Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.1.1976)


Problém č. 786 – originál

Miroslav Svítek, Turá Lúka

Mat 3. ťahom


Kontrolná notácia: biely Ke7 Db1 Je2 Pb3 b5 c6 d6 e3 h3 h5 h6 (11 kameňov), čierny Ke5 Je6 Pd5 d7 e4 f5 h7 (7 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 773 (Radi) zo 7. novembra 1975: 1.Je5 hrozí 2.Dd5 mat, 1...K:e5, d:e6, g:f3, J:b4 (Je3), Jb3 (Je4) 2.Df4, Jc6, J:f3, De3, De4 mat. "Tréningová" skladba na základné motívy. Doplnok.

Riešenie problému č. 774 (Jurčo) zo 14. novembra 1975: Zvodnosť 1.Kb7? s hrozbou 2.Sb5 mat (vyvrátenie 1...Sb3!) ako aj riešenie 1.Jd5 s hrozbou 2.Jb6 mat vedú k tým istým trom variantom 1...S:a4, Sd8, De4 2.V:a4, J:d6, D:e4 mat, pravda, s cyklicky zamenenými obrannými motívmi. Trochu ruší možnosť ľubovoľného odťahu Se7 vo zvodnosti.

Riešenie problému č. 775 (Golha) zo 14. novembra 1975: Zdanlivé hry 1...Vc7+ 2.K:c7+ Jc6 3.S:c6 mat, 1...Vd6+ 2.K:d6+ Jc6 3.S:c6 mat, úvodník 1.Sh5 hrozí 2.Se2+ Vc4 3.S:c4 mat, 1...Vc7+ 2.S:c7 3.Se2 mat, 1...Vd6+ 2.S:d6 3.Se2 mat. Zámena druhých aj tretích ťahov bieleho v jednoduchej, ale sympatickej schéme.

Riešenie problému č. 776 (Bron) z 21. novembra 1975: 1.Vf3 (hrozba 2.V:h3+ Kg1 3.De1 mat sa nerealizuje) 1...g1D 2.V:h3+ Dh2+ 3.D:h2 mat, 1...g1J! 2.Vc1! tempo h2. 3.Dd5 mat, 1...h2 2.Dd5 3...Vf1 mat (2...Kg1 3.Dd1 mat), 1...Kg1 2.De3+ Kh1 3.V:h3 mat. Je priam neuveriteľné, že taká nenápadná trojťažka môže obsahovať štyri varianty s modelovými matmi, pričom ešte 2 z variantov sú tiché a 2 z matov väzbové. Aj miniatúrka môže byť niekedy "veľmajstrovská".


Pravda C 30.6.1976

Okrem pravidelnej dvojročnej otvorenej skladateľskej súťaže vypisuje redakcia Pravdy anonymnú súťaž v skladaní Mnohoťažiek pre autorov s trvalým bydliskom v Slovenskej socialistickej republike. Úlohy (mat štvrtým alebo väčším počtom ťahov) na diagrame s úplným riešením a s menom a adresou autora treba poslať najneskôr 30. júna 1976 na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. O prevzatie funkcie rozhodcu požiadame sovietskeho medzinárodného majstra Jakova Vladimirova. V súťaži budú udelené štyri ceny (800, 600, 400 a 200 Kčs), ako aj ďalšie vyznamenania. Definitívny výsledok súťaže bude známy do konca roku 1976. Osobitne upozorňujeme, že jeden autor môže poslať najviac tri skladby; prípustné sú aj spoločné diela viacerých autorov.


Krúžok kompozičného šachu

Do štvrtého roku činnosti vstupuje jediný "klub" na Slovensku, v ktorom sa schádzajú záujemci o skladanie a riešenie šachových problémov. Prvé tohtoročné stretnutie bude v utorok 6. januára o 18. hod. v Kultúrno-vzdelávacom stredisku Bratislava-Ostredky na Jadernej ulici.


Vzad <<  >> Vpred