Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(12. 4. 1985)


Problém A

Problém č. 101

Bohumil Idunk

I. cena

SÚV ČSZTV 1959

Mat 2. ťahom (6–2)


 

Problém B

Problém č. 102

Miroslav Havel

Světozor 1913

Mat 3. ťahom (4–2)Kontrolná notácia: A: b. Kh1, Dd3, Sd1, Sg7, Jc4, Jc5 (6), č. Kb4, Pb6 (2), mat 2. ťahom. B: b. Kg1, Dh8, Sd4, Sg4 (4), č. Kd2, Se4 (2), mat 3. ťahom.


Celoštátna spartakiádna šachová súťaž

Sekcia kompozičného Šachového zväzu ÚV ČSZTV vypisuje na počesť Československej spartakiády 1985 celoštátnu súťaž v riešení týchto dvoch šachových problémov:

Úplné riešenia (prvý ťah bieleho a rozličné matové pokračovania po rôznych ťahoch čierneho) oboch problémov A a B pošlite na adresu:

VŠZ ÚV ČSZTV, Na Poříčí 12, 115 30 Praha I. s poznámkou na obálke Spartakiáda, a to najneskoršie do 13. mája 1985.


K riešeniu pripojte i odpovede na tieto otázky?

1. Z ktorého časopisu alebo novín ste riešili oba problémy? (napíšte – Okresné noviny OBZOR – orgán OV KSS a ONV Považská Bystrica).

2. Či riešite šachové problémy prvý raz?

3. Či mienite v riešení problémov pokračovať?

4. Uveďte svoj vek (a odporúčame aj presnú adresu, lebo ide o súťaž, ktorá bude odmeňovaná).

Niekoľko vyžrebovaných riešiteľov bude odmenených vecnými cenami, ďalších 50 vyhrá šachové knihy. Riešenie problémov uverejníme v našej rubrike v priebehu mája 1985. Výsledok súťaže bude uverejnený v celoštátnej tlači počas ČSS 1985.

Predpokladáme, že súťaže sa zúčastnia všetci, ktorí v našom okrese riešia úlohy dlhodobej súťaže, ba určite sa zapoja aj ďalší šachisti, o ktorých sa doteraz veľa nevedelo.


Riešenie problému č. 97 (Burda) zo 14. 3. 1985: Pokusy 1.D:f2? a 1.Jc4+? nevychádzajú pre 1...Se3! 2.Da2 Vc6! a 1...V:c4!, preto 1.Jf6! hrozí 2.D:h6 a 3.Df8 alebo 3.Jf ľub. mat a tiež 2.D:f2 a 3.D:e4 mat, 1...Jh3 2.De2! (hrozí 3.J:b5 a 3.J:e4 mat), V:e2, S:e2 3.J:b5, J:e4 mat, 1...J:g5 (Jf2, Sg2, Vc6) 3.J:b5 mat, 2...c6 3.Sb8 mat. Nevychádza 2.D:d2?, S:d4?, Jc+ pre 2...Sd3!, S:b4!, V:c4!, 1...J:g4 2.De2! (hrozí 3.J:b5 a 3.J:e4 mat), V:e2, S:e2 3.J:b5, J:e4 mat, 2...J:f6 (Jf2, Sg2, Vc6) 3.J:b5 mat, 2...c6 3.Sb8 mat. Veľmi obsažná trojťažka narobila riešiteľom problémy (3 body). –MC–


Vzad <<  >> Vpred