Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.1.1989)


Problém č. 2147 – originál

Ivan Šteis a Bedrich

Formánek, Bratislava

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 2148 – originál

Milan Nemček, Martin-Vrútky

Mat 3. ťahomVzácna návšteva

V dnešnej rubrike osobitne vítame vzácneho hosťa: Ivan Šteis (nar. 3.10.1934 v Topoľčanoch) je ministrom výstavby a stavebníctva SSR, a pokiaľ je nám známe, jediným ministrom v 70-ročnej histórii Československa, ktorý sa aktívne zaoberal šachovou kompozíciou (svoju prvotinu uverejnil už ako 13-ročný). Spoločná miniatúrna dvojťažka, ktorú na základe idey prvého z autorov upravil druhý, obsahuje aj zvodnosť 1.Jb2?. Taktiež trojťažka je založená na tempe, ale hlavnou náplňou je vzájomné zaclonenie veže a strelca na b4. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Pravdy, Martanovičova 25, 815 80 Bratislava s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2147 b. Ke1 De2 Ve8 Jc4 (4), č. Kc3 Pb4 b5 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2148 b. Kd1 Dh1 Va8 Sc5 Se8 Pa2 d3 (7), č. Ka4 Vb3 Vb5 Sc3 Jb1 Pa3 a5 b2 d2 d4 h2 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie problému č. 2129 (Múčka) z 2.12.1988: 1.Sa7 hrozí 2.S:c5 mat, 1...Jc3, V:a7 (Va5, Vc4), d6, Vc6 2.Vd2, Vc4, Jc6, Jf5 mat. Na začiatok dobre konštruovaná dvojťažka so štyrmi variantmi.

Riešenie problému č. 2130 (Šuhajda) z 2.12.1988: 1.a4! b:a3 e.p. 2.Kc2 a4 3.Jf3 Ka2 4.Je1 Ka1 5.Jd3 Ka2 6.Jb4+ Ka1 7.Kc1 a2 8.Jc2 mat (5...a2 6.Jc1 a3 7.Jb3 mat), 2...Ka2 3.Jb3 a4 4.Jc1+ Ka1 5.Jd3 Ka2 6.Jb4+ Ka1 7.Kc1 a2 8.Jc2 mat. Zaujímavo pôsobia dve rozličné cesty bieleho jazdca k poľu d3.

Knihy za riešenie problémov č. 2129 a 2130 vyhrávajú: M. Bubeliny, ul. Čs. armády 75/3, 965 01 Žiar nad Hronom, Peter Hardoň, Vlkovce 37, 059 71 p. Ľubica, okr. Poprad a Peter Siroka, Kuzmányho 55, 040 01 Košice.


4. svetová súťaž vypísaná

S takmer trojmesačným oneskorením vypísala Poľská šachová federácia z poverenia Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach štvrtú "olympiádu" kompozičného šachu. Tomuto vrcholnému svetovému podujatiu (usporadúvanému každých 4-5 rokov) venujeme v našej rubrike veľa miesta, aby sme čo najlepšie informovali všetkých skladateľov o jednotlivých témach a ďalších podrobnostiach. Času je síce dosť (zasielacia lehota je 1. marca 1990), ale s prípravou treba začať ihneď... Dnes prinášame témy prvej polovice oddelení:

Téma A1 (dvojťažky): V diagramovej pozícii existuje biela batéria (priama alebo nepriama). V zdanlivých hrách alebo vo zvodnosti najmenej dve obrany vedú k rozličným matom s využitím "otvorenia" tejto batérie. Úvodník zruší batériu a dovolí nové (zamenené) maty po tých istých obranách. Rozhodca H. Zajic (Rakúsko).

Téma A2 (dvojťažky): Tá istá dvojitá hrozba (A+B) je vo dvoch pokusoch (1.X?, 1.Y?) vyvrátená rozličnými obranami (a!, b!). V riešení tieto obrany vedú striedavo k jednému z matov dvojitej hrozby pokusov (1...a 2.A mat, 1...b 2.B mat), pričom možno použiť ľubovoľnú hrozbu okrem A, B, resp. tempo. Dovolené je použiť aj trojitú hrozbu s 3 pokusmi a 3 tematickými variantmi atď. Rozhodca M. Kovačević (Juhoslávia).

Téma B1 (trojťažky): V zdanlivej hre biely matuje ihneď po ťahu čierneho x (1...x 2.A mat). V prvom ťahu tematického pokusu B je ťah x vyvrátením (1.B? x!). Po úvodníku riešenia C a inej obrane čierneho v 1. ťahu y vyjde manéver tematického pokusu B, lebo po obrane x (alebo inej obrane tým istým kameňom x') vychádza nový mat D (1.C y 2.B x (x') 3.D mat). Rozhodca P. le Grand (Holandsko).

Téma B2 (trojťažky): Tiché (nešachujúce) ťahy bielej dámy nasledujú po ťahoch toho istého čierneho kameňa. Rozhodca R. Baier (Švajčiarsko).

Téma C (mnohoťažky s ľubovoľným počtom ťahov väčším ako tri): Určitý (biely alebo čierny) kameň kontroluje líniu a počas riešenia sa zacloní jedným kameňom opačnej farby najmenej dvakrát. Zaclonenie sa môže uskutočniť v jednom variante alebo v rozličných variantoch. (Ťah pozdĺž línie sa nepokladá za zaclonenie.) Rozhodca H. Axt (NSR). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred