Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry, Bratislava, Panenská 2/a, tel. 395 25

(30. 1. 1953)


Úloha č. 454

Gejza Reiprich, Kremnica

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+8)


Úloha č. 455

Ján Janček, Solčany

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+1)Kontrolná notácia: 454: b. Kb8, Dg1, Jc6, Je8, Pf3, h4 (6), č. Ke6, Jf5, Jh8, Pd5, d6, f4, f6, f7 (8), mat 3. ťahom, 455: b. Kf6, Dd1, Vc3, Sc8, Je7, Pc6 (6), č. Kc7 (1), mat 2. ťahom. Trojťažka nášho staršieho spolupracovníka ukazuje na zmenu jeho štýlu: prekvapujúci hlavný variant je príklonom ku klasickej českej škole. Riešenie do 14 dní.

Správne vyriešenie zaslali (č. 447: 2 body): z Bratislavy: K. Bolgár, J. Bosák, M. Gajdošík, J. Kandera, Š. Ružička, J. Švoňava; ďalej: J. Babčan, Solčany, J. Bíró, Partizánske, J. Čánik, Turíčky, F. Gryc, Dubnica, J. Gyurík, Biskupice, J. Horvát, Bánovce, J. Janček, Solčany, O. Jasík, Podlavice, A. Kniebügl, H. Roveň, F. Kušík, Voznica, A. Petrášek, Nitra, MgPhc. B. Pick, Praha, XII, J. Rada, Ml. Boleslav, Riešit. trojica VSE, Košice, Šachový krúžok, Kunerad, L. Tarkay, Zlaté Moravce, V. Trnavský, Levoča, Dr. K. Zimmer, Galanta, A. Žatko, Rybany. – Ostatné vyriešenia boli chybné alebo neúplné!

Upozorňujeme šachistov na pravidelné 10–minútové šachové relácie, ktoré vysiela Československý rozhlas Bratislava, každú stredu o 16.10 hod.

Výzva na šachové odbory! Z poverenia prípravného výboru šachovej sekcie pri SVTVŠ oznamujeme, že je aktuálna A: II. etapa celoštátnej súťaže mužstiev a B: II. etapa celoštátnej súťaže jednotlivcov o majstrovstvo ČSR. Ad A: Právo účasti majú všetky riadne zaregistrované šachové odbory. Hrá sa podľa smerníc platných pre I. ročník s tou odchýlkou, že 50%–né obmedzenie pre počet hráčov zo zamestnancov materského klubu neplatí. Platí však podmienka, aby hráči boli riadne zaregistrovaní za klub, za ktorý vystupujú. Pre platnosť registrácie stačí, keď registračný proces začal. Prihláška je perfektná, ak bola zložená záruka, ktorá tak ako vlani činí 300 Kčs. Ad B: Právo účasti majú: 1. šachisti I. triedy a 2. preborníci klubov. Hráči I. triedy majú právo priamej účasti, preborníci po riadnom absolvovaní domáceho turnaja, ktorý sa mal skončiť do konca roku 1952. V oboch prípadoch je potrebná prihláška. Záruka 100 Kčs. Prihlášky sa prijímajú najneskoršie do 6. februára 1953. Za prípravný výbor šachovej sekcie pri TVŠ v Bratislave. Dr. Žitňan

Riešenie úlohy č. 447 (Janček): Čierneho Pb3 sme omylom postavili na b5, čo zapríčinilo neriešiteľnosť): Zdanlivé hry: 1...Kd5 2.Dc6 mat, 1...Jd5 2.Dc4 mat, 1...V:f3 2.S:f3 mat – 1.Je5–g4 hrozí 2.Jf6 mat (po 1...K:f3 vyjde 2.Jf6 aj duál 2.J:f2 mat, nepovažujeme to však za zvláštnu chybu, lebo matujúci ťah je ten istý ako v hrozbe) 1...Kd5 2.??? neriešiteľnosť (malo vyjsť 2.Dc4 mat) 1...Jd5 2.J:f2 mat, 1...V:f3 2.De5 mat zámena troch matov). – Autor nám poslal túto rekonštrukciu: b. Kg5, Dc7, Ve2, Vf3, Sg3, Sh5, Jb2, Je5, pd7, e3, h6 (11), č. Ke4, Va7, Vf2, Sg8, Jc3, pa6, b3, g2, h7 (9), mat 2. ťahom. 1.Jg4, atď.

Prvé medzipodnikové stretnutie novozaloženého šachového odboru ZK ROH Vagónky Tatra Poprad so šachovým odborom družstva VKUS dňa 16. I. 1953 v klubovni ZK ROH Vagónky skončilo sa nerozhodne 5:5.


Vzad <<  >> Vpred