Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.2.1988)


Problém č. 2039 – originál

Milan Nemček, Vrútky

Mat 2. ťahom, 3 riešenia


Problém č. 2040 – originál

Tibor Csoltó, Příbram

Pomocný mat 6. ťahom, textSaratov – Bratislava

Práve bol vypísaný medzinárodný skladateľský zápas medzi Saratovskou oblasťou (ZSSR) a Západoslovenským krajom (vrátane Bratislavy). Uskutoční sa v štyroch oddeleniach (dvojťažky, trojťažky, štúdie, pomocné maty druhým ťahom), pričom z každej strany môžu v každom oddelení súťažiť 3 skladby (od jedného autora maximálne 1 a pol) a vo výsledku budú bodovať z každej strany po dve najlepšie (4-3-2-1). Organizáciou súťaže bol poverený Virgil Nestorescu (Rumunsko) a kapitáni družstiev A. L. Chait a B. Formánek.

Známe sú už témy navrhnuté naším družstvom:

1. Dvojťažky: Prvý ťah zvodnosti je 1.A?, po obrane 1...a nasleduje mat 2.B. Prvý ťah riešenia je 1.B, po inej obrane 1...b nasleduje mat 2.A. Problém má len jedno riešenie, môže obsahovať hrozby alebo tempo (hrozby a vyvrátenie zvodnosti nepatria do tematického obsahu). Dvojník nie je prípustný. (Ako príklad je uvedená schéma: b. Df5 Jh6 Pe7 g3 (4), č. Kh5 Va4 Pa6 e5 g5 (5), zvodnosť 1.Dh7? hrozí 2.e8D mat, 1...g4 2.Jf7 mat, 1...Vf4!, riešenie 1.Jf7 hrozí 2.D:g5 mat, 1...Vg4 2.Dh7 mat – korektnosť v schéme nie je dodržaná.)

2. Pomocné maty 2. ťahom: V pozícii a) hrajú dva čierne kamene (v prvom a druhom ťahu). Pozícia b) vznikne z a) vzájomným premiestnením týchto čiernych kameňov a v riešení ony opäť hrajú (nezáleží na poradí). Tematickým kameňom môže byť aj pešiak alebo kráľ, čierna rošáda nie je prípustná. (Schéma: b. Db2 Pa5 h5 (3), č. Ke8 Dd8 (2), 1.Kf8 h6 2.De8 Dg7 mat, b) (Kd8 De8) 1.Kc8 a6 2.Dd8 Db7 mat.)

Témy trojťažiek a štúdií uverejníme asi v nasledujúcej rubrike. – Apelujeme na všetkých šachových skladateľov s trvalým bydliskom v Západoslovenskom kraji alebo v Bratislave, aby sa na súťaži zúčastnili. Skladby treba poslať do 31. augusta t. r. na adresu B. Formánek, Zimná 2, 821 02 Bratislava (lehota pre odoslanie organizátorovi je 30.9.1988).

Kontrolná notácia diagramov: 2039 b. Kd3 Va4 Vd1 Sa8 Jf6 Jh3 (6), č. Kh1 Se1 Jg2 Pd2 h2 h4 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom, k cieľu vedú tri rozličné prvé ťahy bieleho; 2040 a) b. Kd8 Jf7 Pa2 (3), č. Ke6 Pf5 h5 (3), b) premiestniť Pf5 na f6, v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat šiestym ťahom, v pozícii b) sa riešenie rozvetvuje do dvoch variantov v štvrtom ťahu čierneho. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Ako pomôcku uvádzame riešenie č. 2040 a): 1.h4 a4 2.h3 a5 3.h2 a6 4.h1V a7 5.Vh6 a8D 6.Vf6 Da2 mat...)

Riešenie problému č. 2022 (Meliš) z 31. decembra 1987: a) zvodnosť 1.Vh5? hrozí 2.Vb4 mat, 1...a5 2.Vh4 mat, 1...a2!, riešenie 1.Va8 hrozí 2.V:a7 mat, 1...a5 2.Vb4 mat, b) zvodnosť 1.Va8? hrozí 2.V:a6 mat, 1...a5 2.Vb4 mat, 1...Ka5!, riešenie 1.Vb4 šach 1...Ka5 2.Vh5 mat. Superjednoduchá, ale predsa dôvtipná forma zámeny funkcie ťahov, dokonca aj jeden hrozbový paradox.

Riešenie problému č. 2023 (Todek) z 31. decembra 1987: 1.h5! Jd5+ 2.Kc8! Kb2 3.h6 Jf6 4.Kc7! Kc3 5.Kd6 Kd4 6.Ke6 Jh7 7.Kf5 alebo Kf7 a vyhrá, druhý variant 1...Jf5 2.Kc6! Kb2 3.Kd5 Kc3 4.Ke5 Jh6 5.Kf6! Kd4 6.Kg6 a biely vyhrá (5.f5? Kd3 6.Kf4 Jf7! remíza). Toto je autorovo riešenie, zdá sa však, že ho bude treba ešte prekontrolovať, keďže naši riešitelia uvádzali iné cesty.

Riešenie problému č. 2024 (Henrych) z 31. decembra 1987: a) zdanlivá hra 1...d8J 2.Ka5 Jc6 mat, riešenie 1.Ka5 d8V 2.b4 Vd5 mat, v pozícii b) naopak 1...d8V 2.b4 Vd5 mat, 1.Kb4 d8J 2.Ka5 Jc6 mat. Recipročná zámena zdanlivej hry a riešenia s premenami na slabšie figúry.

Riešenie problému č. 2025 (Gašparovič) z 31. decembra 1987: Zdanlivá hra 1...g3(g4) 2.h1bD (premena čierneho pešiaka na bielu dámu) Da8 mat, 1. riešenie 1.h1bD Dh5 2.Kg8 De8 mat, 2. riešenie 1.h1bV! 0-0! 2.d2 Vf8 mat. Variácia na známu žartovnú tému.

Riešenie problému č. 2026 (Nemček) z 31. decembra 1987: 1.S:h4 (braním pešiaka získa jeho schopnosť premeny) 1...Kh7 2.Sd8D! (schopnosť využije) 2...Kh6 3.Dh4 mat – ale aj dôležitá zvodnosť 1.Kg6? Kg8 2.S:h4! Kf8 3.Sd8D mat, pravda, pochopiteľne, 1...h3!! Echo v originálnej žartovke...

Knihy za správne riešenia vyhrávajú: Peter Cinko, ul. K. Gottwalda 1153/1, 958 01 Partizánske, Stanislav Dešť, 906 35 Plavecký Mikuláš č.296, Kristína Janegová, Mestské kultúrne stredisko, 907 01 Myjava, žiak Daniel Mojžiš, Elektrárenská 422/6, 960 01 Zvolen a Milan Skovajsa, Gorlická 4, 085 01 Bardejov.


Vzad <<  >> Vpred