Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.5.1989)


Problém č. 2196R. Réti

Neuigkeits Weltblatt 14.2.1909

Mat 3. ťahom


Problém č. 2197R. Réti

Wiener Tagblatt 1925

Biely vyhrá100 rokov Richarda Rétiho

28. mája t. r. uplynie presne storočie, čo sa v Pezinku narodil slávny praktický šachista, šachový skladateľ a teoretik Richard Réti. Vo Viedni študoval matematiku a fyziku, ale už pred I. svetovou vojnou sa stal šachovým profesionálom – zarábal si cenami na turnajoch, honorármi za simultánky a literárnou činnosťou. Od r. 1918 sa zúčastnil na asi 25 silne obsadených turnajoch, väčšinou s výbornými výsledkami (napr. prvý v Košiciach 1918, Amsterdame 1920, Göteborgu 1920 a Viedni 1922, 1.-2. v Tepliciach-Šanove 1922, druhý v Ostrave 1923, Hamburgu 1927 a Brne 1928...). R. 1925 bol majstrom Československa a r. 1927 ako náš reprezentant na šachovej olympiáde získal najlepší výsledok na 1. šachovnici. V brazílskom São Paule r. 1925 prekonal svetový rekord v simultánke naslepo: z 29 partií 20 vyhral, 7 remizoval a len 2 prehral.

Mimoriadny význam pre rozvoj hraného šachu mala jeho kniha Die neuen Ideen im Schachspiel (1922), krátko pred smrťou dokončil dielo Die Meister des Schachbretts. R. 1920 vydával v Bratislave spolu s J. Breyerom časopis Szellemi Sport – Geistes Sport, v ktorom bola šachová rubrika.

Svoju prvú skladbu uverejnil r. 1905, je autorom okolo 60 problémov, z toho najmenej 53 štúdií, zväčša vynikajúcej úrovne (napr. v retrospektívnom Albume FIDE 1914-44 má 9 štúdií). Temer celá Rétiho štúdiová tvorba je zhrnutá v knihe A. Mandlera Richard Réti – Sämtliche Studien, ktorá vyšla v Ostrave r. 1931.

Nestal sa veľmajstrom jedine preto, že tento titul za jeho života ešte nebol zavedený. Zomrel na šarlach vo veku 40 rokov (6.6.1929) v Prahe.

Z počiatočného obdobia tvorby Rétiho sme vybrali trojťažku s modelovými matmi. Štúdia pochádza už z rokov skladateľskej zrelosti a začína sa takto: 1.Jc3+ Ka1! 2.Da4+! (2.D:g2? pat) Kb2 3.Da2+ Kc1!. Ako bude biely pokračovať?

Kontrolná notácia diagramov: 2196 b. Kb7 Df5 Sb3 Sh6 (4), č. Kd4 Se1 Pa3 b6 d3 e2 e7 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 2197 b. Kc5 Dc6 Je4 (3), č. Ka2 Dg2 Pg3 (3), biely začne a vynúti výhru. Riešenie trojťažky a dokončenie riešenia štúdie (do 14. ťahu) pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 2180 (Todek) zo 7. apríla: 1.Se2 f5 2.Sa6 Jb6 3.Kd6 f4 4.Kc6 Ja4 5.b:a4 b3 6.Sd3+ Kh6 7.Kc5 b2 8.Kc4 f3 9.Kc3 f2 10.K:b2 a vyhrá, obdobne po 1...Kg6 2.Sa6 Jb6 3.Kd6..., resp. 1...Ja7 2.Kd7 atď.

Riešenie problému č. 2181 (Salai) zo 14. apríla: a) zvodnosť 1.Vd5? s hrozbami 2.S:d7, Dg8 mat, viazne na 1...Jf6!, riešenie 1.Ve5 hr. 2.D:e7, c8D mat, b) zvodnosť 1.Ve6? hr. 2.D:e7, Dg8 mat, 1...Jg6!, riešenie 1.Vd6 hr. 2.S:d7, c8D mat. Vtip je v rozličných kombináciách dvojitých hrozieb.

Riešenie problému č. 2182 (Sovík) zo 14. apríla: Zdanlivé hry 1...V:g5 2.Jf4+ Jg:f4/Jh:f4 3.Je3/V:g5 mat, 1...J:g5 2.Je3+ Jg:e3/V:e3 3.Jf4/V:g5 mat, zvodnosť 1.Sf4? hrozí 2.Vd4+ c:d4 3.Dc6 mat, 1...Jh:f4 2.Je3+ Jg:e3/V:e3 3.Jf4/Vg5 mat, 1...Jg:f4 2.Vg5+ J:g5/V:g5 3.J:f4/Je3 mat, 1...V:g6!, riešenie 1.Se3 hrozí 2.V:c5+ S:c5 3.D:c5 mat, 1...J:e3 2.Vg5+ J:g5/V:g5 3.Jf4/J:e3 mat, 1...V:e3 2.Jf4+ Jg:f4/Jh:f4 3.Je3/Vg5 mat. Vynikajúca trojťažka so špeciálnou trojfázovou zámenou dvoch variantov, pointovanou blokovaním polí g5 – f4 – e3 bielym strelcom.

Riešenie problému č. 2183 (Vanko a Mlynka) zo 14. apríla: Zdanlivá hra 1...S:d3 2.b1J Sc2 mat, 1. riešenie 1.a:b1S Sb4 2.Sa2 Jc5 mat, 2. riešenie 1.a:b1J Jc3 2.Ja3 Vb4 mat. Až sa nechce veriť, že tematická jednota oboch riešení vyšla autorom "nechtiac".

Knihy za riešenia problémov č. 2181-2183 vyhrávajú: Milan Jankovič, 919 28 Bučany 486, Pavol Ondrek, Švermova 79, 034 01 Ružomberok a Ján Slančík, Februárového víťazstva 36, 949 01 Nitra.


Bratislavský krúžok

Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy sa uskutoční vo štvrtok 1. júna t. r. od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 277. (-kh)

* Našich prispievateľov upozorňujeme, že 28.5.1989 je zasielacia lehota na memoriál Rétiho v skladaní štúdií a "umelých partií". Adresa: ŠZ SÚV ČSZTV, Junácka 6, 832 80 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred