Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 2. 1974)


Problém č. 366

Ivan Jarolín, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (12+9=21)Kontrolná notácia: bKe2 Dc2 Vd2 Sg8 Jb2 Jb7 Pb5 c5 d4 f3 g6 h7 (12), čKd5 Va6 Vg5 Sh6 Jb6 Pc4 e6 f5 g3 (9) – dvojťažka.

V dnešnom originálnom príspevku poslucháča elektrotechnickej fakulty SVŠT a ďalšieho nádejného slovenského problémistu si všimnite zvodníky 1.h8D? (tematické obrany sú 1...f4 (A) a 1...Jd7 (B)) a 1.Jd1? (1...V:g6 (A) a 1...f4 (B)), kde A je obranný motív odclonenia a B napadnutie hrozbového poľa. V riešení budú tematickými obranami 1...Jd7 (A) a 1...V:g6 (B) – teda téma OM–32–32, čo je skutočne obdivuhodný výkon.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 352 (Papoušek) z 20. 12. 1973. 1.Sd5 tempo, 1...V:a7, Vb7, V:c6, Vd6 2.c7, c:b7, S:c6, c:d6 mat. Štyri modelové maty (aj mat po 1...V:a7 sa pokladá za čistý, lebo čVa7 je vo väzbe). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 353 (Buňka) z 20. 12. 1973. Pozícia A: 1.Kd5 hr. 2.Vf8 mat, 1...V:g7, K:g7 2.Vf8, Vg6 mat. Pozícia B: 1.Ke4 hr. 2.Vf8 mat, 1...V:g7, K:g7 2.Vh6, Vd6 mat. Zámena dvoch matov spestrená vtipným výberom úvodníka v oboch dvojníkoch. Maximálne bolo možné získať 4 body.

Riešenie problému č. 354 (Murárasu) z 24. 12. 1973. Zvodník 1.Dh4? tempo, 1...d:c3, d:e3, K:e3, c4 2.De4, Dc4, Dg3, D:d4 mat viazne na 1...K:c3! Rieši 1.Dh2 hr. 2.Dd2 mat, 1...d:c3, d:e3 2.De2, Dc2 mat. Zámena dvoch matov so 4 blokovaniami poľa. Odmenu za správne riešenie dostane Michal Žugec z Banskej Bystrice. Odpovedáme čitateľom. R. Hladík (Bratislava). Za č. 344 (Pócsik) sme Vám priznali 4 body. Vaše meno zo zoznamu omylom vypadlo.


Vzad <<  >> Vpred