímavo rozšírená o ďalší pokus. V ňom je hrozbou práve tretí z tematických matov (C), ktorý v predchádzajúcej téme vystupoval len ako variantový mat.3. čestné uznanie (č. 1429, 13.5.1983) Ján Kovalič (Spišská Nová Ves): Opäť kombinácia hrozbového (AaB-DaA) a sekundárnohrozbového (A(B)bC-D(A)bB) paradoxu vo dvoch fázach, ale bez cyklickej uzavretosti (C?D), ako tomu bolo v č. 1442.

4. čestné uznanie (č. 1523, 27.1.1984) Jozef Tonkovič (Banská Bystrica): Dva polorecipročné hrozbové paradoxy (Ab!-BbA; Ba!-AaB) vo dvoch fázach, alebo aj recipročný hrozbový tematický prvok H (AaB-BbA), kde po tematických vyvráteniach nasledujú nové maty (z hrozbového hľadiska netematické). Jeden z nich (2.V:e5) vychádza v riešení po novej obrane; škoda, že to nie je tak aj s druhým vo zvodnosti.

5. čestné uznanie a I. cena pre začínajúceho autora (č. 1438, 17.6.1983) Emil Klemanič (Košice): Hanneliusova téma v klasickej podobe, dosiahnutá jednoduchými prostriedkami. Zaujme však svojou názornosťou a jednotou, či už prvých ťahov bieleho, obranných ťahov čierneho, alebo hrozbami a variantovými matmi.

1. pochvalná zmienka (č. 1437, 17.6.1983) Milan Nemček (Martin): Dombrovskisova téma vo forme obrán medzi zdanlivými a oboma zvodnostnými hrami. Riešenie už nie je tematické a je najslabším miestom skladby. Mimoriadne esteticky pôsobí geometrická jednota všetkých obrán čierneho.

2.-3. pochvalná zmienka ex aequo (č. 1427, 6.5.1983) Zoltán Labai (Milanovce) a (č. 1435, 3.6.1983) Karol Mlynka (Zlaté Moravce): Dva pokusy na tú istú nôtu – cyklické spojenie troch úvodníkových paradoxov (AaB-BaC-CaB), ale s tými istými nedostatkami: príliš veľa zmien medzi jednotlivými dvojníkmi, schematická hra a málo skutočného šachového vzrušenia. I tak však treba snahu autorov oceniť.

4. pochvalná zmienka (č. 1561, 4.5.1984) Zoltán Labai (Milanovce): Šachovanie v zdanlivej hre po úvodníku doplní osem ďalších obranných motívov.

5. pochvalná zmienka (č. 1602, 28.9.1984) Milan Bednár (Kurima): V každej fáze hrozí vždy iná dvojica z troch rôznych matov, ktorú však čierna dáma je schopná zlikvidovať. V riešení, kde hrozia už všetky tri maty, rovnaké obrany dva maty vylúčia a umožnia tretí. Kombinácia hrozbovej tematiky s poloobranami.

B. Trojťažky

Konkurovalo 28 skladieb a z nich tri, patriace medzi kvalitné moderné diela, si zaslúžili vyznamenanie cenou. Celkove však spokojní nie sme, lebo okrem dvoch úloh špecialistu Labaiho a Sovíkovej opravy staršej trojťažky súťaž nepriniesla veľa pozoruhodného.I. cena – Pravda 1983-1984

č. 1633, 21.12.1984

Štefan Sovík, Modra

Mat 3. ťahomI. cena (č. 1633, 21.12.1984) Štefan Sovík (Modra): Zdanlivé hry 1...d:c4 2.Sg2 (Vd8+?) c3 3.Vd8 mat, 1...d4 2.Vd8+ (Sg2?) K:c6 3.Sg2 mat, riešenie 1.Jc3 hrozí 2.K:f6 K:c6 3.c:d4 mat, 1...d:c4 2.Vd8+ (Sg2?) K:c6 3.Sg2 mat, 1...d4 2.Sg2 (Vd8+?) d:c3 3.Vd8 mat (1...K:c6 2.c:d5+ Kd7 3.K:f6 mat). Recipročná zámena druhých ťahov bieleho s originálnym tempovo-antiduálovým mechanizmom a dobrým doplnkom po 1...K:c6. (Skladba získala pôvodne I. cenu v olympijskom turnaji Nice 1974, ale v nekorektnej verzii. Nie je nám zatiaľ známe, či bola diskvalifikovaná; ak nebola, potom bude vylúčená z tejto súťaže.)II.-III. cena – Pravda 1983-1984

opr. 1481, 7.10.1983

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahom


II.-III. cena – Pravda 1983-1984

č. 1436, 10.6.1983

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahomII.-III. cena ex aequo (opr. 1481, 7.10.1983) Zoltán Labai (Milanovce): Tematické pokusy 1.Dg4? hrozí 2.Df3 mat, 1...Jg7!, 1.Dh5? hrozí 2.Df3 mat, 1...Je7!, riešenie 1.b4 hrozí 2.Jc3+ Kd4 3.D:f6 mat, 1...Sg7 2.Dg4 Jf5~, Jd4 3.De6 Jc3 mat, 1...Se7 2.Dh5 Jf5~, Je3 3.Dd5, d3 mat. Dva varianty s blokovaním polí pre jazdca aj kráľa a s predĺženými obranami tvoria dokonalý logicko-strategický celok.

II.-III. cena ex aequo (č. 1436, 10.6.1983) Zoltán Labai: Zdanlivé hry 1...Sf3 2.Jb5+ Ke4 3.d3 mat, 1...Jf6 2.Se3+ Ke5 3.Jd3 mat, riešenie 1.Sb5 hrozí 2.Jd3 a 3.Se3, Se5 mat, 1...Sf3 2.J:f5+ Ke4 3.Sd3 mat, 1...V:b6 2.Jc2+ K:c5 3.b4 mat. Náročná zámena dvoch hier (jedna druhého ťahu bieleho, jedna voľná) zjednotená blokovaniami polí, ale konštrukčne ťažkopádna.Čestné uznanie (č. 1575, 8.6.1984) Vladimír Bušík (Prievidza): Odvážna trojfázová zámena hier (navyše s menej čistou zdanlivou hrou) zahŕňa zámenu obrany a dve zámeny druhých ťahov bieleho, pravda, motivačne je príliš nehomogénna.

Pochvalná zmienka (opr. č. 1262, 21.8.1981) Michal Virostko (Zamutov): Zaslúži si vyznamenanie za technické zvládnutie množstva variantov, ale esteticky sotva uspokojí.

Pochvalná zmienka (č. 1476, 23.9.1983) Ján Kozinka (Trnava): Zaujímavá "štúdia" na tému odblokovania poľa jazdcovi dámou s výborným úvodníkom. Z hľadiska strategickej výstavby je však značným nedostatkom päťnásobná hrozba.

Pochvalná zmienka (opr. č. 1596, 7.9.1984) Jan Kubečka (Ostrava): Dobré spracovanie známeho námetu.

Pochvalná zmienka a cena pre začínajúceho autora (č. 1617, 2.11.1984) František Sabol (Havířov): Sympatická tempová mereditka na tému súboja bielej dámy s čiernym strelcom.

II. cena pre začínajúceho autora (č. 1469, 9.9.1983) Igor Procháczka (Nitra): Dobrá päťfázová dvojťažka s hrozbovými paradoxmi a zámenami matov.

III. cena pre začínajúceho autora (č. 1506, 9.12.1983) Miloš Lakatoš (Trebišov): Dvojfázová voľná téma poloobrán: pozoruhodný konštrukčný výkon.

C. Štúdie

Dve zo 17 súťažných štúdií boli verziami skôr uverejnených skladieb toho istého autora (v tejto súťaži) a tu som hodnotil vždy len jednu pozíciu. Málo pôvodné boli štúdie č. 1555 a 1571 (predchodcovia Sackmann, resp. Prokeš), ďalším štúdiám by prospela lepšia konštrukcia. Z kombinačného hľadiska boli najlepšie skladby M. Hlinku, niekoľko vtipných a dobre konštruovaných nápadov mal Ľ. Kekely. Z ostatných autorov najlepšie "zapracoval" Š. Todek.I. cena – Pravda 1983-1984

č. 1620, 9.11.1984

Michal Hlinka, Košice

Biely remizuje

a) diagram b) Ve7 na e4I. cena (č. 1620, 9.11.1984) Michal Hlinka (Košice): a) 1.Vh8+ (1.V:h2? Ve1+!, zvodnosť 1.Vd3+ Ke8 2.J:h2 Se4! – túto obranu čierny nemá v pozícii b) 1...Kd7 2.J:h2 Ve1+ 3.Kb2! Ke7 4.Vh4 Vh1 5.Vf4 Sf3! (5...V:h2 6.V:f2 – pre tento subvariant musel v 3. ťahu biely kráľ ísť na čierne pole) 6.Jf1! (6.V:f3? V:h2! a po 7.Kc3 Vh3!, resp. 7.Kc1 Vh1+!, alebo 7.Kc2 f1D+! čierny vyhrá) 6...V:f1 7.V:f3 remíza, b) 1.Vd3+ (zvodnosť 1.Vh8+? Ke7 2.J:h2 Ve1+ 3.Kb2 Vh1 4.Vh7+ Ke6 5.Vh6+ Kf5! 6.Vh8 Kf4 7.Vf8+ Kg3 remíza) 1...Ke7 2.J:h2 Vh4 (2...Ve1+ 3.Kb2 Vh1 4.Vd2 V:h2 5.V:f2 remíza podobne ako v pozícii a) 3.Vd2 (3.Ve2+? Se4+!) 3...V:h2 4.V:f2 (4.Ve2+? Se4+ 5.V:e4+ Kf6 6.Vf4+ Ke5 7.Vf8 Vh1+! a čierny vyhrá) 4...Se4+ 5.Ka1! V:f2 pat. Formou dvojníka autor podstatne skvalitnil vlastnú štúdiu č. 1493. Tematické zvodnosti a presné ústupy bieleho kráľa robia štúdiu aj riešiteľsky zaujímavou. Výborne využitý je biely aj čierny materiál. Pre úplnosť: v a) nejde 4.Vh7+? Ke6! 5.Vh8 Se4!II. cena – Pravda 1983-1984

č. 1599, 14.9.1984

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely vyhrá


1. č. u. – Pravda 1983-1984

č. 1545, 16.3.1984

Michal Hlinka, Košice

Biely vyhráII. cena (č. 1599, 14.9.1984) Ľuboš Kekely (Žilina): 1.Sg3+ (1.Kh3? Kf3! 2.Sg3 Vh8+ 3.Sh4 Kf4 4.e6 Kf5 5.e7 Ke6 remíza, 1.Se3+? K:e3 2.f7 Vf8 3.e6 Kf2! 4.Kh3 Kf3 5.Kh4 Kf4 remíza, 1.Kh1? Vf8! 2.Sh2 Kf3 remíza) 1...Kf3 2.f7 (2.Kh3? Vh8+!) 2...Vh8+ 3.Sh4! (3.Kg1? K:g3 4.e6 Va8! so známou pozičnou remízou) 3...V:h4+ 4.Kg1 Vg4+ 5.Kf1 Vf4 6.e6 a biely vyhrá. Biely musí odraziť matovú hrozbu a zároveň presadzovať postup svojich pešiakov. Táto vtipná štúdia, ktorej obsah je obohatený aj zvodnosťami, ukazuje, že na vytvorenie zaujímavej skladby často stačí aj skutočne miniatúrny materiál.

1. čestné uznanie (č. 1545, 16.3.1984) Michal Hlinka: 1.Ve7+ (1.Vf7? Vg1! 2.g7 Jh5, 1.Sg2? Vf4! 2.Ve7+ Kd2 3.g7 Vg4 4.Sd5 Jf5 remíza) 1...Kd2 2.g7 Vb1+ 3.Ka2! Vb8 4.Sd5 (4.Vb7? Va8+ 5.Kb1 J:h1! remíza) 4...Jf5 5.Vb7 Va8+ 6.Kb1! J:g7 7.Vb2+ (keby bol čierny ustúpil kráľom na d1, hral by teraz biely najprv Sf3+) 7...Kc3 8.S:a8 a biely vyhrá. Taktiež dobre konštruovaná skladba so zaujímavými manévrami veží a najmä bieleho kráľa, ktorý musí svojej veži pripraviť "bezpečný" šach z poľa b2. Autor myšlienku rozvinul vo svojej štúdii č. 1608, ale rozhodcovi sa viac páčila jednoduchšia pozícia.2. čestné uznanie (č. 1490, 28.10.1983) Ľuboš Kekely: Obeťou pešiaka a strelca prejde biely do remízovej koncovky. Treba si všimnúť, že druhým ťahom vynúti biely prerušenie dôležitej diagonály: keby čierny mohol zahrať 4...Db7, po 5.f8D Db4+! aj po 5.Ke6 Db4! 6.Kf6 Df8! by ľahko vyhral.

1. pochvalná zmienka (č. 1565, 11.5.1984) Štefan Todek (Banská Bystrica): Dva analogické maty, premena na jazdca a dobytie dámy. Len pešiakov je trochu veľa na osemťahovú kombináciu.

2. pochvalná zmienka (č. 1420, 8.4.1983) Ľuboš Kekely: Presný výber hry bieleho na pat. Vo 4. ťahu nesmie biely stratiť rozhodujúce tempo, lebo by sa dostal do prehranej pešiakovej koncovky.

D. Ostatné problémy

V tomto oddelení z 26 súťažných problémov potešili najmä tri mnohoťažky a tri exoproblémy.I. cena – Pravda 1983-1984

opr. 1455, 5.8.1983

Pavol Jankovič, Kociha

Mat 4. ťahom


II. cena – Pravda 1983-1984

opr. 1537, 24.2.1984

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 4. ťahomI. cena (opr. 1455, 5.8.1983) Pavol Jankovič (Kociha, okr. Rimavská Sobota): 1.Sa4 hr. 2.D:d4+ Kd6 3.D:f4+ K:d5 4.Jc7 mat, 1...Sf4~ 2.d6+ K:e6 3.d7 Kf7 4.d8J mat, 3...f4 4.d8J mat, 1...Se3! 2.Dc7+ K:d5 3.Sb3+ Ke4 4.Jc5 mat. Štvorťažka českej školy s tromi (resp. štyrmi) modelovými matmi, pričom autor dôvtipne využil mechanizmus predĺženej obrany strelca. Ukážkovo je zvládnutý Pd5, menej už Pb4.

II. cena (opr. 1537, 24.2.1984) Zoltán Labai (Milanovce, okr. Nové Zámky): Zdanlivá hra 1...h3 2.Kd6 g3 3.Ve5+ Kg4 4.Jf6 mat, riešenie 1.Ve7 hrozí 2.V:f7+ Ke5 3.Sf6+ Kf4 4.Sd4 mat, 1...f6 2.Se6+ Ke5 3.Se3 K:e4 4.S:g4 mat (2...K:e4 3.S:g4+, 1...g3 2.V:f7+ Kg4, Ke5 3.Se6+, Vf3 atď.). Taktiež "modelová" štvorťažka s dvoma efektnými batériovými matmi (farebné echo). 

III. cena – Pravda 1983-1984

č. 1487, 21.10.1983

Marcel Susa, Košice

Mat 10. ťahom


IV.-V. cena ex aequo

Pravda 1983-1984

č. 1417, 1.4.1983

František Sabol, Havířov

Samomat 2. ťahomIII. cena (č. 1487, 21.10.1983) Marcel Susa (Košice): Hlavný plán 1.S:e7? (hrozí 2.g4 mat) 1...Sd1 2.Se6 Se2 3.g4+ S:g4 4.Sf7 mat, 1...Sd7!, 1. prípravný plán 1.Se6? (hrozí 2.S:e7), 1...Sb3!, 2. prípravný plán 1.Sf5 (hrozí 2.S:e7, 1...Kg5? 2.Se6 Kh5 3.S:e7) 1...e6! 2.S:e6 (2.Sh3? Sd1 3.S:e6 g4!) 2...Sb3 3.Sf5 Kg5 4.Sh3! (medziplán – zamestnávanie čierneho kráľa) 4...Kh5 a 3. prípravný plán 5.Sb4 (hrozí 6.g4+ Kh4 7.Se1+ Kg5 8.g3) 5...Sd1 (čierny strelec odlákaný z diagonály a2-g8) 6.Sf5 Kg5 7.Se6(Sd7) Kh5 8.Se7 Se2 9.g4+ S:g4 10.Sf7 (Se8) mat (postupne vyšiel 2., 1. a hlavný plán). Na domáce pomery nezvyčajná mnohoťažka novonemeckej školy, založená na duchaplnom súboji dvojice bielych strelcov s čiernym strelcom formou prípravných plánov a medziplánu. Nebyť menšieho duálu v 7. ťahu, mohla získať ešte vyššie vyznamenanie.

