Vzad <<  >> Vpred

Vzad << Výsledky >> Vpred

Pravda 1973-1974

(11.7., 18.7., 1.8., 15.8., 22.8., 29.8.1975)

Dvojťažky   Ostatné problémy


Naša dvojročná skladateľská súťaž pre československých autorov, ktorú sme vypísali 12. januára 1973, dospela do záverečného štádia. Zúčastnilo sa na nej pôvodne 140 originálov, uverejnených v našej rubrike v rokoch 1973 a 1974 (prípadne ich opravy alebo úpravy uverejnené tohto roku). Z toho bolo 107 dvojťažiek, 5 mnohoťažiek, 1 štúdia, 2 pomocné maty, 1 samomat a retrográdny problém. Po vylúčení nekorektných a neopravených problémov (č. 684 Blunár pre motivačný duál, 690 Valuška, 697 Škrobian obe pre vedľajšie riešenie, 705 Jarolín pre duály) ostalo v súťaži 136 skladieb, z toho 104 dvojťažiek, 23 trojťažiek, 5 mnohoťažiek a po jednej štúdii, pomocnom mate, samomate a retrográdnom probléme. Vzhľadom na počet a úroveň skladieb sme súťaž rozdelili na dve oddelenia: A. dvojťažky (rozhodca J. Brabec), B. ostatné problémy (B. Formánek). V oboch oddeleniach udelili rozhodcovia 5 cien a viacero čestných uznaní. Osobitne hodnotili skladby začínajúcich autorov, za ktoré pokladajú problémy uverejnené do 3 rokov od dátumu prvotiny. Spomedzi dvojťažiek bolo takých skladieb 84 (z toho 36 prvotín), spomedzi ostatných problémov 9 (4 prvotiny).

A. DvojťažkyVýsledok súťaže dvojťažiek uvádza rozhodca takto: Štúdium skladieb začínajúcich autorov poskytuje vždy neobyčajný zážitok. Konštrukčná stránka takýchto prác nebýva obyčajne najlepšia, ale zato sa možno v nich stretnúť s množstvom originálnych a sviežich nápadov. Tak tomu bolo aj v tejto súťaži. Vzhľadom na mimoriadne veľký podiel začiatočníkov úroveň skladieb bola pomerne dobrá, i keď nakoniec najlepšie práce predsa len boli od skúsenejších autorov. Pätnásť vyznamenaných skladieb som ohodnotil takto:I. cena – Pravda 1973-1974

č. 628, 11.1.1974

Cyril Opalek, Bratislava

Mat 2. ťahomI. cena (628, 11.1.1974), Cyril Opalek (Bratislava): Pokusy 1.Kc2? hrozí 2.Sc3 mat, 1...Je5!, 1.Sf1? hrozí 2.Jc2 mat, 1...Je3!, 1.Je4? hrozí 2.Dc5 mat, 1...Jd3!, riešenie 1.Vc8 hrozí 2.Vc4 mat, 1...Je5, Je3, Jd3 2.Dc5, Sc3, Jc2 mat. Hanneliusova téma s tromi pokusovými fázami! Takýto výkon iba málokedy vidieť aj v medzinárodných súťažiach, a preto si zaslúži najvyššie ocenenie. (Pozn. red.: Hanneliusova téma je definovaná takto: V riešení po ťahoch, ktoré vyvracajú pokusy, nasledujú maty z pokusových hrozieb, ale z iných pokusových fáz, než vyvracala príslušná obrana – konkrétne v riešení po 1...Je5, čo je ťah, ktorý vyvracia pokus 1.Kc2? nasleduje mat 2.Dc5, čo je hrozba po pokuse 1.Je4? – atď.)II. cena – Pravda 1973-1974

č. 710, 13.12.1974

Andrej Ančin, Komárno

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Jb2 na c1


III. cena – Pravda 1973-1974

č. 703, 22.11.1974

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahom

 II. cena (710, 13.12.1974), Andrej Ančin (Komárno): Zdanlivé hry 1...Jd3, V:c5+ 2.K:b5, K:c5 mat, a) 1.Df8 hrozí 2.Df4 mat, 1...Jd3, V:c5+ 2.Df3, Je:c5 mat (1.Dh8? Jc4!), b) 1.Dh8 hrozí 2.De5 mat, 1...Jd3, V:c5+ 2.D:d4, Jd:c5 mat (1.Df8? Je2!). Trojfázová zámena dvoch matov, pričom v jednom variante sa využíva prerušenie jednej z troch čiernych figúr a v druhom odblokovanie poľa c5. Dvojník vhodným spôsobom privádza riešiteľa k nájdeniu celého obsahu.

