Vzad <<  >> Vpred

Vzad << Výsledky >> Vpred

Pravda 1975-1976

(9.9., 16.9., 30.9., 14.10.1977)

Dvojťažky   Ostatné problémy


Naša dvojročná skladateľská súťaž pre československých autorov, ktorú sme vypísali 3. januára a 5. septembra 1975, dospela do záverečného štádia. Zúčastnilo sa na nej pôvodne 143 originálov, uverejnených v našej rubrike v rokoch 1975 a 1976 (prípadne ich opravy publikované tohto roku). Z toho bolo 105 dvojťažiek, 22 trojťažiek, 7 mnohoťažiek, 3 štúdie, 5 pomocných matov a 1 retrográdny problém. Po vylúčení nepôvodných (č. 746 Dano, 758 Pipta, 849 Blunár), ako aj nekorektných a neopravených problémov (721 Golha duál, 815 Miltner vedľajšie riešenie, 828 Michalov neriešiteľnosť) ostalo v súťaži 137 skladieb, z toho 101 dvojťažiek, 20 trojťažiek atď. Vzhľadom na počet a úroveň skladieb sme súťaž rozdelili na dve oddelenia: A. dvojťažky (rozhodca J. Brabec), B. ostatné problémy (B. Formánek). Osobitne sa hodnotili skladby začínajúcich autorov za ktoré sa pokladajú problémy uverejnené do troch rokov od dátumu prvotiny. Spomedzi dvojťažiek bolo takých skladieb 75 (z toho 21 prvotín), spomedzi ostatných problémov 22 (5 prvotín). Komentáre k súťaži ako aj k jednotlivým problémom napísali rozhodcovia; pri štúdiách boli použité poznámky veľmajstra J. Fritza.


A. DvojťažkyÚroveň súťažných skladieb bola pomerne vysoká vzhľadom na okruh zúčastnených autorov. Prekvapujúco veľký bol počet úloh s originálnymi nápadmi, ktoré často chýbajú i skúseným majstrom, na druhej strane však bolo veľa dvojťažiek, ktoré nevyhovovali iba pre nedostatočnú konštrukciu. Preto som mnohé zaujímavé skladby musel odsunúť, predovšetkým úlohy slovenskej školy. Vyznamenania som udelil v tomto poradí:I. cena – Pravda 1975-1976

č. 799, 27.2.1976

Jozef Taraba, Kežmarok

Mat 2. ťahom


II. cena – Pravda 1975-1976

č. 690a, 28.5.1976

Ján Valuška, Zvolen

Mat 2. ťahomI. cena (č. 799, 27.2.1976) Jozef Taraba (Kežmarok): 1...V:e1, D:d5, K:d5 2.Vb5, Jd3, J:g7, 1.J:d6? hr. 2.Je4, 1...V:e1, c:d6, K:d6 2.Sb4, Jd3, f8D, 1...d3!, 1.J:d4 hr. 2.Je6, 1...V:e1, S:d4, K:d4 2.Jb3, Jd3, Se3. Doposiaľ nespracovaná zámena matu, obrany a variantu v troch fázach (MOV-MOV-MOV alebo Z-33-77). Mechanizmus zámeny je veľmi zrozumiteľný a strategicky jednotný. Originálna a nesporne najlepšia úloha súťaže.

II. cena (690a, 28.5.1976) Ján Valuška (Zvolen): 1...Jg3, Jb2~, Ke5 2.Sg5, Jd3, Sg3 mat, 1.J6e4 tempo 1...Jg3, Jb2~, Ke5 2.S:g3, Sg5, Jd3 mat. Lačného téma v originálnom spracovaní. Škoda, že pre tempovú pozíciu bolo nutné použiť zhluk figúr v pravom dolnom rohu.III. cena – Pravda 1975-1976

č. 853, 24.9.1976

Jaroslav Hronec

Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahom


 

IV. cena – Pravda 1975-1976

č. 733, 21.3.1975

Ján Golha, Lúčnica

Mat 2. ťahomIII. cena (853, 24.9.1976) Jaroslav Hronec (Žiar nad Hronom): 1...J:c3, J:b5, S:d3 2.V3d4, Sd5, D:d3 mat, 1.Jd5 hr. 2.V3d4 mat, 1...J:c3, J:b5, S:d3 (J:d5) 2.Je3, D:b5, Db4 (S:d5) mat. Autorom už viackrát spracovaná téma: zámena troch matov spojená s cyklickou zámenou škodlivých motívov. Zdá sa však, že pri zámene matov je cyklus škodlivých motívov málo viditeľný.

