Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.2.1989)


Problém č. 2161 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahom


Problém č. 2162 – originál

Peter Cinko, Partizánske

Mat 2. ťahomProblém č. 2163 – originál

Ladislav Salai, Martin

Pomocný mat 2. ťahom

4 riešeniaDôležité zvodnosti

V modernom kompozičnom šachu nadobudli osobitný význam tzv. zvodnosti, ktoré možno definovať ako "skoro-riešenia" obsahujúce hodnotné varianty, ale nevedúce k cieľu pre jedinú obranu čierneho. V dnešnej prvej dvojťažke sú dve zvodnosti 1.Dg3? a 1.Vf4?, v druhej jedna 1.J:f6? (dobré riešenie by malo zahrňovať aj hrozby a varianty zvodnosti). Pomocný mat má štyri analogické riešenia, z ktorých jedno prezradíme: 1.S:d5 S:d5 2.Jf7 Sc6 mat. – Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Martanovičova 25, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2161 b. Ka6 Db8 Vf3 Sc4 (4), č. Kg1 Pg2 h3 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2162 b. Kb5 Ve6 Jc7 Jd5 Pc2 f4 (6), č. Kd4 Vd3 Pb7 c3 e4 f6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2163 b. Ke1 Ve3 Se4 Se7 Pd3 d5 f3 f5 (8), č. Ke8 Se6 Je5 Pd6 f6 (5), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú štyri prvé ťahy čierneho.)

Riešenie problému č. 2146 (Sovík) zo 6. januára: Zdanlivé hry 1...Vd:e3 2.Jf4+ V:f4/J:f4 3.J:e3/Dd4 mat, 1...Vf:e3 2.Dd4+ V:d4/J:d4 3.J:e3/Jf4 mat, zvodnosť 1.Sd4? hrozí 2.Ve5+ d:e5 3.D:e5 mat, 1...V:d4 2.Jf4+ V:f4/J:f4 3.Je3/D:d4 mat, 1...J:d4 2.Je3+ Vd:e3/Vf:e3 3.D:d4/Jf4 mat, 1...Dh2!, riešenie 1.Sf4 hrozí 2.Ve5+, 1...V:f4 2.Dd4+ V:d4/J:d4 3.Je3/J:f4 mat, 1...J:f4 2.Je3+ Vd:e3/Vf:e3 3.Dd4/J:f4 mat. Výborný cyklus zámen obrán, spojený s blokovaním polí e3, d4, f4 bielym strelcom.

Riešenie problému č. 2147 (Šteis a Formánek) z 13. januára: Zvodnosť 1.Jb2? tempo 1...Kd4, b3 2.De5, Dd2 mat, 1...Kb3!, riešenie 1.Jb6 tempo 1...Kd4, b3, Kb3 2.De3, Dd2, Ve3 mat. Medzi zvodnosťou a riešením zámena matu po 1...Kd4, pekná je aj motivácia vyvrátenia zvodnosti zaclonením e2-a2.

Riešenie problému č. 2148 (Nemček) z 13. januára: Tematické pokusy 1.Vc8? Vb4!, 1.Va7? Sb4!, riešenie 1.Va6 tempo 1...Vb4 2.V:a5+ K:a5 3.Da8 mat, 1...Sb4 2.S:b5+ K:b5 3.Dc6 mat. Vzájomné zaclonenie veže a strelca na b4 v "logickej" forme.

Knihy za riešenia problémov č. 2147 a 2148 vyhrávajú: Jozef Galovič, Žukovova 60, 851 01 Bratislava, František Jankura, Plavisko 11/7, 034 01 Ružomberok a Liběna Veselá, Poznanská 433/20, 181 00 Praha 8.


Štvrtá svetová súťaž (III)

Adresa vedúceho oddelenia pre tému pomocných matov (E) bola v správach sekcie uvedená chybne. Správne má byť: Miroslav Henrych, Na Vavřinci 361, 274 01 Slaný. Vedúcim oddelenia A2 (dvojťažky) je Ivan Kiss, Národná 50, 900 02 Modra. Dvojťažky na tému A1 možno zatiaľ posielať na adresu kapitána, vedúci oddelenia bude určený neskôr.

Príklad na tému A1: D. Müller, 2. miesto NDR – Bulharsko C 31.12.1983, b. Kf6 Dh8 Vc5 Sb4 Se6 Jd3 Jg5 Pc2 d6 e7 f2 f7 (12), č. Kd4 Da1 Vb1 Sg4 Pb5 d7 f5 h7 (8), mat 2. ťahom: Zdanlivé hry 1...d:e6, Sf3 2.K:e6, K:f5 mat, zvodnosť 1.Je5? hrozí 2.Vd5 mat, 1...d:e6, Sf3 2.Jc6, Je:f3 mat (1...V:b4!), riešenie 1.Da8 hrozí 2.Dd5 mat, 1...d:e6, Sf3 2.J:e6, Jg:f3 mat. Okrem predpísanej zámeny matov medzi zdanlivými hrami (z batérie a skutočným riešením (po zrušení batérie) je tu navyše zámena vo zvodnosti, keď sa batéria taktiež zruší. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred