Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

(20. 10. 1963)


Problém č. 50

Miloš Maryško, Zlatá Olešnice

Originál pre Ľud

Mat 3. ťahom (8+13=21)Kontrolná notácia: bKb7 Da1 Ve1 Sb6 Jd2 Pc2 f4 f5 (8), čKd5 Va3 Sf6 Jc7 Jg6 Pa4 a5 b4 d6 d7 g4 g7 h4 (13) – trojťažka.

V dnešnej úlohe si nezabudnite všimnúť dva jednotné strategické motívy. Je to potešiteľné, že už aj českí autori sa začínajú zaoberať strategickými úlohami, ktoré sa zatiaľ vyskytli v ich tvorbe len zriedkavo. Upozorňujeme riešiteľov, že problémom č. 49 (E. Delaliau, bKd5 Db1 Sg5 Jf4 Pg2 (5), čKd2 Pe4 (2) – mat 2. ťahom) uverejneným v minulom šachovom kútiku sa začala nová riešiteľská súťaž o hodnotné vecné ceny a jej riešenie môžete ešte stále zaslať do budúcej nedele.

Riešenie dnešnej úlohy zašlite do 13 dní na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 44 (Schwarz) z 1. 9. 1963. Hlavný plán 1.Sd3? viazne len na 1...S:b3! a preto 1.Se2 f:e2 hr. 2.Je4! a 3.Sg5 mat, 1...V:b3 2.Sd3! V:c3 3.Jg8 mat, 1...Sb2 2.S:f3 S:c3 3.g5 mat. Jeden tematický pokus a tri čisté maty, to je v trojťažkách základná podmienka novočeskej školy.

Riešenie problému č. 45 (Katreniak) z 8. 9. 1963. Pred úvodníkom je na ťah čierneho 1...Kd3 pripravený mat 2.0-0-0+! Kc4 3.Va4 mat, ktorý vyjde aj po zvodnosti 1.Va6?, ktorá viazne len pre 1...d5! Po úvodníku 1.Vd5 tempo, sa tento mat zamení 1...Kd3 2.Sb6+! Kc2 3.Vd2 mat, 2...Kc4 3.Vd4 mat, čo je zámena jedného matu so zvodnosťou a vedľajší variant (lebo sa nezamieňa) 1...K:b2 2.J:a2+ Kc2 3.Jb4 mat, 2...Ka3 3.Va5 aj a8D(V) mat, čo je menší duál, ktorý nebodujeme. Autor vylepšil úlohu pridaním bieleho Ja8, čím odstránil duál a zároveň obohatil úlohu o zvodnosti 1.Jb6? a 1.Jc7?, ktoré viaznu opäť na 1...d5! Veľký význam však nemajú, lebo žiadne maty sa po nich nezamieňajú a čo je horšie, pridaný Ja8 sa stáva takto neekonomickým. Prosíme riešiteľov o oznámenie prípadných nekorektností mimo riešiteľskú súťaž.

Odkaz redakcie: Pretože proti predbežnému stavu riešiteľskej súťaže uverejnenej v Ľude dňa 6. 10. 1963 bolo zaslaných viac námietok (ide zrejme o hromadnú stratu listov), uznávame všetkým riešiteľom, ktorí námietky zaslali, príslušné body.


Vzad <<  >> Vpred