III. cena (703, 22.11.1974), Zoltán Labai (Milanovce): Zvodnosti 1.Dd7? hr. 2.D:d5 mat, 1...Vd8!, 1.Jef3? hr. 2.Jd2 mat, 1...b1J!, riešenie 1.Jg2 hr. 2.f3 mat a vždy dva z troch variantov 1...f:e6, c3, g4 2.D:e6, Sd3, Ve5 mat. Vzorový príklad toho, ako má vyzerať úloha slovenskej školy. Naprostá totožnosť obranných motívov v odpovedajúcich variantoch, jednoznačnosť a harmónia obranných ťahov a zaujímavá novostrategická zámena vyzdvihujú túto skladbu medzi najlepšie s danou témou.IV. cena – Pravda 1973-1974

č. 641, 1.3.1974

Štefan Vincze, Švermovo

Mat 2. ťahom


V. cena – Pravda 1973-1974

opr. č. 621, 7.12.1973

Bohumil Idunk, Myjava

Mat 2. ťahomIV. cena a I. cena pre začínajúceho autora (641, 1.3.1974), Štefan Vincze (Švermovo): Zdanlivé hry 1...J:b6, Jc7, a2, J:d2, Je3, (S:c6) 2.D:b6, b:c7, S:b2, V:d2, d:e3, (J:c6) mat, 1.Vc3 hr. 2.Vd3 mat, 1...D:b6+, D:d2+, Db5, S:a6 2.Vc6, Ve3, Vb3, Jc6 mat. Päť variantov zdanlivej fázy sa zamení na štyri varianty skutočnej fázy. Voľná zámena, v ktorej najviac zaujmú maty s väzbou čiernej dámy pred úvodníkom aj po ňom.

V. cena (opr. 621, 7.12.1973), Bohumil Idunk (Myjava): Zvodnosti 1.Sb4? hr. 2.Sd6 mat, 1...Dh6!, 1.Sf2? hr. 2.S:d4 mat, 1...Dg1!, riešenie 1.Ja3 hr. 2.Jc4 mat a vždy varianty 1...Je3, c5 2.Df4, Dd5 mat. Opäť výborne konštruovaná úloha slovenskej školy. Nebyť toho, že rovnaký mechanizmus bol už viackrát použitý, úloha by bola dostala vyššie ocenenia.


1. čestné uznanie (707, 6.12.1974), Bedrich Formánek (Bratislava): Zvodnosť 1.Jc3? tempo 1...V:d5, Ve4, V:f4, K:c3 2.Jf:d5, D:d3, V:f4, D:d3 mat, 1...c:d5!, riešenie 1.J:d4 tempo 1...V:d5, Ve4, V:d3, K:d5, c:d5 2.J:d2 (Je5?), Jb4 (Jf4?), Jc3 (Jf6?), Jf4, Je5 mat. Zaujímavý boj o vyčistenie štvrtej horizontály s množstvom strategických motívov. Dobre pôsobia aj varianty po ťahoch kráľa.

2. čestné uznanie (629, 18.1.1974), Václav Kotěšovec (Praha): Zdanlivé hry 1...d5, S:b4, c3 2.De7, De7, Jd3 mat, zv. 1.Dg8? hr. 2.D,V:c4 mat, 1...d5, S:b4 2.Df8, Dc8 mat, 1...K:b4!, 1.Dd3 hr. 2.D,V:c4 mat, 1...d5, S:b4, c:d3, V:b4, K:b4 2.Se7, Sd4, J:d3, Dd5, D:a3 mat. Zámena dvoch matov a jednej obrany medzi zdanlivou a skutočnou fázou. Zvodnostná fáza obsahuje len dva varianty so zámenou matov a nedosahuje úroveň ďalších dvoch fáz. Zaujímavo a sviežo komponovaná úloha.