IV. cena a zároveň I. cena pre začínajúceho autora (733, 21.3.1975) Ján Golha (Lúčnica): 1.h8D? hr. 2.D:e5 mat, 1...Sc7!, 1.Sg6? hr. 2.S:f5 mat, 1...d5!, 1.Sd2 hr. 2.Jg5 mat a vždy dva z troch variantov 1...d6, V:g4, e6 2.Da4, e:f3, Jd6 mat. Z úloh obsahujúcich slovenskú tému je táto spracovaná najčistejšie. Všetky obrany sú jednoznačné v oboch fázach a sebe odpovedajúce motívy sú totožné. Keby tak ešte hral Sh5...1. č. u. – Pravda 1975-1976

č. 762, 19.9.1975

Dominik Šimora, Rišňovce

Mat 2. ťahom


2. č. u. – Pravda 1975-1976

č. 751, 20.6.1975

Juraj Šťastný, Zvolen

Mat 2. ťahom1. čestné uznanie a II. cena pre začínajúceho autora (762, 19.9.1975) Dominik Šimora (Rišňovce): 1.S:b4 hr. 2.Vc5, Sd5, d3 mat, 1...J:e5, V:d2, V:c6 2.J:e5, J:d2, V:c6 mat. Tri hrozbové maty sa odrazu vylučujú troma obranami obsahujúcimi cyklus obranných motívov. Ale opäť malý nedostatok: obrana 1...V:d2 znemožňuje 2.d3 nielen braním hrozbového kameňa, ale aj napadnutím d3.

2. čestné uznanie a III. cena pre začínajúceho autora (751, 20.6.1975) Juraj Šťastný (Zvolen): 1...d3, c:b4, Ja5 2.Dc3, D:d4, Vd:c5 mat, 1.Jd3 hr. 2.D:b3 mat, 1...K:d3, K:d5, Ja5 2.Dc3, D:d4, Je5 mat. Veľmi pekná zámena dvoch obrán a jedného matu s výborným úvodníkom. Maty s väzbou pešiakov v riešení vhodne korešpondujú s rovnakými matmi v zdanlivej hre, vychádzajúcimi v dôsledku zrušenia krytia.


3. čestné uznanie (759, 12.9.1975) Dušan Špánik (Dolný Kubín): b. Kf3 Dd1 Vf6 Se2 Ja1 Jf4 Pa3 d5 e5 (9), č. Kc5 Pb6 c4 e6 (4), mat 2. ťahom: 1...b5, e:d5 2.Dg1, D:d5 mat, 1.Da4? hr. 2.D:c4 mat, 1...b5, e:d5 2.Da7, Je6 mat, 1...Kd4!, 1.Db3 hr. 2.D:c4 mat, 1...b5, e:d5, Kd4, c:b3 2.De3, D:b6, De3, J:b3 mat. Vynikajúca prvotina s trojfázovou zámenou dvoch matov.

Pochvalná zmienka (bez poradia, 766, 10.10.1975) Ľubomír Širáň (Lovčica): b. Kg7 Dg4 Vd3 Sb7 Se7 Jh2 Pe4 f2 f5 h6 (10), č. Ke5 Je1 Pc6 c7 d5 d7 g5 g6 h7 (9), mat 2. ťahom: 1...c5, d:e4, g:f5 2.V:d5, Sf6, D:f5 mat, 1.Ve3 tempo 1...c5, d:e4, g:f5 2.e:d5, D:e4, e:f5 mat, 1...Kd4, d4, Je1~, d6 2.e5, Dg3, Jf3, Sf6 mat, (1.e:d5? c5, g:f5 2.Ve3, Dd4 mat, 1...J:d3!). Výborný úvodník vedie k zámene troch matov a k trojnásobnému využitiu nenápadnej pešiakovej batérie.

Pochvalná zmienka (826, 18.6.1976) Jozef Dunaj (Belá nad Cirochou): b. Kd6 Dd2 Vc7 Ve6 Je7 Pa3 b6 f5 g3 (9), č. Kd4 Pb7 c5 d3 e5 (5), mat 2. ťahom: 1.Dc1? tempo 1...c4, e4, Ke4 2.V:c4, D:c5, Df4 mat, 1...d2!, 1.De1? tempo 1...c4, e4, Kc4 2.D:e5, V:e4, Db4 mat, 1...d2!, 1.Jd5 tempo 1...c4, e4, Ke4, Kc4 2.De3, Dc3, Df4, Db4 mat. Napriek symetrickému postaveniu sympatická trojfázová zámena s dobrým úvodníkom.

Pochvalná zmienka (832, 16.7.1976) Štefan Blunár (Zvolen): b. Kb1 Da2 Ve2 Vf3 Sf4 Sf5 Jc3 Je3 Pb2 c2 e5 (11), č. Kd4 De8 Vc4 Sf1 Je1 Jg3 Pb5 c5 (8), mat 2. ťahom: 1...D:e5, V:c3, J:c2, J:f5 2.J:b5, Dd5, J:c2, J:f5 mat, 1.Jg4 hr. 2.Se3 mat, 1...D:e5, V:c3, Jc2, J:f5 2.S:e5, b:c3, Vd3, Ve4 mat. Strategicky bohatá skladba s dominantne pôsobiacim otvorením veží k štyrom poliam v úvodníku.

Pochvalná zmienka (870, 10.12.1976) Ladislav Radi (Malý Horeš): b. Kb1 Df6 Vc8 Sf1 Jb5 Jd6 Pa3 b6 g2 g5 (10), č. Kd5 Jd3 Jh8 Pb2 b3 b7 c5 e5 f2 f7 g6 (11), mat 2. ťahom: 1...Jd3~, e4 2.Sc4, Jc3 mat, 1.Jc4? tempo 1...Jd3~, e4, Ke4 2.D:e5, Je3, Df3 mat, 1...Kc4!, 1.Je4 tempo 1...Jd3~, Ke4, Kc4, c4 2.Jec3, Df3, V:c5, Jec3 mat. Dobre zvládnutý námet so zaujímavými matmi.

B. Ostatné problémyV oblasti "nedvojťažiek" dosahujú naši skladatelia stále hodnotnejšie výkony. Pozoruhodne sa zlepšila mnohoťažka, objavili sa noví štúdiári a trojťažka medzinárodnej úrovne už nie je nijakou zriedkavosťou. Osobitne chceme zdôrazniť úroveň mladých autorov, či už Š. Blunára, M. Svítka, J. Golhu, P. Poláka, ale aj ďalších. Začiatočníci sa tentoraz skutočne vytiahli – a to je pre budúcnosť mnohovravná predzvesť.I.-II. cena ex aequo

Pravda 1975-1976

č. 867, 26.11.1976

Jaroslav Hronec

Žiar nad Hronom

Mat 3. ťahom


 

I.-II. cena ex aequo

Pravda 1975-1976

opr. č. 865, 19.11.1976

Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Mat 5. ťahom, a,bI.-II. cena ex aequo (867, 26.11.1976) Jaroslav Hronec (Žiar nad Hronom): 1.Jg2 hr. 2.S:e4+ D:e4, V:e4 3.Jf4, Je3 mat, 1...Va4 2.Df4 hr. 3.De5, 2...Je4~, Jc5, D:f4 3.Dd6, Vd6, J:f4 mat, 1...Ve7 2.De3 hr. 3.Dd4 mat, 2...Je4~, Jd6, V:e3 3.Dc5, Vc5, J:e3 mat. Náročná transformácia trojfázovej dvojťažky na trojťažku s bohatou a zaujímavou strategickou náplňou. Hlavnou ideou sú predĺžené obrany odväzovaného jazdca s matmi na tých istých poliach.

I.-II. cena ex aequo (opr. 865, 19.11.1976) Karol Mlynka (Zlaté Moravce): 1.d4 Db5+2.a:b5 S:g4 3.V:g4 S:g3 4.J:g3, 2...S:g3 3.J:g3 S:g4 4.V:g4, 1...S:g4 2.V:g4 S:g3 3.J:g3 Db5+ 4.a:b5, 2...Db5+ 3.a:b5 S:g3 4.J:g3, 1...S:g3 2.J:g3 Db5+ 3.a:b5 S:g4 4.V:g4, 2...S:g4 3.V:g4 Db5+ 4.a:b5 a vždy 4...Jd7 5.Vg6 mat; v pozícii b) po premiestnení Pd5 na d4 a vynechaní Sc2: 1.f4 Db5 2.a:b5, 1...S:g4+ 2.V:g4, 1...S:g3 2.J:g3 atď. Tri obranné motívy (šach, napadnutie, uvoľnenie poľa) sa cyklicky zamieňajú nielen medzi variantmi, ale aj v rámci variantov. Mimoriadne originálne dielo ukazuje na nové možnosti slovenskej školy a zaslúži si aj vysoké ocenenie, aj keď mu konzervatívni komentátori budú vyčítať množstvo braní a istú dávku schematičnosti.III. cena – Pravda 1975-1976

opr. č. 765, 3.10.1975

Pavol Jankovič, Kociha

Mat 4. ťahom


IV. cena – Pravda 1975-1976

č. 807, 2.4.1976

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahomIII. cena (opr. 765, 3.10.1975) Pavol Jankovič (Kociha): 1.Kc8 Sb4 (hr.) 2.Se3+ Ke5 3.f4+ Kd6 4.Jf5 mat, 1...Sg6 2.Je2+ Ke4 3.f3+ Kf5 4.g4 mat, 1...Sd7+ 2.K:d7 f5 3.Je2+ Ke4 4.f3. Štvorťažka českej školy s výborným úvodníkom, tromi modelovými matmi a dvoma vzdialenými blokovaniami. Branie strelca po 1...Sd7+ trochu kazí estetický dojem.

IV. cena (807, 2.4.1976) Zoltán Labai (Milanovce): 1...S:c3 2.Jd6+ c:d6 3.e4 mat, 1...V:h4 2.S:g6+ J:g6 3.Df7 mat, 1.Ke7 hr. 2.Df2+ V:f2 3.g4 mat, 1...Db2 2.Jd6+ c:d6 3.e4 mat, 1...V:h4 2.Df7+ J:f7 3.S:g6 mat. Zámena obrany plus zámena druhého ťahu bieleho – motivačne nie veľmi náročná, ale sympatická trojťažka, patriaca do systematického radu prác autora. 

V. cena – Pravda 1975-1976

č. 789, 16.1.1976

Štefan Blunár, Zvolen

Mat 3. ťahom


Cena pre štúdiu

Pravda 1975-1976

č. 861, 29.10.1976

Luděk Sedlák, Praha

Biely vyhráV. cena (789, 16.1.1976) Štefan Blunár (Zvolen): 1...Ve3 2.Sd4+ e:d4 3.V:d5 mat, 1...Se3 2.Je4+ d:e4 3.V:e5 mat, 1.Dg3 hr. 2.Da3 mat, 1...Ve3 2.Je4+ d:e4, V:e4 3.Sd4, Da3 mat, 1...Se3 2.Sd4+ e:d4, S:d4 3.Je4, Da3 mat. Recipročná zámena druhých ťahov bieleho. Autor spracoval podobný mechanizmus ako E. A. Wirtanen v III. cene Hlasu ľudu 1972, ale v inej konštelácii. Kladom je použitie poloväzby a originálne odclonenie Vh5 v úvodníku, žiaľ, nepodarilo sa odstrániť krátku hrozbu.

Cena pre štúdiu (861, 29.10.1976) Luděk Sedlák (Praha): 1.c6 Jf7 2.d7 S:d5 3.d8D+ J:d8 4.c7 Sf7+ (4...Sf3+ 5.Kg6! Se4+ 6.Kf6! a vyhrá) 5.Kh6 Se8! 6.c:d8S! Sg6 7.Sf6 mat. Z troch konkurujúcich štúdií je táto najlepšia a ťahovo najekonomickejšia.


1. čestné uznanie a I. cenu pre začínajúceho autora (786, 2.1.1976) Miroslav Svítek (Turá Lúka): b. Ke7 Db1 Je2 Pb3 b5 c6 d6 e3 h3 h5 h6 (11), č. Ke5 Je6 Pd5 d7 e4 f5 h7 (7), mat 3. ťahom: 1.Dd1? hr. 2.Dd4+, 1...d4 2.e:d4+, 1...f4 2.e:f4+ Kf5 3.D:d5 mat, ale 2...J:f4!, 1.Df1? symetricky, 1.Dc1? tempo 1...d4 2.e:d4, 1...f4 2.e:f4+, 1...d:c6!, 1.Dg1 symetricky, ale 1...d:c6 2.Dg8 Jg7 3.D:g7 mat. Napriek symetrii a opakovaniu druhých ťahov – dobrá štvorfázová trojťažka.

2. čestné uznanie (820, 28.5.1976) Josef Burda (Havířov): b. Kb7 Dd8 Sd7 Se3 Jd3 Je2 Pc5 c7 f6 g6 (10), č. Kd5 Ve4 Vf5 Sg3 Sg8 Jg5 Pa5 b2 b3 b5 e7 (11), mat 3. ťahom: 1.Ka6 hr. 2.Da8+ Kc4 3.S:b5 mat, 1...Ve6+ 2.Sc6+ Kc4, K:c6 3.Dd4, Jd4 mat, 1...V:f6 2.Se6+ K:e6, Kc6 3.c8D, Dd7 mat, 1...Vb4 2.Da8+ atď. Tematický úvodník a dva pestré varianty s krížnymi šachmi; menej uspokojujúca je konštrukcia.

3. čestné uznanie a II. cena pre začínajúceho autora (770, 24.10.1975) Pavol Červenka (Šenkvice): b. Kb6 Vd3 Sg4 Jb5 Jf4 Pa3 g3 (7), č. Ke4 Vd1 Vf1 Se1 Pa5 b3 c2 d2 e3 e7 f2 (11), mat 3. ťahom: 1.Jd5 hr. 2.V:e3+ K:d5 3.Se6 mat, 1...K:d3 2.Sf5+ Kc4 3.J:e3 mat, 1...e5 2.Jdc3+ K:d3 3.Se2 mat. Nenápadná trojťažka s tromi modelovými matmi vydržala napodiv skúšku pôvodnosti (vykonanú I. Mikanom).

4. čestné uznanie a III. cena pre začínajúceho autora (809, 9.4.1976) Peter Polák (Borský Peter): b. Ka2 Dc2 Se7 Jd3 Jd6 Pg3 (6), č. Kd4 Vh4 Sa8 Jg1 Jg4 Pa3 d5 e6 h2 h5 (10), mat 3. ťahom: 1...e5 2.Jf5+ Ke4 3.Je1 mat, 1...Je3 2.Sf6+ e5 3.S:e5 mat, 1.Je5 hr. 2.Dd3+, 1...Ke3 2.Jdc4+, 1...K:e5 2.Jf7+, 1...J:e5 2.Jf5, 1...Jf2 2.D:f2+ atď. Málo ucelená, ale veľmi originálna a kombinačne zaujímavá trojťažka so zámenou hier. Nesporne najlepšia prvotina.

Čestné uznanie pre štúdiu (862, 5.11.1976) Bohuslav Sivák (Zvolen): b. Ke1 Vh1 Pe3 e7 h2 (5), č. Kf7 Sg5 Jb5 Ph3 (4), 1.Vf1+? K:e7 2.Vf5 Sh4+!, 1.0-0+! Ke8 2.Vf8+ K:e7 3.Vf5 S:e3+ 4.K~ J~ 5.Ve5+ a vyhrá. Vtipný epigram bez náročnejších cieľov, treba si však pritom uvedomiť, že rošáda patri v štúdiách medzi ťažké námety.

Pochvalná zmienka (bez poradia, 742, 9.5.1975) Ján Golha (Lúčnica): b. Ka6 Vh2 Sh7 Pa4 a7 e6 g6 (7), č. Ka8 Vh6 Sf8 Pb5 c5 d4 e7 f3 g7 h4 (10), mat 3. ťahom: 1.Vb2? hr. 2.V:b5 3.Vb8 mat, 1...b4!, 1.a:b5 hr. 2.b6 3.b7 mat, a v oboch prípadoch 1...f2 2.V:f2 3.V:f8 mat, 1...V:g6 2.S:g6 3.Se4 mat. Recipročná zámena obranných motívov (predšachu a predväzby), jednoduchá a názorná.

Pochvalná zmienka (775, 14.11.1975) Ján Golha (Lúčnica): b. Kd7 Se5 Se8 Jb7 Pb3 (5), č. Kb5 Vc6 Sc3 Ja7 Pa6 b4 b6 (7), mat 3. ťahom: 1...Vc7+, Vd6+ 2.K:c7+, K:d6+, 1.Sh5 hr. 2.Se2+, 1...Vc7+, Vd6+ 2.S:c7, S:d6 atď. Zámena dvoch druhých ťahov bieleho.

Pochvalná zmienka (843, 6.8.1976) Ľubomír Širáň (Lovčica): b. Ka2 Sc3 Sg4 Jc6 Jd7 Pa3 b2 d5 f2 f5 g3 (11), č. Ke4 Pa4 d6 (3), mat 3. ťahom: 1...K:d5, Kd3 2.Jb4+, 1.Se2 tempo 1...K:f5, K:d5 2.Je7+ atď. Jemná ale trochu stereotypná núdzovka.

Pochvalná zmienka (854, 24.9.1976) Miroslav Svítek (Turá Lúka): b. Kg3 Sf4 Sg4 Ja3 Jc3 Pd2 e5 f2 (8), č. Kd4 Pc5 c6 e7 f3 f5 f6 (7), mat 3. ťahom: 1.Sh3 tempo 1...c4 2.Jc2+ Kc5 3.Se3 mat, 1...f:e5 2.Se3+ 3.Sf1 mat, 1...Kd3 2.Sf1+ 3.Jc2 mat, 1...e6 2.Se3+ atď. Rotácia druhých a tretích ťahov, do jednotnosti jej však chýba blokovanie v treťom variante.

Pochvalná zmienka (836, 16.7.1976) Michal Hlinka (Hniezdne): b. Kg1 Vb8 Pe3 f2 f5 g3 (6), č. Kh7 Vb4 Sb5 Pd7 e4 f3 g5 g6 (8), biely remizuje: 1.f6 Vb1+ 2.Kh2 Sd3 3.Vc8 Sf1! 4.f7 Sg2 5.Vh8+! K:h8 6.f8D+ Kh7 7.De,f7+ Kh6 8.Df8+ Kh5 9.Dh8+ Kg4 10.Dh3+ S:h3 pat. Napriek ťažkopádnosti celkom zaujímavá skladba. Veľmajster Fritz v (7), našiel možnosť predĺženia obsahu preložením Vb8 na f7, Pf5 na f6 a Kh7 na h6: 1.Vf8! Kh7 2.Vb8! atď.

* Prípadné námietky proti výsledku skladateľskej súťaže Pravda 1975-1976, ktorý sme uverejnili na pokračovanie, pošlite do 15. novembra t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Definitívny výsledok uverejníme a ceny víťazným autorom odošleme v decembri t. r.


Vzad << Výsledky >> Vpred

Vzad <<  >> Vpred