Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(23. 10. 1953)


Úloha č. 505

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+9)Kontrolná notácia: 505: b. Kc2, Dh1, Jh5, Vg7, Pc5, d4 (6), č. Ke6, Pb5, b7, c6, c7, e3, f5, g4, h4 (9), mat 3. ťahom. Riešenie do 14 dní.

Riešenie úlohy č. 500 (Müller: biely: Kf5, Pc2, d2, d4, e3, e6, f6, f7, h5 (9), čierny: Kf8, Pb7, c7, d6, e5, f2, f4, g5, h7 (9) – mat 3. ťahom): na ťahu je biely. Úloha je riešiteľná jedine vtedy, keď posledný ťah čierneho bol g7–g5, lebo potom má biely právo pokračovať 1.h5:g6 en passant (hr. 2.g7 a 3.e7) h:g6+ 2.K:g6 a 3.e7 mat, čo je aj riešenie úlohy. Treba však dokázať, prečo čierny musel ťahať naposledy práve g7–g5 a prečo sú ostatné, zdanlivo korektné, možnosti (f3–f2, g3:f2, d7–d6, h6:g5, e7:d6, Ke8–f8, Kg8–f8) vylúčené. – Hneď je zrejmé, že nešlo f3–f2, ani g3:f2, pretože Pa7 sa ani na f3 ani na g3 nijako dostať nemohol (všetci ostatní pešiaci sú totiž ešte na svojich pôvodných stĺpcoch) – (A). Ďalej treba spočítať, ako vo väčšine retrográdnych úloh, koľko figúr museli pešiaci na oboch stranách brať. Čierny zrejme bral a7:b6:c5:d4:e3:f2, "cestou" teda vzal 5 b. figúr (všetky na čiernych poliach), ktoré spolu s ešte nevzatými dávajú počet 14 (z čoho plynie, že čierny mohol zobrať niekde ešte 2 figúry. Biely podobne bral a2:b3:c4:d5:e6:, b2:c3:d4: a ešte kdesi gf: – spolu 7. To je presne počet chýbajúcich čiernych figúr, preto nikde inde biely brať nesmel. – Predpokladajme teraz posledný ťah d7–d6; poloha pešiakov b7, d7 je základná, čo ukazuje, že Sc8 mohol zmiznúť so šachovnice iba vtedy, ak ho biely bral priamo na c8, čo však, ako sme z počtu chýbajúcich figúr a polohy bielych pešiakov dokázali, je nemožné. Tým je vylúčená možnosť d7–d6 – B). "Ilegalita" ťahu h6:g5 (podobne e7:d6) sa preukáže ľahko tým, že mu muselo predchádzať g7:h6 a poloha Pf4 a Pf7 ukazuje na nutnosť ďalších braní, čo je nemožné – (C). – Najzaujímavejší je dôkaz ilegality Ke8–f8 (Kg8–f8) s predchádzajúcim g6:f7+. Ako sa dostali čierny pešiaci f4 a g5 pred bielych f6 a g6? Jedine v tomto poradí ťahov (spätne): f4–f5, f6:g5, g5–g6, čierny ľubovoľne, g4–g5, g5:f4, pričom čierny teda bral ostávajúce dve biele figúry a zase na čiernych poliach. Kde však bol potom vzatý biely bielopoľný strelec? Tu je spor, preto Ke8–f8 (Kg8–f8) sa zrejme tiež nemohol stať – (D). A tak ostáva g7–g5 ako jediný legálny posledný ťah. – Veľká väčšina riešiteľov sa dívala na úlohu s čisto praktického hľadiska. Ako dôvod nemožnosti ťahu d7–d6 udávala napr., že čierny by si bol vtedy zvolil rýchlo vyhrávajúce d7:e6+, zabudla si však všimnúť, že čierny Pd6 v predchádzajúcom ťahu vôbec nemohol na d7 stáť – že retrográdnu úlohu treba skúmať tak, či dané postavenie je vôbec možné, bez ohľadu na to, či sa k nemu dospelo prakticky dobrými alebo chybnými ťahmi. A nesprávny je tiež ten postup, keď si riešiteľ povie, že mat ide iba po g7–g5. Treba dokázať, že čierny ani teoreticky inú možnosť nemal, že mohol hrať iba g7–g5, čo je, pravda, niečo celkom iného. Daná úloha by mohla znieť: "Ktorý bol posledný ťah čierneho?" "Mat 3. ťahom" je tu len akýmsi doplnkom "retrográdnej analýzy". – Hodnota úloh tohto druhu spočíva v ich logickej stránke. Učia šachistu zamyslieť sa nad situáciou (pozíciou) a z daných predpokladov (polohy figúr) "vyšetriť", aké udalosti (ťahy) boli jeho príčinami. – Napíšte, ako sa vám úloha páčila! (B. F.)

Riešenie úlohy č. 494 (Smatana): 1.Df1–e2 tempo, 1...Kf5 2.Dg2!, č. ľub. alebo Ke6 3.Jd4 mat, 1...Kd5 2.Dg4, č. ľub. alebo K:c6 3.Jcb4 mat, 1...Sd2 2.Dg4+ K:d3 3.Jb4 mat. Jedna z mála "českých" trojťažiek zo Slovenska.


Vzad <<  >> Vpred