Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.8.1990)


Problém č. 2346L. Zagorujko

III.-IV. cena

Šachmaty v SSSR 1988

Mat 2. ťahom


Problém č. 2347M. Kovačević

I. cena

Diagrammes 1988

Mat 2. ťahomVýnimočné dvojťažky

Meno moskovského šachového skladateľa Leonida Zagorujka (ktorý pred 10 dňami oslávil už svoje 67. narodeniny) je zárukou vysokej kvality a riešiteľskej príťažlivosti, s čím iste bude súhlasiť každý, kto vyrieši jeho dnešnú "klasickú" dvojťažku. Na druhom diagrame je výsostne moderná dvojťažka predstaviteľa mladšej juhoslovanskej generácie Marjana Kovačevića, vynikajúceho riešiteľa, ale aj originálneho skladateľa. Pri objavovaní jej paradoxov treba vziať do úvahy zvodnosti 1.Jb1? (s hrozbou 2.c3 mat) a 1.J:e4? (s hrozbou 2.Dd3 mat), pričom tematickou obranou je 1...D:b4. – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2346 b. Kg2 Dg6 Vd8 Se8 Jd7 Je4 Pb3 c6 (8), č. Kd5 Vb6 Vd4 Sb4 Sg8 Pb7 c5 d2 g7 h6 (10), 2347: b. Ke1 De2 Va1 Va4 Sa8 Sg1 Jc7 Jd2 Pb4 c2 c5 (11), č. Kd4 Db7 Va6 Vh3 Sf7 Pe3 e4 e5 (8), v oboch problémoch biely začne a dá mat druhým ťahom.)

Knihy za riešenia problémov č. 2330 a 2331 vyhrávajú: Marian Červenka, Saburovova 6, 851 05 Bratislava, Tomáš Pastorek, Lécka 3, 940 61 Nové Zámky a Jaroslav Veselý, Pokrovského 1751, 155 00 Praha 5 – Lužiny.

Riešenie problému č. 2337 (Leblochová): 1.Vg2+ Kh1 2.V:g5+ Kh2 3.Vg2+ Kh1 4.V:g6+ Kh2 5.Vg2+ Kh1 6.V2:g7+ Kh2 7.Vg2+ Kh1 8.Vh7+ Dh6 9.V:h6+ Vh5 10.V:h5+ Vh4 11.V:h4+ Sh3 12.V:h3+ Jh2 13.V3:h2 mat. Forsírovaná a v podstate jednoduchá, ale pritom sympatická kombinácia. Vedľajšie riešenie.

Riešenie problému č. 2338 (Lichner): 1.Dh6+ K:h6, Kh8(g8), Kf6 2.Jf5, Va8, Df8 mat. Obeť dámy a mat s väzbou pešiaka: na začiatok dobrá myšlienka, ale iste lepšia by bola obeť bez šachu. Od mladého autora čakáme ďalšie príspevky!

Riešenie problému č. 2339 (Janočko): Zvodnosť 1.Dh8? tempo 1...d6(d:e6), Kd6 (d:c6) 2.D:d8, De5 mat, 1...Sb7!, riešenie 1.Dd4 tempo, 1...d6, d:e6, d:c6(d5), Sb7 2.Db6, D:d8, De5, D:d7 mat. Zámena jedného matu (po 1...d6), nedostatkom je však branie poľa d6 kráľovi úvodníkom.

Riešenie problému č. 2340 (S. Svetlík): a) 1.d:c2 c8D 2.c1S! Dc2 mat, b) 1.d1V c8J 2.V:d6 J:d6 mat. Témou je všepremena pešiakov, ale oceniť treba najmä zaujímavý mechanizmus pri využití rozličných motívov (napr. čistý tempový ťah c1S, nutnosť "vyčistenia" poľa c2 braním pešiaka).

Riešenie problému č. 2341 (Gvozdják): Zvodnosť 1.Je5? hrozí 2.D:f6 mat, 1...Dd3+, D:e5 2.J:d3, Dg3 mat, 1...Dc4+!, riešenie 1.Jd3 hrozí 2.Dg3 mat, 1...D:d3, De5 2.D:f6, J:e5 mat. Zámena funkcie ťahov typu AB-CD; CD-BA zahrňuje dva hrozbové a dva úvodníkové paradoxy. Originálnej modernej téme možno azda prepáčiť neexistenciu pripraveného matu na šach bielemu kráľovi (D:c4+).

Riešenie problému č. 2342 (Labai): Zdanlivé hry 1...d:c4 2.Sc6+ D:d8, Sd5 3.Jf3, V:d5 mat, 1...d:e4 2.Se6+ S:d8, Dd5 3.Jf3, V:d5 mat, riešenie 1.De2 hrozí 2.Jf3+ J:f3 3.Dd3 mat, 1...d:c4 2.Se6+ D:d8, Dd5 3.D:c4, V:d5 mat, 1...d:e4 2.Sc6+ S:d8, Sd5 3.D:e4, V:d5 mat. Recipročná zámena druhých ťahov bieleho, ktorej motivačnou podstatou je zrušenie možnosti batériového matu Jf3 pri súčasnom napadnutí polí c4, e4 dámou v úvodníku.


Druhý Memoriál Pongrácza

Šachový klub "Tabán" z Budapešti vypísal memoriál Arnolda Pongrácza v skladaní štvor- až šesťťažiek. Skladby (nie viac ako 3 od jedného autora) treba poslať do 30. novembra t. r. na adresu Árpád Földeák, H-1103 Budapest X, Petröczy u. 55, Maďarsko. Rozhodcom je J. Tafferner. (Pongrácz sa narodil, zomrel a prevažnú väčšinu svojho života prežil na území Slovenska, pravda, to bolo v 19. storočí súčasťou Uhorska, takže nemožno mať námietky proti jeho označeniu za uhorského skladateľa. Ako je známe, sám Pongrácz publikoval svoje skladby pod pseudonymom Pustovník Trnavský takmer výlučne v nemeckom jazyku.) (-kh)


Vzad <<  >> Vpred