Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.3.1988)


Problém č. 2048 – originál

Pavla a Ivo

Leblochovci, Humenné

Mat 2. ťahom

 


 

Problém č. 2049 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

a) Mat 2. ťahom b) Pat 2. ťahom

(v oboch po 2 riešenia)Problém č. 2050 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely remizujeMat alebo pat

Dvojťažka jedinej československej manželskej dvojice je založená na sérii "malých" zvodností, ako napr. 1.Vg7? Nedávno vyhlásený najúspešnejší slovenský šachový skladateľ roku 1987 vytvoril tentoraz nie zložitý, ale zaujímavý príklad na rozdiel medzi matom a patom. V štúdii sa biely musí usilovať o dobytie nejakého materiálu, lebo ináč, podľa teórie, prevaha jazdca stačí na výhru... Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (dvoch za úlohy, jedného za štúdiu) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2048 b. Kf3 Dc2 Ve7 Se6 Pb3 d5 (6), č. Ke5 Pb4 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2049 b. Kb5 Vc1 Vf8 Sa3 Sa4 Jb3 Je4 Pa5 a6 b2 d3 f7 g7 (13), č. Kd7 Pa7 b4 c4 d4 e5 e6 (7), biely začne a dá a) mat druhým ťahom, alebo b) pat druhým ťahom (v a) aj b) vedú k cieľu dva prvé ťahy); 2050 b. Kc4 Vc7 Sf1 (3), č. Kf5 Vf6 Sh8 Ja8 (4), biely začne a vynúti remízu.)

Riešenie problému č. 2034 (Kuchyňa) z 5. februára: 1.Ve5 hrozí 2.Ve4 mat, 1...Vc6, Sc6, Vd2, Sd2 2.J:b5, Sc5, D:e3, Je2 mat. Klasická Grimshawova téma (vzájomné prerušenie veže a strelca) na c6 aj d2.

Riešenie problému č. 2035 (Marek) z 5. februára: Zvodnosť 1.Vh5? hrozí 2.Se6 mat, 1...Jc6~, J:d4, e3 2.Jb4, Db7, Sg2 mat, 1...Df5!, riešenie 1.Db7 hrozí 2.Jb4 mat, 1...Dh2, D:d4, S:d4 2.Se6, Vh5, Je3 mat. Zámena funkcie ťahov Vh5, Se6, Jb4, Db7 vo zvodnosti a riešení.

Riešenie problému č. 2036 (Borik) z 12. februára: Pokusy 1.c3? d:e3! (a nejde 2.Sc3?), 1.c4? b4! (2.Jc4?), 1.c:d3? e:f3! (2.J:d3?), preto len 1.c:b3 tempo 1...d:e3, b4, e:f3 2.Sc3, Jc4, J:d3 mat. Téma "albino" (štyri ťahy bieleho pešiaka) nadviazaná na pokusy, ktorých pointou je blokovanie poľa vlastnej figúre.

Knihy za riešenia problémov č. 2048 a 2049 vyhrávajú: Peter Fenďa, Sídlisko Stred 104/370, 916 01 Stará Turá, Alexander Palík, 018 02 Dolná Maríková a Martin Smolej, Ipeľská 13, 821 07 Bratislava.


Saratov – Bratislava

Rumunskí usporiadatelia zápasu v kompozičnom šachu oznámili mená rozhodcov v jednotlivých oddeleniach: dvojťažky M. Manolescu, trojťažky E. Rusenescu, pomocné maty I. Grosu a štúdie V. Nestorescu (všetci medzinárodní rozhodcovia FIDE).


Pravda-Tirnavia 1985-86

Proti výsledku skladateľskej súťaže, ktorý sme uverejnili postupne 16.10., 23.10., 6.11., 20.11., 11.12.1987 a 29.1.1988, došla jediná námietka: I.-II. cena v oddelení D (T. Hernádi, opr. 1982) má vedľajšie riešenia, napr. 1.Jc5 Vh8 2.Ja6 Sd5 3.Jc7 Sg8 4.Kc8 Se6 mat, a zo súťaže sa vylučuje. Definitívne poradie je I. cena P. Gvozdják, II. cena C. Opalek (ostatné vyznamenania bez zmeny). Poradie v ostatných oddeleniach sa nemení.


Pravda-Tirnavia 1987

V celoročnej súťaži zatiaľ nie sú opravené tieto skladby: 1932 (Gašparovič), 1957 (Sovík), 1995 (Vokál). Prípadné opravy možno poslať najneskôr 31. marca t. r. na adresu redakcie.


Jubilejné súťaže

* Pri príležitosti 50. narodenín predsedu Sekcie kompozičného šachu ÚV ČSZTV, majstra športu Juraja Brabca, (nar. 26.5.1938) vypísala slovenská sekcia súťaže v skladaní dvojťažiek a) ortodoxných, b) s exokameňmi. Skladby treba posielať do 26.5.1988 na adresu Ivan Jarolín, Černyševského 39, 851 01 Bratislava, rozhodcom je jubilant.


Vzad <<  >> Vpred