3. čestné uznanie a II. cena pre začínajúceho autora (673, 19.7.1974), Pavol Dobák (Banská Belá): Zvodnosť 1.d:e5? hr. 2.Dd4 mat, 1...Jc6!, riešenie 1.Jb4 hr. 2.Sd5 mat a v oboch fázach varianty 1...Je6, Dd6, Ve3 2.Sh7, J:d6, D:e3 mat. Mlynkova téma s využitím obranných motívov napadnutia, šachovania a zaclonenia. Motivačne čistá práca, ale vadí trochu hrubá konštrukcia.

4. čestné uznanie (691, 20.9.1974), Andrej Ančin (Komárno): Zdanlivé hry 1...b4, c:d4 2.Da6, Dc6 mat, zvodnosť 1.De4? hr. 2.Jd4~ mat, 1...b4, c:d4, Sb1 2.Sa6, D:d4, Jc2 mat, 1...V:d5!, riešenie 1.Dc2 hr. 2.D:a2 mat, 1...b4, c:d4, Sb1 2.Sb2, Sa5, Db3 mat. Trojfázová zámena s veľmi efektnou skutočnou fázou. Škoda len viacnásobnej hrozby v zdanlivej fáze, ktorá celkom nezapadá do rámca úlohy.

5. čestné uznanie (573, 30.3.1973), Ján Kročian (Myjava): Zdanlivé hry 1...Kf4, Df4 2.Vd4, Db1 mat, zvodnosť 1.Dc5? hr. 2.De3 mat, 1...Kf4, Df4 2.Vh4, Dd5 mat, 1...Vd4!, riešenie 1.Dc3 hr. 2.De3 mat, 1...Kf4, Df4 2.D:f3, Dd3 mat. Opäť trojfázová zámena so známym mechanizmom, ale s dobrou konštrukciou.

1. pochvalná zmienka a III. cena pre začínajúceho autora (712, 20.12.1974), Juraj Šťastný (Zvolen): Po 1...c5, d4 vychádza v zdanlivých hrách 2.Je5, Ja3 mat, po zvodníkoch 1.Jc1? Kc5! 2.Dd3, Sb3 mat, 1.Dd7? K:d3! 2.Db5, D:d4 mat a v riešení 1.Jcb4 tempo 2.D:d5, Dc5 mat, (1...Kd4 2.D:f4 mat). Štyri fázy – to je pre začiatočníka úctyhodný počet. V tejto práci sú podané jednoduchými prostriedkami, ale s pestrými strategickými a novostrategickými motívmi. (Pozn. red.: Fázu 1.Dd7? objavil Štefan Blunár.)

Ďalšie štyri pochvalné zmienky bez poradia:

(590, 8.6.1973), Milan Šeliga (Svit): Zvodnosti 1.De3? e4!, 1.Dh1+? e4!, 1.Jf8? c5!, riešenie 1.Dg5 tempo, 1...Ke6, c5, Kc5, Ke4 2.Sg8, Jf4, D:e5, Jf4 mat.

(696, 25.10.1974), Ján Golha (Zlaté Moravce): Zvodnosti 1.Kc6? Kb4!, 1.Vd1? d3!, riešenie 1.Vf4 tempo 1...b4, Kd5, Kb4 2.Je3, Sg8, V:d4 mat. Dve úlohy so známou schémou recipročnej zámeny. V č. 696 je recipročná zámena obohatená zdanlivou fázou, s ktorou vytvára tému Z-32-34, v č. 590 sú pridané fázy menej zaujímavé, ale obsahujú naviac ďalšie varianty.

(695, 18.10.1974), Štefan Blunár (Zvolen): Zvodnosti 1.Va3? Ke5!, 1.Dg8? Ke3!, 1.Sg1? K:c4!, riešenie 1.b8J tempo, 1...K:c4, Ke3, Ke5 2.J:d6, Da7, Jc6 mat. Bohatá viacfázová hra a zaujímavé vyvrátenia vždy po vstupe kráľa na iné voľné pole, iba hra čierneho postráda hlbší strategický obsah.

(Opr. 631, 25.1.1974), Ivan Jarolín (Bratislava): Zdanlivé hry 1...b4, Vd1, Jd5~ 2.Jf8, Df5, Jf4 mat, zvodnosť 1.Da2? Dd6!, riešenie 1.Dc5 hr. 2.D:d5 mat, 1...b4, Vd1, Jd5~ 2.Dd6, Jf8, Ve7 mat. Dobre konštruovaná, ale málo originálna tzv. rozšírená kolotočová zámena matov.

