Vzad <<  >> Vpred

Vzad << Výsledky >> Vpred

Pravda 1988

(25.8., 1.9., 8.9., 29.9., 13.10., 3.11., 17.11.1989)

Dvojťažky   Trojťažky   Mnohoťažky   Štúdie   Ostatné


Naša ročná celoštátna skladateľská súťaž, uskutočnená v spolupráci s Telovýchovnou jednotou ŽOS Trnava (ktorá na ňu venuje ceny) sa stretla s rekordným záujmom šachových skladateľov. Zúčastnilo sa na nej 137 skladieb uverejnených v roku 1988, z nich 110 v našej rubrike a 27 v bulletine Pat a mat (prípadne ich opravy publikované neskôr, alebo opravy starších skladieb). Z toho bolo 47 dvojťažiek, 16 trojťažiek, 10 mnohoťažiek, 1 dvojníková 2-4-ťažka, 9 štúdií a 54 iných problémov. Po vylúčení neopravených nekorektných, alebo nepôvodných problémov (2097 Sabol, 2121 Bednár, 2125 Bušík, PaM373 Hernádi, 378 Durst, 379 Durst) ostalo v súťaži 131 skladieb.

Vzhľadom na počet a úroveň jednotlivých druhov skladieb sme súťaž rozdelili na 5 oddelení: A dvojťažky (rozhodca Juraj Brabec, Bratislava), B trojťažky (Bedrich Formánek, Bratislava), C mnohoťažky (B. Formánek), D štúdie (Mario Matouš, Praha), E ostatné problémy (B. Formánek). Osobitne sa hodnotili skladby začínajúcich autorov, za ktoré sa pokladajú problémy uverejnené do troch rokov od dátumu prvotiny.

Komentáre k súťaži a jednotlivým vyznamenaným skladbám napísali rozhodcovia. Výsledok súťaže uverejníme na pokračovanie v niekoľkých rubrikách, začnúc dnešnou.

A. DvojťažkyOd usporiadateľa súťaže som dostal 46 úloh. Úroveň súťažných skladieb bola v priemere veľmi dobrá a okrem vyznamenaných úloh som našiel ešte niektoré ďalšie, v ktorých boli spracované zaujímavé idey. Na vyznamenanie som však nakoniec vybral tie, v ktorých boli tematické prvky spracované v bohatom podaní, pri dobrej konštrukcii a novým, originálnym spôsobom. Pritom ich vzájomné pôsobenie som hodnotil najmä z umeleckého hľadiska. Na súťaži sa zúčastnilo aj niekoľko začiatočníkov, a ako obyčajne, príjemne prekvapili.I.-II. c. e.a. – Pravda 1988

opr. 2086, 1.7.1988

Ľudovít Lačný

Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahom


I.-II. c. e.a. – Pravda 1988

č. 2139, 30.12.1988

Ivan Kiss, Modra

Ľudovít Lehen, Bratislava

Mat 2. ťahomI.-II. cena ex aequo (opr. 2086, 1.7.1988) Ľudovít Lačný (Žiar nad Hronom): 1.Jc3? hr. 2.Dc5 mat, 1...J:c3 2.Dc4 mat, 1...a:b6!, 1.Je3? hr. 2.Dc4 mat, 1...J:e3 2.Dc5 mat, 1...K:e4!, 1.Dd7 hr. 2.Da4 mat, 1...Jc3, Je3 2.J:c3, J:e3 mat (1...K:e4 2.J:f6 mat). Striedavé krytie tematických polí e4 a c4 vo zvodnostiach v kombinácii s otváraním Vh4 a Sf1 k týmto poliam, vytvára pseudo-Le-Grandovu tému. Elegantné riešenie, uvoľňujúce ešte jedno pole čiernemu kráľovi a vedúce k vzniku batérie D-J, tvorí spolu so zvodnosťami Vladimirovovu tému vo forme obrán (dva paradoxy V v troch fázach). Originálna kombinácia úvodníkových a hrozbových tém v elegantnom mechanizme.

I.-II. cena ex aequo (č. 2139, 30.12.1988) Ivan Kiss (Modra) a Ľudovít Lehen (Bratislava): 1.Vd1? hr. 2.b:c4 mat, 1...J:e4, J:b3 2.Vb5, Dg8 mat, 1...f5!, 1.Vb5? hr. 2.Dg8 mat, 1...D:e4, Dg1 2.Vd1, b:c4 mat, 1...D:c3!, 1.Vb6 hr. 2.J:f6 mat, 1...J:e4, D:e4 2.Dg8, b:c4 mat. Recipročná zámena funkcie úvodníka a matu, ako aj hrozby a matu po rôznych obranách vo zvodnostiach je docielená striedavým priviazaním čiernych tematických kameňov. V riešení po dvoch z obrán vyjdú obe zvodnostné hrozby, čo vytvára Hanneliusovu tému. Ďalší prvok H tvorí hrozba v riešení s matmi vo zvodnostiach po obrane 1...J:f6. Bohatá a výborná novostrategická dvojťažka.III. cena – Pravda 1988

č. 2134, 16.12.1988

Marián Križovenský

Prešov

Mat 2. ťahom, 3 riešenia


IV. cena – Pravda 1988

č. 2137, 23.12.1988

Ľudovít Lačný

Peter Gvozdják

Mat 2. ťahomIII. cena (č. 2134, 16.12.1988) Marián Križovenský (Prešov): 1.J:d5? hr. 2.Se2 mat, 1...e3!, 1.D:d5? hr. 2.D:d4 mat, 1...c3!, 1.Db4 e3, c3 2.Se2, D:d4 mat, 1.Df4 e3, c3 2.D:d4, Se2 mat, 1.Dh2 (hrozí taktiež 2.Dd2 mat), 1...e3, c3 2.Dc2, De2 mat. Dva pokusy na jednom poli a tri riešenia s rovnakou hrozbou vedú ku kombinácii Dombrovskisovej a Hanneliusovej témy vo forme vyvrátení. l keď v niektorých fázach sa berú čiernemu kráľovi voľné polia a skladba sa ako celok nezbavila náznakov schematickosti, predsa len pôsobí pri svojej novostrategickej bohatosti elegantným dojmom. (Pokračovanie.)

IV. cena (č. 2137, 23.12.1988) Ľudovít Lačný (Žiar nad Hronom) a Peter Gvozdják (Bratislava): 1.Vd2? hr. 2.Dd4 mat, 1...De4+, D:d2 2.J:e4, D:g7 mat, 1...f4!, 1.Je4 hr. 2.Dc5 mat, 1...D:e4, Dd2+ 2.D:g7, V:d2 mat. Úvodníková forma Lačného témy s efektným mechanizmom novostrategickej zámeny, spočívajúcom v striedavom umožnení a znemožnení šachu bielemu kráľovi.1. č.u. – Pravda 1988

č. 2036, 12.2.1988

Milan Borik

Bánovce nad Bebravou

Mat 2. ťahom


 

2. č.u. – Pravda 1988

č. 2035, 5.2.1988

Stanislav Marek, Prešov

Mat 2. ťahom1. čestné uznanie a I. cena pre začínajúceho autora (č. 2036, 12.2.1988) Milan Borik (Bánovce nad Bebravou): 1.c3? d:e3!, 1.c4? b4!, 1.c:d3? e:f3!, 1.c:b3 tempo 1...d:e3, b4, e:f3 2.Sc3, Jc4, J:d3 mat. Albino v pokusoch a v riešení, pričom zoslabujúcim motívom každého pokusu je znemožnenie ťahu blokovaním poľa matovania. Na začiatočníka pekný výkon a potvrdenie ďalších ambícií pre budúcnosť.

2. čestné uznanie (č. 2035, 5.2.1988) Stanislav Marek (Prešov): 1.Vh5? hr. 2.Se6 mat, 1...Jc6~, J:d4, e3 2.Jb4, Db7, Sg2 mat, 1...Df5!, 1.Db7 hr. 2.Jb4 mat, 1...Dh2, D:d4 2.Se6, Vh5, Je3 mat. Opäť recipročná zámena funkcie prvého ťahu a matu, ako aj hrozby a matu po rôznej obrane. Ale na rozdiel od č. 2139, s ktorým má skladba príbuzný mechanizmus, chýba tu tretia fáza s Hanneliusovou témou a ďalšími prvkami H.3. č.u. – Pravda 1988

č. 2106, 30.9.1988

Emil Klemanič, Košice

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Sb1 na b7


4. č.u. – Pravda 1988

č. 2027, 8.1.1988

Karol Mlynka, Zlaté Moravce

Mat 2. ťahom

 3. čestné uznanie (č. 2106, 30.9.1988) Emil Klemanič (Košice): a) 1.V6d5 hr. 2.V:e6 mat 1...Jd3, Df5 2.V:d4, Ve4 mat, b) 1.V5:e6 hr. 2.Vd5 mat, 1...Jd3, Df5 2.Ve4, V:d4 mat. Motivačne bohatá recipročná zámena matov, ale predsa len škoda, že bola dosiahnutá pomocou dvojníka. Ešteže tento nepriaznivý dojem je vyvážený uvoľnením poľa f5.

4. čestné uznanie (č. 2027, 8.1.1988) Karol Mlynka (Zlaté Moravce): 1.Vd4? hr. 2.e5 mat, 1...K:g4!, 1.Vh4? (2.g5) K:e4!, 1.e5? (2.Vd4) K:g4 2.Vh4 mat, 1...K:e4!, 1.g5? (2.Vh4) K:e4 2.Vd4 mat, 1...K:g4!, 1.Da4 tempo 1...K:g4, K:e4, b3 2.Vh4, Vd4, e5 mat. Viacfázová kombinácia Banného, Hanneliusovej a Dombrovskisovej témy. Ťah 1.e5, ktorý nie je súčasťou týchto tém, vystupuje navyše v troch rôznych funkciách – ako zvodník, hrozba i mat. Ale napriek tomu trochu schematické.Pochvalná zmienka (č. 2039, 19.2.1988) Milan Nemček (Martin): Chutná mereditka s trojnásobným odviazaním čierneho jazdca, vedúcim k trojfázovej zámene dvoch matov.

Pochvalná zmienka a II. cena pre začínajúceho autora (č. 2065, 6.5.1988) Norbert Vanko (Čaradice): Opäť trojfázová zámena dvoch matov, tentoraz v miniatúrke, ale s menej výraznými strategickými motívmi.

Pochvalná zmienka (č. 2087, 1.7.1988) Peter Gvozdják (Bratislava): Zaujímavá "štúdia" na úvodníkové témy, ale obsahová a konštrukčná stránka skladby nie je celkom vyvážená.

Pochvalná zmienka (č. 2115, 28.10.1988) Milan Nemček (Martin): Dombrovskisova téma, v ktorej zoslabujúcim motívom pokusových fáz je vstup do šachovania. Jednoduchá, ale jednotná a tematicky názorná skladba.

B. Trojťažky 

I. cena – Pravda 1988

č. 2119, 4.11.1988

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahom


II. cena – Pravda 1988

č. 2056, 8.4.1988

Ľudovít Lačný

Žiar nad Hronom

Mat 3. ťahomI. cena (č. 2119, 4.11.1988) Zoltán Labai (Milanovce): 1...c4 2.f4+ g:f3 e.p. 3.Dd4 mat, 1...Db5 2.Sf6+ J:f6 3.D:c3 mat (2...Kd6 3.J:b5 mat), 1.Se4 hr. 2.J:c6+ b:c6 3.Sd6 mat, 1...c4 2.Sf6+ J:f6 3.Dd4 mat, 1...Db5 2.f4+ g:f3 e.p. 3.Dd4 mat. Veľmi zaujímavá novostrategická úloha s recipročnou zámenou druhých ťahov bieleho a "opakovaním" tretích, pravda, po iných druhých ťahoch čierneho, čo má charakter zámeny obrán.

II. cena (č. 2056, 8.4.1988) Ľudovít Lačný (Žiar nad Hronom): 1.Jg1 hr. 2.De7 a 2.d8D, 1...S:e6 2.d8V K:f6 3.Dh8 mat, 1...J:e6 2.d8S K:d6 3.V:d5 mat, 1...f:e6 2.d8J K:d6/K:f6 3.J:f7/Dh8 mat, 1...K:f6 2.d8D+ Kg7/Ke5 3.Dh8/Jf3 mat, 1...K:d6 2.De7+ K:c6/Ke5 3.d8J/Jf3 mat (1...J:e4 2.J:e4, Jf3+, V:d5+). Vo dvoch hlavných variantoch sa priväzujú dve čierne figúry, po čom nasledujú premeny bielych pešiakov na vežu a strelca. Výborným doplnkom je variant 1...f:e6 a z hľadiska všepremeny aj 1...K:f6. Unikátna strategická trojťažka na tému 3. WCCT, celkový estetický dojem však kazí nepodarený úvodník (i keď "vynútený" veľkou technickou náročnosťou témy).III. cena – Pravda 1988

č. 2059, 15.4.1988

Jozef Zámečník

Plagiát.

Mat 3. ťahom


1. č.u. – Pravda 1988

č. 2108, 7.10.1988

Josef Křivohlávek

Uherské Hradiště

Mat 3. ťahomIII. cena a I. cena pre začínajúceho autora (č. 2059, 15.4.1988) Jozef Zámečník (Moravské Lieskové): 1.Jc7 D:e4 (hr.) 2.Vd7+ K:e5 3.Vd5 mat, 1...g:f6 2.Je6+ K:e5 3.Sf4 mat, 1...Df5 2.Se3+ K:e4 3.d3 mat (1...g6 2.Ve3 atď.). Blokovania vzdialených polí f6 a f5, ako aj viazanie čiernej dámy na e4 tvorí hodnotnú motivačnú náplň troch variantov s modelovými matmi. Veľmi dobre pôsobí dávanie voľných polí čiernemu kráľovi zacloňovaním bielych veží. Jediná otázka je, či sa nenájde predchodca, ale to sa dnes týka všetkých trojťažiek českej školy.

1. čestné uznanie (č. 2108, 7.10.1988) Jozef Křivohlávek (Uherské Hradiště): 1.Db7 hr. 2.Vc3+ K:c3 3.Db3 mat, 1...D:a2 2.Df7+ Je6 3.D:e6 mat, 1...D:e3+ 2.V:e3+ Kd4 3.Db6 mat. Elegantná trojťažka v Havlovom štýle – z troch modelových matov dva sú farebne echové (pravda, aj značne obohrané). Nedostatkom sú dva šachy bielemu kráľovi v základnom postavení bez pripravených matových pokračovaní.2. č.u. – Pravda 1988

č. 2132, 9.12.1988

Juraj Šťastný, Zvolen

Mat 3. ťahom


3. č.u. – Pravda 1988

č. 2127, 25.11.1988

Milan Bednár, Kurima

Mat 3. ťahom2. čestné uznanie (č. 2132, 9.12.1988) Juraj Šťastný (Zvolen): 1...f4 2.De4+ J:e4 3.c4 mat, 1...f:e5 2.D:d6+ K:d6 3.V:d7 mat, 1.De8 hr. 2.D:d7, 1...f4 2.Se6+ d:e6 3.Dc6 mat, 1...f:e5 2.V:e5+ d:e5 3.D:d7 mat. Zámena útoku vo dvoch variantoch; škoda, že aj po 1.De8 f:e5 sa nevyužije otvorenie línie pre ťah bielej figúry.

3. čestné uznanie (č. 2127, 25.11.1988) Milan Bednár (Kurima): 1.Vf3? hr. 2.c3+, Je6+, 1...V:g4!, 1.Vc3? (2.Je6+, Jf3+) 1...h:g5!, 1.Ve6? (2.Jf3+, c3+) 1...Vh3!, 1.Ve5 hr. 2.c3+, Je6+, Jf3+, čo vyjde jednotlivo v poradí po 1...V:g4, h:g5, Vh3 (1...K:e5 2.Jf3+ atď.). V pokusoch biely znemožní tretiu hrozbu blokovaním poľa pre vlastný kameň, v riešení sa vyhne tejto "chybe" a vytvorí tri hrozby. Téma poloobrán.Zvl. č.u. – Pravda 1988

č. 2061, 22.4.1988

Stanislav Vokál

Košice

Mat 3. ťahom, 2 riešeniaZvláštne čestné uznanie (č. 2061, 22.4.1988) Stanislav Vokál (Košice): 1.Sh7 t. 1...K:a2 2.Dg6 3.Db1 mat, 1...V:a2, Va3 2.Kd2+, Kd2+ atď., 1.Sc2 hr. 2.S:b3, 1...K:a2 2.S:b3+ K:b3 3.Dg8 mat, 1...V:a2, Va3, b:c2 2.Kd2+, Kd2+, K:c2+ atď. Riešenie 1.Sc2 našiel počítač, ale najkrajšie na úlohe sú práve diaľkové zásahy dámy na g6 a g8.Pochvalná zmienka (č. 2084, 24.6.1988) Alexander Pituk (Banská Štiavnica): Ako "nedopatrenie" možno kvalifikovať použitie Pd2: bez neho by táto motivačne pekná logická trojťažka mala štyri modelové maty (a získala by čestné uznanie), s ním iba dva.

Pochvalná zmienka (č. 2096, 5.8.1988) Gejza Reiprich (Vrútky): Ocenenie si zaslúži pre úvodník, tichú hrozbu a sedem pestrých zásahov bielou vežou.

Pochvalná zmienka (č. 2116, 28.10.1988) Karol Mlynka (Zlaté Moravce): Na prvý pohľad schematická úloha, treba v nej však vyzdvihnúť trojfázové opakovanie formálnej témy 2.A a 3.B mat – 2.B b 3.A mat (žiaľ, po 1.Jh6? Kd7! práve vo vyvracajúcom variante).

C. MnohoťažkyI. cena – Pravda 1988

opr. 2138, 23.12.1988

Štefan Sovík, Modra

Mat 5. ťahom


II. cena – Pravda 1988

č. 2083, 17.6.1988

Ladislav Salai, Žilina

Mat 12. ťahomI. cena (opr. 2138, 23.12.1988) Štefan Sovík (Modra): 1...S:g5+ 2.J:g5+ J:g5 3.Jd4+ Ke3 4.Je6+ Kf3 5.J:g5 mat, 1...J:g5 2.Je5+ J:e5 3.Jd4+ Ke3 4.Jb3+ Kf3 5.J:d2 mat, 1.Kh3 hr. 2.D:h5 mat, 1...S:g5 2.Je5+ J:e5 3.Jd4+ Ke3 4.Jb3+ Kf3 5.J:d2 mat, 1...J:g5+ 2.J:g5+ S:g5 3.Jd4+ Ke3 4.Je6+ Kf3 5.J:g5 mat. Prvá z vynikajúcich Sovíkových novostrategických mnohoťažiek na tému recipročnej zámeny pokračovaní dvoch bielych jazdcov "po tej istej ceste".

II. cena (č. 2083, 17.6.1988) Ladislav Salai (Žilina): 1.Kf1? a4! 2.a3 Vf7 3.Ke1 Je8 4.Kd1 Vc7 5.Kc2 Jd8 6.Vf1 Vc6 7.Kb1 Vb5 8.Vf3 Jb7 9.g3 Vb4 10.g:f4 V:c4!, 1.a4 2.Kf1 3.Ke1 atď. až 10.g:f4 e:f4 11.V:f4+ J:f4 12.Jg3 mat. Skladba pôvodne konkurovala v súťaži Pravda 1981-1982, bola však vylúčená pre nekorektnosť. Platí pôvodný komentár uverejnený 17.8.1984 (ktorý neuvádzame pre nedostatok miesta).III. cena – Pravda 1988

č. 2133, 9.12.1988

Stanislav Vokál

Košice

Mat 5. ťahomIII. cena (č. 2133, 9.12.1988) Stanislav Vokál (Košice): 1.De7 hr. 2.Jf4+ K:d4 3.J8e6+ Ke5 4.Jg7+, 1...e3 2.Jf4+ K:d4 3.J8e6+ Ke5 4.J:g5+, 1...Db5 2.Jc7+ K:d4 3.J8e6+ Ke5 4.Jc5+ (1...V:g3, c3 2.Jg7+, d:c3 atď.). Aplikácia Siersovej témy v troch variantoch je osobitne zaujímavá analógiou obojstranného pôsobenia a zacloňovania čiernych figúr Vf5-Vf3 a Vf5-Db5.Pochvalná zmienka (č. 2090, 8.7.1988) Milan Bednár (Kurima): Náročná myšlienka takmer úplného koloskoku čierneho jazdca s antiduálovými motívmi, spracovanie je však neucelené, málo ekonomické a esteticky nepôsobivé.

Pochvalná zmienka (opr. 2105, 16.9.1988) Ľuboš Kekely (Žilina): Známa schéma predĺžená úvodom aj záverom na 12 ťahov má hlavnú pointu v jemnom šiestom ťahu bieleho.

Pochvalná zmienka (č. 2130, 2.12.1988) Stanislav Šuhajda (Bánovce nad Bebravou): Opäť známe obraty matovania jedným jazdcom si zaslúžia vyznamenanie za dva geometricky odlišné podvarianty.

D. ŠtúdiePreklad komentára rozhodcu Maria Matouša z češtiny: Na rozhodnutie som dostal 9 štúdií, z toho č. 2088 (Kekely) je nekorektná (1...Kc6!, remíza). Úroveň, až na č. 2067, neprevýšila priemer, preto udeľujem len jednu cenu.I. cena – Pravda 1988

