Hanneman K. 134
Hartong J. 21 60 112
Havel M. 102 171
Heathcote G. 95 151
Hlinka M. 94 110 188
Horváth J. 31
Hultberg H. 135