B. Ostatné problémyOddelenie prinieslo viacero pozoruhodných diel, ale najmä z oblasti trojťažiek. Je skutočne chvályhodné, ako sa naši trojťažkári zdokonalili v posledných rokoch a k akým výkonom sa dopracovali vo všetkých žánroch, či už ide o skladby "české", strategické, logické, alebo novostrategické. Máme tu na mysli najmä náš vynikajúci juhoslovenský "tandem" Ančin – Labai, ale aj viacerých ďalších autorov, ktorým k svetovosti chýba už azda len ten čas, prepotrebný na systematickú prácu. V porovnaní s dvojťažkami je slabšie zastúpenie začiatočníkov, ale tomu sa nemožno čudovať – je to už slovenská tradícia, že k iným problémom sa prechádza cez dvojťažky, tým však nechceme povedať, že by to bola tradícia najlepšia. – Predbežný výsledok súťaže je tento:I. cena – Pravda 1973-1974

č. 685, 23.8.1974

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahomI. cena (685, 23.8.1974), Zoltán Labai (Milanovce): Zdanlivé hry 1...Jc6 2.Jg4+ Kd5 3.Dc4 mat, 1...S:e7 2.V:f5+ K:e6 3.Sf7 mat, 1.Dh4 hrozí 2.d4+ c:d4 3.D:d4 mat, 1...Jc6 2.Jc4+ Kd5 3.J:c7 mat, 1...Vd7 2.V:f5+ Ke6 3.Sf7 mat. Téma Z-22-33, čiže polovoľná zámena druhých ťahov bieleho s dôvtipnou motivačnou náplňou: predbežné blokovania polí ako škodlivé motívy, skryté napadnutie e7 ako pozitívny motív úvodníka atď. Výborná novostrategická trojťažka.II. cena – Pravda 1973-1974

č. 626 4.1.1974

Bohumil Idunk, Myjava

Mat 3. ťahom


III. cena – Pravda 1973-1974

č. 702, 15.11.1974

Alexander Fica, Praha

Mat 3. ťahomII. cena (626 4.1.1974), Bohumil Idunk (Myjava): Zdanlivé hry 1...D:e5+ 2.J:e5+ J:e5 3.b8J mat, 1...J:e5 2.b8J+ D:b8 3.J:e5 mat, 1.Kd3 Jb8 (hrozí) 2.Jd4+ c:d4 3.Sb5 mat, 1...D:e5 2.b8J+ J:b8 3.J:e5 mat, 1...J:e5 2.J:e5+ D:e5 3.b8J mat. Dobre známu "poľskú" tému z I. svetovej súťaže v kompozičnom šachu spracoval autor mimoriadne ekonomicky a s modelovými matmi, čo je nesporný úspech.

III. cena (702, 15.11.1974), Alexander Fica (Praha): 1.Je3 hr. 2.Dc3+ Kf4 3.Jh3 mat, 1...V:g5 2.Sb2+ Kf4 3.J:g2 mat, 1...J:e3 2.Sb2+ Kf4 3.Jh3 mat, 1...V:c1 2.Jf3+ Kf4 3.J:g2 mat (1...Kd4, Vf4, Vf7+, Kf6 2.Dc4+, Sb2+, J:f7+, Jf7 atď.). Riešiteľský náročná úloha s modelovými matmi, zaujímavá aj po kombinačnej stránke. Za zmienku stojí ešte "pomocná" zdanlivá hra 1...K:d5 2.Je7+ Ke5 3.Dc3 mat (bez matu po 2...Kd4).IV. cena – Pravda 1973-1974

č. 667, 28.6.1975

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahom


V. cena – Pravda 1973-1974

č. 604, 28.9.1973

Andrej Ančin, Komárno

Mat 3. ťahomIV. cena (667, 28.6.1975), Zoltán Labai (Milanovce): Tematický pokus 1.d3? hr. 2.Je2 mat, 1...S:f2!, 1 d4? hr. 2.Sg5 mat, 1...S:d4!, riešenie 1.d8J hr. 2.J:e6+ J:e6 3.V:f5 mat, 1...Jc5 2.d4 Je4 3.Je2 mat (2.d3! J:d3!), 1...Vc5 2.d3 Ve5 3.Sg5 mat (2.d4? S:d8!) (1...Ve7 2.Jc6 atď.). Efektné spracovanie Brunnerovho typu drážďanskej témy vo dvoch variantoch s antiduálom. Osobitne pôsobí opakovanie matov z hrozieb tematických pokusov, škoda len slabšieho využitia Jd8 a najmä Vh5.