IV.-V. cena ex aequo a I.-II. cena e. a. pre začínajúceho autora (č. 1417, 1.4.1983) František Sabol (Havířov): Zvodnosti 1.J:e3? g:h5!, 1.S:e3? g:h5!, riešenie 1.Ve4 tempo 1...d:c5, d5, g:f5, g5, g:h5 2.Vc4, Vd4, Vf4, Vg4, Vh4 Va1 mat. Trojfázová zámena štyroch druhých ťahov bieleho, azda trochu schematická a v riešení s odpočívajúcimi Jc1, Sg1.IV.-V. cena ex aequo

Pravda 1983-1984

opr. 1450, 29.7.1983

Emil Klemanič, (Košice) a

Ladislav Packa, Galanta

Pomocný mat 2. ťahom

4 riešenia


 

Zvláštna cena

Pravda 1983-1984

č. 1634, 21.12.1984

Peter Gvozdják, Bratislava

Pomocný mat 2. ťahom

4 riešeniaIV.-V. cena ex aequo a I.-II. cena e. a. pre zač. aut. (opr. č. 1450, 29.7.1983) Emil Klemanič (Košice) a Ladislav Packa (Galanta): 1.Kb6 Vc7 2.Vg7 Ve6 mat, 1.Vg7 Ve7+ 2.Kb6 Vc6 mat, 1.Da8 Vc6 2.Vf6 Ve7 mat, 1.Vf6 Ve6 2.Da8 Vc7 mat. V štyroch riešeniach sa spolu osemkrát využije odviazanie bielych veží na ich "všetky" možné zásahy. Dokonalý pomocný mat.

Zvláštna cena (č. 1634, 21.12.1984) Peter Gvozdják (Bratislava): 1.Sd6 Kf3 2.e5 (d5?) Vh8 mat, 1.e5 Kf3 2.Se6 (Sd6?) Vh8 mat, 1.Se6 Kf3 2.d5 (e5?) Vh8 mat, 1.d5 Kf3 2.Sd6 (Se6?) Vh8 mat. Opakovanie bielych ťahov je jednotvárne, autora však treba pochváliť za objav vtipného mechanizmu cyklického úvodníkového paradoxu v štyroch fázach, čo je zrejme rekord.1. čestné uznanie (č. 1509, 16.12.1983) Jozef Havran (Šaľa) a Zoltán Labai (Milanovce): Jednoduchými prostriedkami dosiahnutý pekný cyklický efekt ("optická" Lačného téma).

2.-3. čestné uznanie ex aequo (č. 1484, 14.10.1983) Peter Gvozdják: Upokojujúco pôsobia tretie ťahy bieleho bez šachov, ale najmä trojica modelových matov (z toho dva farebné echové).

2.-3. čestné uznanie ex aequo (č. 1531, 10.2.1984) Zdeněk Libiš (Lysice): Síce len dva modelové maty, ale v päťťažke. Po každej stránke originálne pôsobí variant 1...h4.

Zvláštne čestné uznanie (opr. č. 1418, 1.4.1983) Ladislav Packa (Galanta): Veľmi podarený žartovný problém, na ktorého idei (nasadanie kráľa na jazdca, jazda na koni a zosadnutie) sa skutočne nedá nezasmiať.

Pochvalná zmienka (opr. č. 1452, 29.7.1983) Jozef Vilem (Trnava) a (č. 1550, 30.3.1984) Marian Červenka (Bratislava). Dva pekné trojťahové pomocné maty s dvojicou echových modelových matov.

Pochvalná zmienka (č. 1635, 28.12.1984) Imrich Bandžuch (Spišská Nová Ves): Osem rošádových riešení predstavuje úctyhodný výkon, umelecký dojem však zaostáva – najviac škodí jednoduché prehodenie ťahov 1.0-0 a 2.Jg3.

Pochvalná zmienka (č. 1549, 30.3.1984) Ľuboš Kekely (Žilina): Dobrý nápad, stál by však za pestrejšie využitie.

Pochvalná zmienka (č. 1515, 30.12.1983) Jan Svoboda (Trnava): Otáčanie valca tu ešte asi nebolo!

Prípadné námietky proti výsledku súťaže pošlite do konca tohto roka na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, s označením ŠACH pri adrese. Úplný výsledok (s postaveniami a riešeniami všetkých vyznamenaných skladieb) vyjde v dvojčísle 4-5 bulletinu Pat a mat.

Vzad << Výsledky >> Vpred

Vzad <<  >> Vpred