Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(31.12.1987)


Problém č. 2022 – originál

Radoslav Meliš, Strečno

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Pa7 na a6


Problém č. 2023 – originál

Štefan Todek, Banská Bystrica

Biely vyhrá

 Problém č. 2024 – originál

Miroslav Henrych, Slaný

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Kb4 na a5


Problém č. 2025 – originál

Ján Gašparovič, Partizánske

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia, žartovný problémProblém č. 2026 – originál

Milan Nemček, Martin

Mat 3. ťahom

žartovný problémSeriózne aj s humorom

Na záver roku, ale aj na prvé dni ďalšieho predkladáme našim riešiteľom pestrú päticu problémov. Dvojníková dvojťažka je síce "jednoduchá", ale aj vtipná vzhľadom na zvodnosti 1.Vh5? (v a), resp. 1.Va8? (v b) Pointa štúdie spočíva v predvídavej hre bieleho kráľa. Pomocný mat agilného českého autora má v oboch pozíciách zdanlivé hry (napr. v a) 1...d8J Ka5 2.Jc6 mat. Prvý silvestrovský žart obsahuje dve riešenia, takže jedno môžeme prezradiť: 1.h1bD (premena čierneho pešiaka na bielu dámu) Dh5 2.Kg8 De8 mat. K druhému a oveľa originálnejšiemu žartovnému problému pripojil autor motto "strelec-zlodej": keď sa zmocní pešiaka, ukradne mu z tanistry "maršálsku palicu", čím získa typickú pešiacku výsadu. Bude to stačiť? – Riešenia problémov, pošlite do 13 dní na adresu Nedeľná Pravda, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2022 a) b. Kc3 Vb3 Vh8 (3), č. Ka4 Pa3 a7 (3), b) premiestniť Pa7 na a6, v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom; 2023 b. Kc7 Pf4 h4 (3), č. Ka1 Je3 (2), biely začne a vynúti výhru; 2024 a) b. Ka7 Va1 Pd7 (3), č. Kb4 Ja4 Pb5 (3), b) Kb4 premiestniť na a5, v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom; 2025 b. Ke1 Pg2 h6 (3), č. Kh8 Pd3 d4 h2 h7 (5), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, žartovný problém, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho; 2026 b. Kf7 Sd8 (2), č. Kh8 Ph4 (2), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, žartovný problém.)

Riešenie problému č. 2007 (Šťastný) z 13. novembra: Zdanlivé hry 1...Kd5 2.D:f5+ De5 3.Jhf4 mat, 1...D:b6 2.a:b8D+ Dd6 3.Vc5 mat (žiaľ, po 2...Dc7! mat nevychádza), riešenie 1.Jef4 hrozí 2.D:f6+ De5 3.Sc5 mat, 1...Dd6 2.Sb2+ Dd4 3.a:b8D mat (po 1...Dd8 nasleduje 2.Sc5 alebo 2.Vd2). Náročná zámena dvoch variantov v trojťažke s "chybičkou krásy" v zdanlivej hre. Je zaujímavé, že prevažná väčšina riešiteľov neobjavila variant 1...Dd6.

Riešenie problému č. 2008 (Borik) z 13. novembra: 1.De4 Sh4 2.Vgd5 Sd8 3.Jc4 Sa5 4.Sc5 Sc3 mat. Geometrický námet vyvolal niekoľko pochvalných hodnotení.

Knihy za riešenia problémov č. 2006-2008 vyhrávajú: Jozef Barani, ul. kpt. Nálepku 24, 053 01 Harichovce, Igor Borovský, ŠD Družba II-706/A, 842 14 Bratislava a Karel Henc, nám. 28. října 12, 602 00 Brno.

* Prvé stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy v novom roku bude vo štvrtok 7. januára 1988 od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov.


Vzad <<  >> Vpred