Vzad <<  >> Vpred

Vzad << Výsledky >> Vpred

Pravda 1971-1972

(13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9.1973)

Dvojťažky   Ostatné problémy


Naša dvojročná skladateľská súťaž pre československých autorov, ktorú sme vypísali 22. januára 1971, dospela do záverečného štádia. Zúčastnilo sa na nej pôvodne 81 originálov, uverejnených v našej rubrike v rokoch 1971 a 1972 (prípadne ich opravy alebo úpravy uverejnené do 31. marca 1973). Z toho bolo 53 dvojťažiek, 24 trojťažiek, 3 mnohoťažky a 1 žartovný problém. Po vylúčení nekorektných a neopravených problémov (č. 432 Bista, 438 Hlinka, 463 Michalko, 478 Gaško, 491 Ackerman) ostalo v súťaži 76 skladieb, z toho 50 dvojťažiek, 23 trojťažiek, 2 mnohoťažky a 1 žartovný problém. Vzhľadom na počet a úroveň skladieb sme sa rozhodli súťaž rozdeliť na dve oddelenia: A. dvojťažky (rozhodca Ján Valuška), B. ostatné problémy (Bedrich Formánek). V obidvoch oddeleniach udelili rozhodcovia 5 cien a ďalšie vyznamenania. Osobitne hodnotili skladby začínajúcich autorov, za ktoré sa pokladajú problémy uverejnené do 3 rokov od dátumu uverejnenia prvotiny. Spomedzi dvojťažiek bolo takých skladieb 26 (z toho 6 prvotín), spomedzi ostatných problémov 9 (ani jedna prvotina).

Výsledok súťaže uverejníme na pokračovanie v niekoľkých rubrikách počínajúc dnešnou. Prosíme čitateľov, aby pozorne prezreli všetky vyznamenané skladby a prípadné pripomienky poslali čo najskôr na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese.

A. DvojťažkyV súťaži dvojťažiek je tento predbežný výsledok (komentáre napísal rozhodca J. Valuška):I. cena – Pravda 1971-1972

č. 548, 24.11.1972

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahomI. cena: Zdanlivé hry 1...J:c5 2.Jb6 mat, 1...V:g4 2.Vd7 mat, zvodnosť 1.J:c6? hrozí 2.Jb4 mat, 1...J:c6 2.Jb6 mat, 1...V:g4 2.Je7 mat, 1...K:c6 2.Se4 mat, vyvrátenie 1...V:b7!, riešenie 1.J:e6 hrozí 2.Jf4 mat, 1...J:e6 2.Jb6 mat, 1...V:g4 2.Jc7 mat, 1...K:e6 2.Sc4 mat. Úloha so strategicky jednotnou trojfázovou kombinovanou zámenou matov a obrán. V zámene obrán (s matom Jb6) sa vždy využíva blokovanie polí čiernemu kráľovi a v zámene matov (po obrane V:g4) zrušenie krytia poľa. Úvodník napriek braniu pešiaka možno považovať za dobrý, lebo dáva voľné pole čiernemu kráľovi (varianty po ťahoch kráľa vo zvodnosti a v riešení vytvárajú voľnú zámenu).II. cena – Pravda 1971-1972

č. 533, 22.9.1972

Jozef Taraba, Poprad

Mat 2. ťahom


III. cena – Pravda 1971-1972

č. 551, 8.12.1972

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahomII. cena: Zvodnosti 1.S:f5? 1.J:d5? 1.Dg5? 1.Dh6? 1.Dc5? (1...f6!) 1.Je6? Kf6!, 1.c3? b:c3! – riešenie 1.g3 tempo so zámenami hier po obranách 1...d4, f4 a ďalšie varianty po ťahoch kráľa. Úloha s osemfázovou kombinovanou zámenou matov, obrán a voľnou zámenou. Nebyť niektorých nedostatkov, ako neekonomická Ve1 v riešení, rovnaké vyvrátenia zvodností a pod., táto svojím spôsobom rekordná úloha by si zaslúžila najvyššie ocenenie.

III. cena: 1. zvodnosť 1.Se3? hrozí 2.V:d4 mat, vyvrátenie 1...Vd8!, 2. zvodnosť 1.Sf4? hrozí 2.V:e5 mat, vyvrátenie 1...Ve8!, riešenie 1.g4 hrozí 2.D:f5 mat a varianty 1...f:e6, J:c4, Vh7 2.Db7, c:d3, a8D mat. Veľmi originálna úloha, v ktorej sa autorovi jednoduchým spôsobom podarilo vytvoriť jednu z najťažších tém – trojfázovú cyklickú zámenu obranných motívov, ktorej do úplnosti chýba len variant 1...V:h7 v prvej fáze. Za menší nedostatok možno považovať neesteticky pôsobiace obrany čierneho.


IV. cena (508, 9.6.1972) Zoltán Labai, Milanovce: Zvodnosti 1.De7? 1.Dc8? 1.Dg8? (tempo) vedú po 1...e:d5, e:f5 k matom 2.Vf4 Vd4, d3 Dc4, D:g4 d3, viaznu však na 1...K:d5, K:f5, K:d5!, riešenie 1.Dh6 tempo 1...e:d5, e:f5, K:f5, K:d5 2.Df4, Dh1, Dh7, Dh1 mat. Štvorfázová zámena matov s blokovaním polí čiernemu kráľovi vo všetkých tematických variantoch.

V. cena (539, 20.10.1972) Jozef Taraba (Poprad): 1. zvodnosť 1.c:d3? hr. 2.d4 mat, 1...V:g1!, 2. zvodnosť 1.c4? hr. 2.V:d5 mat, 1...b:c3 e.p.!, riešenie 1.Se3 hr. 2.D:f4 mat a varianty 1...Vg5, Sc5 2.J8f7, Ve6 mat. Originálna úloha s trojfázovou voľne-recipročnou zámenou obranných motívov. Jednoduchá, pôsobivá dvojťažka.

1. čestné uznanie (552, 15.12.1972) Milan Nemček (Martin): Zdanlivé hry 1...Je3~, Je4~, e:d4 2.Dc4, Jf6, Dc6 mat, 1.Je6 hrozí 2.Dc6 mat, 1...Jc5, Jd6, K:e6 2.J6c7, J8c7, Dd7 mat. Elegantná mereditka spracovaná vo forme "biely na ťahu". Výborný úvodník a zložené blokovania polí sú kladom tejto úlohy.

2. čestné uznanie (439, 5.6.1971) Zoltán Labai (Milanovce): Zvodnosť 1.Sb5? hrozí 2.Sd3 mat, vyvrátenie 1...e1J!, riešenie 1.Jc4 hr. 2.Jd6 mat a varianty 1...Sd5, Je5, f3, Jc4 2.D:d5, V:e5, Df5, V:c4 mat. Originálny nápad – voľná zámena štyroch obranných motívov – a dobrá konštrukcia si zaslúži, aby sa aj táto úloha dostala na listinu vyznamenaných.

3. čestné uznanie a I. cena pre začínajúceho autora (462, 12.11.1971) Michal Hlinka (Hniezdne): 1. zvodnosť 1.Jg4? hr. 2.Jb5 mat, 1...b:c3, V:c5 2.De4, Vf4 mat, 1...K~!, 2. zvodnosť 1.Jc3~? hr. 2.J:c6 mat, 1...V:c5, V:d6 2.Dd3, Sb2 mat, 1...K:d5!, 1.f8J hr. 2.Je6 mat, 1...V:d6, b:c3 2.Jb5, Dd3 mat, (1...K:c5 2.Je6 mat). Trojfázová úloha s cyklickým striedaním obrán, ktorá má viac nedostatkov, ako napr. vyumelkované zvodnosti, vyvrátenie zvodnosti ľubovoľným ťahom kráľa, horší úvodník atď. Skladba však naznačuje výkonnostný rast autora a treba oceniť jeho odvahu púšťať sa aj do náročnejších tém.

4. čestné uznanie a II. cena pre začínajúceho autora (530, 15.9.1972) Pavol Dobák (Banská Belá): Zdanlivé hry 1...V:e8, Jb5~ 2.Dc4, Jd6 mat (zvodnosť 1.D:b5? hr. 2.Jd6 mat, 1...V:e8 2.Dc4 mat, 1...Jf6!, zvodnosť 1.Sd7? hr. 2.Dc4 mat, 1...Jb5~ 2.Jd6 mat, 1...Jf6!), 1.Jg8 tempo 1...V:e8, Jb5~, K:g8, K:e8 Vg:8, Jf6 2.Jh6, Jh6, Dc4, Jd6, Ve7, g:f8D mat. Zaujímavá zámena matov aj obrán s bohatou strategickou motiváciou. Najlepšia prvotina.

5. čestné uznanie a III. cena pre začínajúceho autora (431, 23.4.1971) Peter Durst (Levoča): Zdanlivé hry 1...S:e5, f2, Df7 (De4) 2.D:e5, J:g2, Dg4 mat, 1.Jc3 hr. 2.Jd5 mat s matmi 2.Sc1, Je2, Ve4 a s ďalšími variantmi 1...K:e5, D:d3+ 2.Dc7, J:d3 mat. Zámena troch matov po veľmi peknom úvodníku.

Zvláštne čestné uznanie (538, 20.10.1972) Zoltán Labai (Milanovce): Zdanlivé hry 1...c4, e4 2.D:a7, D:g7 mat, zvodnosť 1.Df5? hr. 2.Dd3 mat – 2.Je2, D:d5 mat, 1...Jb2!, 1.Db5 hr. 2.Dd3 mat – 2.D:d5, Je2 mat, 1...Jb2, J:f2+ 2.D:b2, S:f2 mat. Výborná úloha s obyčajno-recipročnou zámenou matov. Žiaľ, mechanizmus zámeny je známy, a to vo všetkých troch fázach a jednotlivých variantoch, napr. J. Taraba, III. cena Pravdy 1969-1970, alebo Š. Sovík, I. cena ÚV ČSTV C 15.6.1967. Táto úloha sa preto ťažšie porovnáva s ostatnými a len preto nedostala vyššie vyznamenanie.

1. pochvalná zmienka (434, 30.4.1971) Vladimír Bušík (Prievidza): Zvodnosť 1.Vbf4? tempo 1...Se6, Sf5+, d4, Sd7, Sg4, g7~ 2.Dc7, V4:f5, Ve4, J:d7, J:g4, Df6 mat, 1...b4!, 1.Dg6 hr. 2.Jc6 a Ve3 mat, 1...Se6, Sf5+, d4 2.Dg3, V3:f5, V:b5 mat. Zámena troch matov po zvodníku podaná v ekonomickej konštrukcii (mereditka).

2. pochvalná zmienka (536, 6.10.1972) Peter Durst (Levoča). Trojfázový "Fleck" v troch variantoch, znehodnotený tým, že po ľubovoľných obranách čierneho vychádzajú všetky tri maty.

3. pochvalná zmienka (452, 6.8.1971) Juraj Brabec (Bratislava). Polorecipročná zámena matov v úspornej forme. Nedostatkom je slabší úvodník.

4. pochvalná zmienka (492, 7.4.1972) Alexander Fica (Praha). Zámena dvoch matov s dobrou motiváciou.

5. pochvalná zmienka (535, 6.10.1972) Vladimír Ressler (Michalovce). Zámena dvoch matov.

B. Ostatné problémyJe veľmi potešiteľné, že úroveň oddelenia "ostatných problémov" sa oproti minulým rokom značne zvýšila. Rozhodcovi však pribudli starosti, ako rozdeliť ceny medzi niekoľko skutočne výborných trojťažiek. Po dôkladnom rozbore sa napokon rozhodol udeliť tri ceny ex aequo.

I.-III. cenu ex aequo v oddelení ostatných problémov súťaže Pravda 1971-1972 získavajú:I.-III. c.e.a. – Pravda 1971-1972

č. 546, 17.11.1972

Andrej Ančin, Komárno

Mat 3. ťahomI.-III. c.e.a. – Pravda 1971-1972

č. 553, 15.12.1972

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahom


I.-III. c.e.a. – Pravda 1971-1972

č. 555, 22.12.1972

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahomI.-III. cena e.a. – 546: 1.Jd1 hrozí 2.S:f2 Jg2 3.D:h5 mat, 2...Jf3 3.Df1 mat, 1...Va8, Vb8, Vc8, Vd8, Vf8, Vg8, Vh8 2.Sa7, Sb6, Sc5, Sd4, Sf4, Sg5, Sh6 a 3.De3 mat (2...Jf3 3.Df1 mat, 1...Ve5, Sg4 2.J:e5, Df1+ atď.). Klasická strategická úloha na známu tému súboja čiernej veže s bielym strelcom. Menšia originalita je zasa vyvážená dokonalou technikou, jemnou a skrytou motiváciou obrán a riešiteľskou obťažnosťou.

I.-III. cena e.a. – 553: 1.Dg6 hrozí 2.D:f6+ Je5 3.D:e5 mat, 1...Je5 2.D:e4+ V:e4 3.c3 mat, 2...J:e4 3.Jb5 mat, 1...d:e6 2.c3+ D:c3 3.Jb5 mat, 2...V:c3 3.D:e4 mat, 1...Sh4 2.Jb5+ J:b5 3.D:e4 mat, 2...D:b5 3.c3 mat. Moderná strategická trojťažka s cyklickým striedaním druhých a tretích ťahov bieleho pri využití troch poloväzieb. Úloha je strategicky perfektná, ale samotné dvojité cyklické striedanie ťahov už tiež nie je nové a téma nedáva možnosti pre väčšie uplatnenie jemnosti.

I.-III. cena e.a. – 555: Zdanlivé hry 1...S:d6 2.e:d5+ K:d5 3.S:f7 mat, 1...Vg6 2.e:f5+ K:f5 3.Sd7 mat, 2...K:d6 3.b8D mat, 1.D:g3 hrozí 2.De5 mat, 1...Jc6 2.e:d5+ K:d5 3.S:f7 mat, 2...K:f6 3.Dg5 mat, 1...S:f6 2.e:f5+ K:f5 3.Sd7 mat (1...K:f6, f4 2.Dg5+, D:f4 atď.). Novostrategická úloha so zámenou obrán spojenou s blokovaním polí. Táto skladba je tematicky najpríťažlivejšia a bola by získala I. cenu samostatne, keby nemala nepekný úvodník a krátku hrozbu (ktorú rozhodcovia trojťažiek odsudzujú stále viacej).

V každom prípade však treba vysoko oceniť skladby Z. Labaiho, ktorý sa v krátkom čase vypracoval na výbornú úroveň vo všetkých trojťažkových žánroch (a nielen trojťažkových) a zaradil sa pevne po boku nestora našich trojťažkárov, A. Ančina. Ešte mať tak troch-štyroch skladateľov ich úrovne a už budeme svetovou triedou aj v tejto oblasti.


IV. cena (490, 31.3.1972) Oliver Ralík (Nitra): (Zdanlivá hra 1...Jc1~ 2.Df3 h:g3 3.Se4 mat), 1.Sh2 tempo 1...Ja2+ 2.S:a2 d5 3.Sb1 mat, 1...Jb3 2.Je8 J:d2 3.Je7 mat, 1...Jd3 2.K:d3 d6 3.Se4 mat, 1...Je2+ 2.D:e2 d6 3.Se4 mat (1...d6, V~, Kg6 2.Se6+, Dh5+, Dg4+ atď.). Úloha českej školy s originálnou antiduálovou motiváciou štyroch variantov. Je to nezvyčajný a konštrukčne ťažký námet, z čoho vyplývajú aj niektoré estetické nedostatky: branie jazdca v druhých ťahoch, neekonomickí bieli pešiaci, núdzový úvodník.

V. cena (489, 31.3.1972) Zoltán Labai (Milanovce): Tematické pokusy 1.Jh6? hr. 2.Jf5 mat, 1...S:c4!, 1.Je5? hr. 2.Jg6 mat, 1...S:c4!, 1.Vcf4 hrozí 2.Se7 a 3.S:g5 mat (nehrozí 2.Jh6, Je5? S:d3!) 1...b5 2.Jh6 (2.Je5? Db6!) 3.Jf5 mat, 2...g:f4 3.Se7 mat, 1...c4 2.Je5 (2.Jh6? D:d5) 3.Jg6 mat, 2...g:f4 3.Se7 mat (1...e:f4 2.Jh6 aj Je5 atď.). Zaujímavé spojenie novonemeckej idey znemožnenia účinnej obrany s antiduálom vo dvoch harmonických hrách. Nie veľmi zložitá, ale bezchybne konštruovaná úloha.

1. čestné uznanie a I. cena pre začínajúceho autora (544, 10.11.1972) Michal Hlinka (Hniezdne): 1.De3 tempo 1...Sb7 (Sb6) 2.c4+ b:c4 3.Jb4 mat, 1...Sc6 (Vd7) 2.Jb4+ c:b4 3.c4 mat, 1...Vbb7 2.Df3+ K:e5 3.D:f5 mat, 1...Vb6 2.Je7+ V:e7 3.D:c5 mat, 1...J:e5 2.Dd4+ c:d4 3.Vd6 mat (1...Jb1~, Jf7~ 2.c4+, Vd6 atď.). Prekvapujúce tempo vedie k bohatému strategickému obsahu s využitím viacerých čierno-čiernych prerušení, poloväzby a ďalších motívov. Veľmi pekný výkon mladého autora.

2. čestné uznanie (477, 28.1.1972) Jozef Vilem (Nové Zámky): Tematické pokusy 1.Vd4? Vd7!, 1.Ve4? Ve7!, 1.Vf4? Vf7!, 1.Vg4? Vg7!, 1.Va4? Vb4!, riešenie 1.Vh4 hr. 2.Vh8+ Vb8 3.V:b8 mat, 1...Vh7 2.Vb4 Vh8 (Vb7) 3.Sb7 mat, 1...Vb8 2.Vh7 Vb7 3.S:b7 mat. Niektorí rozhodcovia by možno túto úlohu odhodili, z hľadiska novonemeckej školy ide však o veľmi podarené dielo s výraznou ideou a maximálne ekonomickou konštrukciou.

3. čestné uznanie (488, 24.3.1972, opr. 13.10.1972) Alexander Fica (Praha): 1.Sa1 tempo 1...Kd5, Kf5, b5, c4, d5, e4, f5, g4 2.J:g5+, Jf4+, Jd4+, Jd4+, V:b6+, J:g5+, Vh6+, Jf4+ atď. Originálna tempovka s výborným úvodníkom a s veľkým množstvom variantov zaujímavo využívajúcich dve batérie

4. čestné uznanie (534, 29.9.1972) Zoltán Labai (Milanovce): Zvodnosť 1.c4? hr. 2.Dd6+, Df3+, 1...V:c4 2.Dd6+ Ve6 3.D:e6 mat, 1...S:c4 2.Df3+ Vf5 3.D:f5 mat, 1...D:d2!, 1.Dc4 hr. 2.Vd6+, Vf2+, 1...V:c4 2.Vd6+ Ve6 3.V:e6 mat, 1...S:c4 2.Vf2+ Vf5 3.V:f5 mat. Nowotného téma vo zvodnosti a v riešení – u nás novinka, ale vo svete už značne obohraná téma.

5. čestné uznanie (528, 1.9.1972) Zoltán Labai (Milanovce): 1.d7 hr. (Sh7) 2.d8J S:f5 3.J:c6 mat, 1...Sb6 2.Sb2+ Kc5 3.Je4 mat, 1...Se6 2.Vf4+ Ke5 3.Jd3 mat (1...Sf7 2.e8J atď.). Jemná úloha českej školy s tichou hrozbou a dvoma "vzdialenými" blokovaniami.

1. pochvalná zmienka (487, 17.3.1972) Oliver Ralík (Nitra): 1.Dd8 tempo 1...c5 2.Dh8+ Kd6 3.Db8 mat, 1...c:d5 2.D:e7 d4 3.c:d4 mat, 1...S:g6 2.Db8+ Kf6 3.Dh8 mat, 1...Kf6 2.Df8+ K:g6 3.Sf5 mat. Tri blokovania, z toho dve vzdialené a jedno prechodné vedú k trom modelovým matom: štvrtý po ústupe kráľa je na prídavok. Škoda len toho núdzového úvodníka.

2. pochvalná zmienka a II. cena pre začínajúceho autora (429, 9.4.1971) Ján Michalko (Važec): 1.Se6 hr. 2.Sg4 a 3.Sh5 mat, 1...Jf2 2.Sd7 Kf7 3.Se8 mat. 1...e3 2.h5+ Kg5 3.J:f3 mat. Dva z troch modelových matov vytvárajú symetrické echo.

3. pochvalná zmienka a III. cena pre začínajúceho autora (541, 27.10.1972) Ernest Ackerman (Michalovce). Na pomerne čerstvého začiatočníka odvážna trojťažka s tromi modelovými matmi, ale bez výraznejšieho strategického obsahu.

4. pochvalná zmienka (550, 1.12.1972) Oliver Ralík (Nitra). "Diskusný príspevok" na tému poloobrán v českej škole. Aj keď myšlienka je zaujímavá, realizácia pôsobí trochu stereotypne.

5. pochvalná zmienka (437, 28.5.1971) Ivan Dzuriš (Giraltovce). Ešte stále obľúbená indická téma, pričom úvodník je zároveň antikritický (vzhľadom na e4).

* Prípadné námietky proti výsledku skladateľskej súťaže Pravda 1971-1972, ktorý sme uverejnili na pokračovanie v našej rubrike, pošlite do konca októbra t. r. na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Definitívny výsledok uverejníme a ceny víťazným autorom odošleme v decembri t. r.

* Vzhľadom na uverejňovanie výsledku skladateľskej súťaže nemohli sme zatiaľ publikovať pomerne veľa dobrých a už preskúšaných skladieb (Ančin, Bednár, Blunár 2, Grieš, Havran, Jarolín 2, Kollárik, Labai 4, Slavka 2, Svítek 2, Šeliga 2, Širáň, Tazberík, Vincze 3). Autorov prosíme o strpenie, o týždeň bude rubrika pokračovať opäť v "normálnom tempe". Pravda, naďalej budú mať prednosť autori prvotín, ktorých sa tohto roku zišiel rekordný počet.


Vzad << Výsledky >> Vpred

Vzad <<  >> Vpred