č. 2067, 6.5.1988

Michal Hlinka, Košice

Biely vyhrá


Čest. uznanie – Pravda 1988

č. 2112, 14.10.1988

Michal Hlinka, Košice

Biely vyhráCena (č. 2067, 6.5.1988) Michal Hlinka (Košice): 1.Vd7+ Kg8 (1...Kg6 2.h7, 1...Kh8 2.Sc3) 2.h7+ (2.Vg7+? Kh8 3.Sc3 V:h6 4.Kf8 Jd4! 5.S:d4 Vf6+! 6.S:f6 alebo Vf7 pat, resp. 3...Jd4 4.S:d4 Vf8+ večný šach) 2...Kh8 3.Sc3 Jd4! 4.Sb2!! (4.S:d4? pat, 4.Sa1? Vf8+! 5.Ke7 Vf1 6.S:d4+ K:h7 7.Vd6 Vf7+! 8.K:f7 pat, 4.Ke7? Vf3! atď. ako po 4.Sa1?, 4.V:d4? K:h7 5.Vd7+ Kg8! 6.S:f6 pat) 4...Vf8+ (4...Ve6+ 5.Kd8, f7, f8) 5.Ke7 (5.K:f8? pat) 5...Vf4 (5...Ve8+ 6.Kd6, f7, f6; 5...Vf2 6.S:d4+ K:h7 7.S:f2, 5...Vb8 6.S:d4+ K:h7 7.Kf6+ Kh6 8.Kf5 Vb5+ 9.Se5, resp. 7...Kg8 8.Vg7+ Kh8 9.Vg1 Vb7 10.Kf5+! Kh7 11.Vh1+ Kg8 12.Vh8+, 5...Vf1 6.Kd6 a vždy vyhrá) 6.Kd8! (6.Kd6? Vh4!, 6.S:d4+? K:h7 7.Vd6 Vf7+! K:f7 pat) 6...Vf8+ 7.Kc7 Vf6 (7...Vc8+ 8.Kd6 Vc6+ 9.Kd5, e5) 8.V:d4! K:h7 9.Vd7+ Kg6 10.S:f6 a vyhrá. Po prekvapujúcom štvrtom ťahu bieleho vzniká postavenie vzájomnej nevýhody z ťahu. Biely sa musí veľmi presne vyhýbať patovým nástrahám čierneho.

Čestné uznanie (č. 2112, 14.10.1988) Michal Hlinka: 1.a7 (1.Jb6? Ve5+! 2.Jd5 Ve1 3.a7 Va1 4.Kb6 Kg7 remíza), 1...Ve8 2.Jb6 (2.Kc6? Va8! 3.Kb7 V:a7+! aj Vf8! s remízou, 2.Jd6? Va8! 3.Kb6 Kg7 4.Je4 Kg6 5.Jg3 Vh8!) 2...Kg7 3.Kc6! (3.Kd6? Kf7! vzájomná nevýhoda z ťahu, napr. 4.Kc7 Ve7+! 5.Jd7 Ve8 s remízou, 3.Kd5? napr. Kf6 4.Jd7+ Kf5 5.Jb8 Ve5+ 6.K~ Va5; 3.a8D? V:a8 4.J:a8 Kf6,g6 s ďalším Kf5-g4:h4 – celý dej je založený na tom, aby kráľ nemohol tento presun uskutočniť) 3...Kf7! 4.Kd6! Kf6 5.Jd7+ Kf5/f7 6.Jb8 Ve6+ 7.Kd7/d5 a vyhrá, alebo 4...Kg6 5.Kd7! Vf8,h8 6.Jc8 Vf7+ 7.Je7+ a vyhrá (4...Ve6+ 5.Kd5 Ve8 6.a8D V:a8 7.J:a8 Kf6 8.Ke4 a vyhrá). Opäť vzájomná nevýhoda z ťahu. Striedavé zaclonenie 8. radu na poliach c8 a b8 pôsobí dobrým dojmom.1. p.z. – Pravda 1988

č. 2136, 16.12.1988

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely remizuje


2. p.z. – Pravda 1988

č. 2045, 4.3.1988

Miloš Sečkár, Trenčín

Biely vyhrá1. pochvalná zmienka (č. 2136, 16.12.1988) Ľuboš Kekely (Žilina): 1.Kc7 (1.Je7? Kb7! a čierny vyhrá) 1...c2 (1...Ka6? 2.Je7 Ka5 3.Jc6+ a vyhrá, 1...e2 2.S:e2 c2 3.Je7 c1D+ 4.Jc6+ Ka8 5.Sa6 remíza) 2.S:c2 e2 3.Je7 e1D 4.Jc6+ Ka8 (4...Ka6? 5.Sd3 mat) 5.Sf5! s ďalším 6.Sc8 remíza. Veľkú materiálnu prevahu nemôže čierny uplatniť pre večnú hrozbu matu.

2. pochvalná zmienka (č. 2045, 4.3.1988) Miloš Sečkár (Trenčín): 1.S:d5+! Kb5 (1...K:d5 2.a7 c2 3.a8D+ Kc4 4.Da3; 1...Kb4 2.Se4 a vyhrá) 2.a7 c2 3.Sc4+! Kb6 (3...Kb4 4.a8D c1D 5.D+ Kc3 6.Dg3+! Kd2/Kb2/Kd4/Kb4 7.Dd3+/Db3+/De5+/Db3+ a biely vyšachuje dámu; 3...K:c4 4.a8D c1D 5.Dc8+, resp. 4...Kb3 5.Df3+ Kb2 6.De2 a vyhrá, 3...Kc5 4.a8D c1D 5.Dd5+! – nie 5.Da5+? Kc6 6.Da6+ Kc7 7.Da7+ remíza – Kb4 6.Dd6+ Ka4 (6...Kc3 7.Dg3+), 7.D:d7+ Kb4 8.Dd6+ Kc3 9.Dd3+ Kb4 10.Db3+ Kc5 11.Db5+ Kd4 12.De5+ a vyhrá, resp. 11...Kd6 12.Db6+ Kd7 13.Se6+ Ke7 14.Db7,a7+ Kd6 15.Dd7+ Kc5 16.Dc8,c7+ a vyhrá) 4.a8D c1D 5.Db8+ Kc6 6.Sb5+ Kd5 7.De5 mat (7...Kc5 8.Dc8+ a vyhrá). Vtipný tretí ťah bieleho a v hlavnom variante mat uprostred šachovnice.

E. Ostatné problémyI. cena – Pravda 1988

č. 2057, 8.4.1988

Tichomír Hernádi, Komárno

Pomocný mat 2. ťahom


II. cena – Pravda 1988

č. 2075, 27.5.1988

Ladislav Packa, Galanta

Pomocný mat 2. ťahomI. cena a zároveň I. cena pre začínajúceho autora (č. 2057, 8.4.1988) Tichomír Hernádi (Komárno): a) diagram 1.b1V f8D 2.Vb5 Da3 mat, b) po odstránení matujúceho kameňa (Da3) 1.d1S b8J 2.Sa4 Jc6 mat, c) duplex 1.f8V d1D 2.Vf4 D:e2 mat, d) po odstránení matujúceho kameňa (De2) 1.b8S b1J 2.Se5 Jd2 mat. Unikátny pomocný mat, v ktorom sa autorovi v duplexovej forme podarilo uskutočniť neobyčajný dvojníkový mechanizmus, pričom využil dvojnásobnú všepremenu pešiakov s cyklickým striedaním figúr na štyroch poliach b1 (V, J) – b8(J, S) – d1(S,D) – f8(D, V).

II. cena (č. 2075, 27.5.1988) Ladislav Packa (Galanta): a) diagram 1.Vd4 Sd6 2.Kd5 J:f6 mat, b) premiestniť Ke4 na f5 so súčasným odstránením Pf5 1.Ve4 Vd6 2.Ke5 Vc5 mat, c) premiestniť Pf5 na f4 1.Vd6 J:f6+ 2.Kd4 Sb6 mat, d) premiestniť Pd3 na f5 so súčasným odstránením Pf5 1.Sd6 V:d2 2.Ke5 Ve8 mat. Podrobná analýza ukáže veľmi bohatú a ucelenú motiváciu jednotlivých ťahov: osobitne treba zdôrazniť dvojité (čierno-biele) zacloňovanie vo všetkých štyroch ťahoch na d6, blokovanie polí v prvej a viazanie čiernej figúry v druhej dvojici pozícií. Iba mechanizmus dvojníkov nie je najvydarenejší.III. cena – Pravda 1988

č. 382 Pat a mat 12.1988

František Sabol, Havířov

Mat 2. ťahom

b) circe


1. č.u. – Pravda 1988

č. 2140, 30.12.1988

Zoltán Labai, Milanovce

Pomocný mat 3. ťahom

b) Jg6 na f6, c) Pa5 na f5III. cena (382 Pat a mat 12.1988) František Sabol (Havířov): a) ortodoxný šach 1.Sd1 hr. 2.D:e2 mat, 1...Vc2, Vg2 2.S:g5, S:c5 mat, b) circešach (brané kamene sa vracajú na svoje základné polia) 1.Sg8 hr. 2.D:e2 mat (úvodník zabráni vráteniu Je2 na g8, čierny nemôže hrať 2...K:e2? pre vrátenie dámy na d1 so šachom), 1...Vc2, Vg2 2.Sc5, Sg5 mat. Duchaplná recipročná zámena matov vo dvojčatách orto-circe s výborným rozlíšením úvodníkov.

Zvláštna cena (361 Pat a mat 12.1988) Peter Gvozdják (Bratislava): Zvláštna cena za mimoriadnu originalitu: autor dokázal, že Djuraševićovu tému (cyklickú zámenu úvodníka, hrozby a matu po tej istej obrane) možno uskutočniť bez použitia exokameňov. Pravda, so značnými "obeťami", veľká šachovnica, armáda strelcov, malá ekonómia, branie poľa v úvodníku a nakoniec aj neidentické ťahy (keď veža prichádza z rozličných polí).

1. čestné uznanie (č. 2140, 30.12.1988) Zoltán Labai (Milanovce): a) 1.Vd5 Jf2 2.Kd4 Kb2 3.Vcc5 Ve4 mat, b) 1.Vd6 Jg1 2.Kd5 Jf3 3.Vcc6 Ve5 mat, c) 1.Vd7 J:f4 2.Kd6 Kb4 3.Vcc7 Ve6 mat. Harmonický kombinačný priebeh vyúsťuje do dvojposchodového modelového echa – škoda len bieleho pešiaka g5 a nehomogénnych dvojníkov. Nenájde sa predchodca?Čestné uznanie bez poradia (č. 2049, 18.3.1988) Peter Gvozdják (Bratislava): Matovo-patový hybrid je originálny a efektný, zároveň však aj schematický (azda najviac v dôsledku šachujúcich úvodníkov).

Čestné uznanie (č. 2080, 10.6.1988) Ladislav Radi (Malý Horeš) a Peter Gvozdják (Bratislava): Konštrukčne najdokonalejšia skladba súťaže s totálnou cyklickou zámenou ťahov čierneho; ale dal by jej niekto prvú cenu?

Čestné uznanie (č. 2114, 21.10.1988) Alexander Pituk (Banská Štiavnica): Modelové maty s väzbou čiernej figúry: pri lepšej príbuznosti tretieho riešenia to mohla byť cena.

Čestné uznanie (č. 2131, 9.12.1988) Peter Gvozdják: Trojfázový patový problém má bezchybný námet, obsah je však stereotypný a akosi bez iskry, napriek dvom úvodníkovým paradoxom.

Čestné uznanie (371 Pat a mat 12.1988) Karol Mlynka (Zlaté Moravce): Dve výmeny prvého ťahu bieleho s druhým v troch fázach pri veľmi dobrej konštrukcii.

Čestné uznanie (374 Pat a mat 12.1988) Bohuslav Sivák (Zvolen): Pekná súhra troch bielych premenených figúr, dobre pôsobí najmä návrat Dh5-e8.

Čestné uznanie (opr. 380 Pat a mat 12.1988) Štefan Sovík (Modra): Všepremena v sériovoťahovom pomocnom mate je pozoruhodná tým, že všetky premeny sa uskutočňujú na jednom poli.

Čestné uznanie (385 Pat a mat 12.1988) Miroslav Bílý (Nýrsko): Exofigúry, či už 75-, alebo 1000-ročné, poskytujú nové možnosti aj pre rozvoj českej školy (a to nielen v pomocných matoch).

Pochvalná zmienka (č. 2085, 24.6.1988) Milan Borik (Bánovce nad Bebravou): Veľmi zaujímavé je porovnanie s č. 2080: keby aj tretí mat bol modelový, bolo by to čestné uznanie.

Pochvalná zmienka (č. 2107, 30.9.1988) Ivan Jarolín (Bratislava) a VKSACH: Strojovo dokonalý pomocný mat s modelovým echom. Aké budú ďalšie kroky počítačov v oblasti skladby?

Pochvalná zmienka (368 Pat a mat 12.1988) Miroslav Henrych (Slaný): Cyklická zámena ťahov bieleho, modelové obrazce, ale málo "šťavy".

Pochvalná zmienka (č. 2053, 1.4.1988) Bohuslav Sivák: Biely robí všetko na polovicu, a predsa plní plán...

* Prípadné námietky proti výsledku všetkých oddelení súťaže Pravda 1988 (ktorý sme uverejnili na pokračovanie v rubrikách od 25.8.1989) pošlite do konca t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Úplný výsledok (s postaveniami a riešeniami všetkých vyznamenaných skladieb) vyjde r. 1990 v bulletine Pat a mat.

Vzad << Výsledky >> Vpred

Vzad <<  >> Vpred