Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.5.1990)


Problém č. 2308 – originál

Marián Krbúšik, Tábor

Mat 2. ťahom


Problém č. 2309 – originál

Ján Skubák, Topoľčany

Mat 3. ťahomProblém č. 2310 – originál

Michal Hlinka, Košice

Biely remizujeVidlička ako téma

Okrem dvojťažky a trojťažky, ku ktorým netreba osobitný komentár, prinášame štúdiu s viacnásobným opakovaním populárnej "vidličky" jazdca na kráľa a vežu: 1.Jf4+ K:f3 2.J:e6 V:f7 3.Jg5+ a 4.J:f7 s remízou, preto lepšie je 1...Kg3! 2.Jh5+ Kh4 3.J:g7 Ve7 4.Jf5+ a 5.J:e7 remíza, čierny má však ešte jednu možnosť: 3...Sd3+! 4.Kb2! Ve7 5.Sc4! Vb7+! 6.Kc3 S:c4 – a nasleduje záverečný úder, ktorého objavenie prenechávame čitateľom. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2308 b. Ke8 Db5 Jb7 Jd5 Pb3 e7 h3 h5 (8), č. Ke6 Jg8 Pc6 e5 f6 h6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom, 2309 b. Kb8 De2 Vc8 Sa8 Jc6 Jd7 Pa7 b4 f6 f7 (10), č. Kd5 Dh1 Va6 Vg7 Sb5 Se1 Jg8 Jh4 Pc3 c4 d6 f4 g4 g5 (14), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, 2310 b. Kb1 Sf7 Jg6 Pf3 (4), č. Kg2 Ve6 Vg7 Se2 (4), biely začne a vynúti remízu.)

Riešenie problému č. 2294 (Nemček) z 30. marca: Keďže na šachovnici je prebytok kráľov, treba jedného bieleho a jedného čierneho odstrániť, čím vznikajú štyri možnosti: (Kc5, Kc1), 1.Jf2 Sb4 mat, (Kc5, Ke1) 1.b:a2 Sa3 mat, (Kf4, Kc1) 1.Jg3 S:g3 mat, (Kf4, Ke1) 1.b2 Sf4 mat. Na naše prekvapenie vtip sa ukázal ako veľmi náročný.

Riešenie problému č. 2295 (Gombár) zo 6. apríla: Zdanlivé hry 1...f4, c:d3, Sf3 2.g:f4, Dd4, V:f5 mat, riešenie 1.Jf6 hrozí 2.Ve3 mat a po rovnakých obranách maty 2.J:g4, Df4, J:f3. Na prvotinu výborná zámena troch matov.

Riešenie problému č. 2296 (Skubák) zo 6. apríla: 1.Kg4 (na poradí ťahov čiernych pešiakov nezáleží) 2.Kh3 3.Kh2 4.Kg1 5.Kf1 6.Sg1 7.Kf2 Kd4 8.Kf3 mat. Klasická "indická" téma spočívajúca v ťahu strelca, ktorého jediným účelom je umožniť jeho zaclonenie ťahom 7.Kf2 s nasledujúcim odťažným matom.

Riešenie problému č. 2297 (Janočko) z 13. apríla: Zvodnosť 1.Db5? hrozí 2.Dd3 mat, 1...K:d4, g:f4 2.Db4, Dd3 mat, 1...Kf5!, riešenie 1.Dd6 tempo 1...K:d4, Kf3, Kf5, g:f4 2.Db4, D:d5, De5, D:f4 mat. Škoda, že vo zvodnosti po 1...Kf3 okrem zamýšľaného 2.De2 mat ide aj 2.D:d5 mat, čo možno kvalifikovať ako duál.

Riešenie problému č. 2298 (Boldižár) z 13. apríla: Zvodnosť 1.Vd:d3? hrozí 2.Jc3 mat, 1...Vc4, Va3, Je2 2.a8D, Vd4, f3 mat, 1...Sd2!, riešenie 1.Sf7 hrozí 2.Sd5 mat, 1...Je6, Vg5, Vd4, Sa2 2.Da8, Ve3, Jc3, c:d3 mat. Voľná zámena variantov, ale bez výraznejšej motivačnej jednoty.

Knihy za riešenia problémov č. 2295 a 2296 vyhrávajú: Vladimír Halas, Třebíčska 1833/2, 066 01 Humenné, Viliam Rešetár, Benediktiho 4, 811 05 Bratislava a Ján Skubák, Makarenkova 2250/18, 955 01 Topoľčany.

* V turnaji dvojťažiek Pituk 85 získali ceny (v poradí): U. Degener (NDR), P. Cinko, W. Berg (NDR), M. Nemček, J. Havran a zvláštnu cenu L. Salai sr. Výsledok zatiaľ nenadobudol definitívnu platnosť. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred