Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ KÚTIK

Vedie Ivan Garaj

( 6. 10. 1963)


Problém č. 49

Emmanuel Delaliau, Francúzsko

II. cena

L'Echiquier de France 1957

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKd5 Db1 Sg5 Jf4 Pg2 (5), čKd2 Pe4 (2) – dvojťažka. Začne biely (na diagrame býva vždy dolu) a dá mat najneskôr druhým ťahom (po akejkoľvek odpovedi čierneho).

Riešenia zasielajte do 13 dní na adresu Administrácia Ľudu, Bratislava, Sedlárska 7 s poznámkou ŠACH pri adrese a udajte v nich najskôr prvý ťah (úvodník), hrozbu (tempo) a potom varianty, t. j. pokračovanie bieleho po obranách čierneho proti hrozbe (v tempovkách je obranou každý ťah čierneho.)


Nová riešiteľská súťaž

Dnešným problémom otvárame novú štvrťročnú súťaž v riešení šachových problémov, ktoré budú uverejnené v Ľude v októbri až decembri 1963. Odmenení budú štyria riešitelia s najväčším počtom bodov a štyria ďalší, vyžrebovaní spomedzi tých, ktorí dosiahnu aspoň 10 bodov hodnotnými vecnými cenami. V prípade rovnosti bodov prvých štyroch rozhodne o poradí žreb.

Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy. Body možno získať za správne vyriešenie úlohy (toľko bodov, koľko má úloha ťahov). Objavenie vedľajšieho riešenia (inej možnosti v prvom ťahu bieleho) hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie. Za udanie závažného duálu (inej možnosti v ďalších ťahoch bieleho), neriešiteľnosti (keď autorom zamýšľané riešenie – intencia – nevedie k cieľu), ako aj dôkaz nemožnej (ilegálnej) pozície (t. j. takej, ktorá sa nedá odvodiť z partie) sa priznáva 1 bod navyše.

Neriešiteľnosť a vedľajšie riešenia sú chyby, ktoré úplne ničia hodnotu problému (duál a ilegálna pozícia len čiastočne), súčasne však umožňujú získať v riešiteľskej súťaži dôležité body, ktoré rozhodujú obyčajne o poradí riešiteľov. Preto treba na ne dávať pozor hlavne v originálnych príspevkoch, kde sa ľahko môžu vyskytnúť. Upozorňujeme, že autor – riešiteľ nemôže dostať body za nekorektnosti vlastnej skladby.

Poradie riešiteľov bude uverejnené počas súťaže a po jej skončení. Všetkým riešiteľom želáme v riešení šachových problémov v našom časopise veľa zdaru a úspechov a dúfame, že sa v hojnom počte zapoja do tejto súťaže.


Vzad <<  >> Vpred