V. cena (604, 28.9.1973), Andrej Ančin (Komárno): 1.Vg6 D:f2 (hr.) 2.Dc5+ K:f4 3.Dg5 mat, 1...D:e1 2.S:d4+ K:f4 3.Df7 mat, 1...Vg4 2.Jf3+ K:f4 3.Vf6 mat (1...K:f4, Vh5 2.Sg3+, Ve4+ atď.). Tri pekné modelové maty. Škoda, že Vf4 hrá len druhoradú úlohu.


1. čestné uznanie (583, 11.5.1973), Andrej Ančin (Komárno): Tematický pokus 1.Vd1? hr. 2.Vf4+!, 1...Vd7!, 1.Vg5? hr. 2.Ve3+, 1...J:f2!, riešenie 1.Sg7 hr. 2.Jc5+ S:c5 3.J:c3 mat, 1...V:b5 2.Vd1 (2.Vg5?) d4 3.V:d4 mat, 1...V:d7 2.Vg5 (2.Vd1?) d4 3.Ve5 mat (1...d4, f6, Je5 2.D:b7, Ve3+, Ve3+ atď.). Kombinačne zaujímavá úloha v "logickom" štýle s čiastočnou tretinovou väzbou a antiduálom vo dvoch hlavných variantoch. Trochu ťažkopádna konštrukcia a nevydarený úvodník znižujú jej hodnotu.

2. čestné uznanie (606, 5.10.1973), Ján Tazberík (Bernolákovo): 1.Jb7 D:b7 2.c:b7+ Kb8 3.Kh1! c6 4.Kg2! Kc7 5.b:a8S! a vyhrá. Jediná štúdia v súťaži má hrubý úvod, ale manéver kráľa a najmä záverečná premena pešiaka na strelca ho dostatočne vyváži.

3. čestné uznanie (708, 6.12.1974), Zoltán Labai (Milanovce): Zdanlivé hry 1...Se4 2.Je2+ J:e2 3.Vf5 mat, 1...Ve4 2.Vf5+ J:f5 3.Je2 mat, riešenie 1.Da8 hr. 2.g3 mat, 1...Se4 2.Vf5+ J:f5 3.Je2 mat, 2...S:f5 3.g3 mat, 1...Ve4 2.Je2+ J:e2 3.Vf5 mat, 2...V:e2 3.g3 mat, (1...Jc6 2.D:c6 atď.). Opäť "poľská" téma (recipročná zámena druhých aj tretích ťahov) s peknou stratégiou – negatívnou stránkou je menšia originalita a krátka hrozba. (Druhá autorova úloha na túto tému – č. 575, 6.4.1973 – má predchodcu v I. cene N. Petrovića z Memoriálu Gamageho 1958.)

4. čestné uznanie (688, 6.9.1974), Jozef Havran (Šaľa): Tematický pokus 1.Jg3+? Kf6 2.Jfe4+ Ke7, Kf7!, riešenie 1.Vc8 Sa3 2.Vg8 Se7 3.Vg7 Jd6 4.Vf7+ J:f7 5.Jg3+ Kf6 6.Jfe4 mat. Nie zložitá, ale elegantná šesťťažka na "bulharskú" tému z I. svetovej súťaže v kompozičnom šachu – postupné blokovanie dvoch polí.

5. čestné uznanie (619, 30.11.1973), Zoltán Labai (Milanovce): 1.Sb8 hr. 2.Jg7 3.J:e6 mat, 2...c3 3.b:c3 mat, 1...b4 2.Vd8~ Kc5 3.Sa7 mat, 1...f4 2.Sa7+ Ke5 3.Jf3 mat, 1...Sc2 2.Jf3+ Kd3 3.Vd8 mat. Vzdialené blokovania polí spojené s obľúbenou témou rotácie v troch variantoch.

Päť pochvalných zmienok bez poradia:

(612, 26.10.1973), Jozef Havran (Šaľa): 1.b4 hr. 2.V:e7+ 3.Dd7 mat, 1...e6 2.Dh7 f5 3.Dg7 mat, 1...f5 2.Df3 e6 3.Dc3 mat (1...f3 2.D:f3 f5 3.De3 mat). Recipročné postupné blokovania dvoch polí – nápad hodný ďalšieho rozpracovania.

(614, 2.11.1973), Zoltán Labai (Milanovce): 1.Kb2 tempo, 1...e2 2.Jc2+ Kd3 3.Vh3 mat, 1...d6 2.Vh4+ K:e5 3.Sc3 mat, 1...b6 2.Sc3+ Kc5 3.Jd3 mat. Ešte raz tri vzdialené blokovania.

(642, 8.3.1974), Ján Kozinka (Trnava): Zdanlivá hra 1...Va2+ 2.S:a2+ Kh7 3.Sb1+ c2 4.S:c2+ d3 5.S:d3 mat, riešenie 1.f5 hr. 2.Sf7+ Kh7 3.Sg6 mat, 1...Va2+ 2.S:a2+ Kh7 3.Sg8+ Kh8 4.Sf7+ Kh7 5.Sg6 mat. Päťťažka so zámenou variantu – chvály- a nasledovaniahodné, ibaže trochu schematické.

(655, 10.5.1974), Karol Mlynka (Zlaté Moravce): Zvodnosť 1.Sd3? hr. 2.Sc4 3.Se6 mat, 1...c2 (predväzba) 2.V:c2 3.Kd6 mat, 1...h2 (predšach) 2.V:h2 3.Vh8 mat, 1...b5!, riešenie 1.Se4 hr. 2.Sd5 3.Se6 mat, 1...c2 (predšach) 2.V:c2 3.Kd6 mat, 1...h2 (predväzba) 2.V:h2 3.Vh8 mat (1...f:e4 2.Vf2). Z dvoch trojťažiek slovenskej školy má táto lepší úvodník. Pravda, len budúcnosť ukáže, nakoľko je zámena obranných motívov vhodná pre trojťažky.

(694, 11.10.1974), Jozef Havran (Šaľa): "Biely na ťahu" 1...Se5 2.Jh4 3.J:f3 mat, 1...Sh4 2.Je5 3.J:f3 mat, riešenie 1.Kh2 tempo, 1...Se5 2.J:e5 g1D+ 3.V:g1 mat, 1...Sh4 2.J:h4 g1D+ 3.V:g1 mat, 1...Sd4 2.S:d4, 1...Sg5 2.V:g5 atď. "Biely na ťahu" s recipročnou zámenou druhých ťahov. Hodnotu však znižujú duály po 1...Sh8, Se7 v skutočných hrách a najmä menšia originalita.

I. cena pre začínajúceho autora (595, 29.9.1973), Alojz Caletka (Holíč).

II. cena pre začínajúceho autora (668, 28.6.1974), Miroslav Svítek (Turá Lúka).

III. cena pre začínajúceho autora (706, 29.11.1974, oprava), Ignác Motošický (Kotešová).

Skladby začínajúcich autorov dostávajú tentoraz tri ceny na konci poradia – chýba im však iba krôčik, aby boli zaradené vyššie. I. cena má výborný úvodník, prekvapujúce tempo a nečakane bohatý obsah, ibaže trochu rozptýlený (za ideové možno pokladať varianty 1...e:f6, Vd6). Deväťťažka má naopak veľmi výraznú myšlienku, žiaľ, nie práve novú. A napokon III. cena prináleží skladbe, ktorej najväčším kladom je mimoriadne efektný úvodník. Všetkým trom autorom by prospelo štúdium diel súčasných najlepších šachových skladateľov a z neho vyplývajúci lepší výber námetov.

* Prípadné námietky proti výsledku skladateľskej súťaže Pravda 1973-1974, ktorý sme uverejnili na pokračovanie v našej rubrike, pošlite do 20. októbra t. r. na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Definitívny výsledok uverejníme a ceny víťazným autorom odošleme v decembri t. r.


Vzad << Výsledky >> Vpred

Vzad <<  >> Vpred