Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.8.1990)


Problém č. 2341P. Gvozdják

I. cena

Zvolen C 14.3.1989

Mat 2. ťahom


Problém č. 2342Z. Labai

I. cena

Zvolen C 14.3.1989

Mat 3. ťahomCaissa Zvolen

Pokiaľ vieme, jedinou telovýchovnou jednotou v ČSFR, ktorá má výlučne šachové zameranie, je Caissa Zvolen. Pozostáva z dvoch oddielov – praktického a kompozičného. Ten druhý, taktiež jediný na území nášho štátu, vyvíja v posledných rokoch aktívnu činnosť, prejavujúcu sa najmä v organizovaní medzinárodných skladateľských súťaží. Nedávno ukončená súťaž z minulého roka priniesla veľký úspech bratislavskému Petrovi Gvozdjákovi, ktorý zvíťazil v troch oddeleniach – len v trojťažkách prenechal prvenstvo Zoltánovi Labaimu z Milanoviec. Na prvom diagrame je víťazná dvojťažka: do tematického obsahu patrí zvodnosť 1.Je5? s hrozbou 2.D:f6 mat. V symetrickej trojťažke treba konštatovať predovšetkým zdanlivé hry 1...d:c4 2.Sc6+ D:d8 3.Jf3 mat a 1...d:e4 2.Se6+ S:d8 3.Jf3 mat, ktoré sa v riešení zaujímavo zamenia. – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: 2341 b. Ka6 Dg7 Va4 Vg8 Sf1 Jc4 Jf4 (7), č. Kh4 Dc3 Pa5 c6 f6 h5 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2342 b. Kb1 Dd1 Va3 Vd8 Sd7 Jd2 Pb5 c4 e4 f4 f5 (11), č. Kd4 Da8 Sg8 Sh4 Je1 Jf1 Pa4 b2 c5 d5 f2 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2326 (Prygunov) z 29. júna: 1.Sg1 K:g1 2.Kf4 Kh1 3.e4 Kg1 4.Ke5 Kh1 5.Kd6 Kg1 6.Ke7 Kh1 7.Kd8 Kg1 8.Kc8 Kh1 9.Kb8 Kg1 10.Ka7 Kh1 11.Ka6 Kg1 12.Ka5 Kh1 13.Ka4 Kg1 14.Kb3 Kh1 15.K:c3 Kg1 16.K:c4 Kh1 17.K:c5 Kg1 18.K:c6 Kh1 19.Kd6 Kg1 20.c5 Kh1 21.c4 Kg1 22.c3 Kh1 23.c2 Kg1 24.c1D Kh1 25.Dc5 Kg1 26.Df5 g:f5 27.Ke5 f6 28.Kf4 f7 29.e5 f8D mat. Naši riešitelia tento postup takmer všetci zvládli, väčšina však zároveň poukázala na skutočnosť, že namiesto dámy si obe strany môžu premeniť pešiakov na vežu. V pomocných matoch sa takáto nepresnosť kvalifikuje prísnejšie ako v priamych matových úlohách, takže svetový rekord bude sotva uznaný. (Rekordný 28-ťahový pomocný mat sme uverejnili 16.11.1984 pod č. 1623.)

Knihy za riešenia problémov č. 2324 až 2326 vyhrávajú: Jozef Borza, 044 31 Družstevná pri Hornáde I. 232, Ľuboš Kekely, Dubová 27, 010 01 Žilina a Jozef Vaňko, Fraňa Kráľa 18, 811 05 Bratislava.

Vzhľadom na želanie viacerých riešiteľov prejdeme postupne na uverejňovanie riešení po dvoch (alebo troch) týždňoch od publikácie problému. Terajší "sklz" bol zapríčinený výrobnou lehotou príslušnej strany, ako aj naším čakaním na odozvy riešiteľov a žrebovanie knižných cien. Nevýhodou nového spôsobu bude "meškanie" mien výhercov prípadne aj objavov takých častí riešenia, ktoré autori nezamýšľali. Ale veríme, že väčšina čitateľov bude spokojnejšia: iba prosíme dodržiavať lehotu na riešenie, t. j. najneskôr vo štvrtok.

Riešenie problému č. 2327 (Pongrácz) zo 6. júla: 1. riešenie 1.Va4 d:c4 2.Va8 c3 3.Va4 mat, 2. riešenie 1.Vc5 b:c5 2.Ja5 d:c4 3.Jc6 mat (po slabšom 1...b5 idú nezávažné duály). Jednoduchá trojťažka, ale zaujímavá tým, že má dve riešenia.

Riešenie problému č. 2328 (Pongrácz) zo 6. júla: 1.D:g6 hrozí 2.Dg3 mat, 1...K:e5 2.D:d6+ K:d6 3.Sc7+ K:c7 4.Je8 mat, 1...D:h2 2.Jh5+ (vychádza aj ako druhá hrozba) K:e5 3.Df6+ Ke4 4.Jc3 mat, 1...J:g6 2.Vf5+ Kg4 3.Jf2+ K:h4 4.Vh5 mat. Najlepší je pravý variant s "vťahovacími" obeťami.

Riešenie problému č. 2329 (Pongrácz) zo 6. júla: 1.Jh6+ Ke5 2.Vc2+ V:b8 3.D:h8+ V:h8 4.d4+ Ke4 5.Va2+ Kf3 6.Vg8! V:g8 7.Jg1+ V:g1 mat. Dôvtipná batériová hra a nečakaný tichý tempový ťah Vg8.

Riešenie problému č. 2330 (Lakatoš) z 13. júla: 1. riešenie 1.Df1, 2. riešenie 1.De2, obe s hrozbou 2.D:b5 mat a variantmi po 1...Sc6, c6 – 2.Df8, Df4 mat, resp. 2.De7, De4 mat. Zámena dvoch matov s využitím vzájomného zaclonenia strelca a pešiaka, pravda, zámena je motivačne veľmi jednoduchá, keďže vedie k matom po rovnakých líniách.

Riešenie problému č. 2331 (Packa) z 13. júla: 1. zvodnosť 1.e3? tempo 1...c2, e5 2.Se6, Kc2 pat, 1...e6!, 2. zvodnosť 1.Kc2? tempo 1...e5, e3 2.e3, Se6 pat, 1...e6!, riešenie 1.Se6 tempo 1...e3, c2 2.Kc2, e3 pat. Trojnásobné "prehodenie" prvého ťahu a patu v jednoduchom mechanizme. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred