Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(15. 9. 1989)


Problém č. 1326 – originál

Peter Buzinkai, Sečovce

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (9–9)Kontrolná notácia: b. Ke1, Dh2, Vc1, Vh1, Sb2, Jb3, Jd6, Pe2, f3 (9), č. Ke3, Va1, Vf8, Sa7, Sf5, Pa3, b5, e4, g5 (9), biely začne a dá druhým ťahom mat.

V krátkom časovom slede po sebe uverejňujeme prvotinu ďalšieho začínajúceho skladateľa. Peter Buzinkai má 18 rokov a v máji ukončil štúdium na gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach. V štúdiu bude pokračovať na Elektrotechnickej fakulte VŠT v Košiciach. Želáme mu ďalšie úspechy v štúdiu i šachovom komponovaní. V dnešnej prvotine možno nájsť pestré maty po netradičnom úvodníku. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1320 (P. Durst): Najprv zvodnosti: 1.Dg3? hrozí 2.D:f4 mat, 1...f:g3 2.Vf5 mat, vyvracia 1...d4!, 1.Dd2? hrozí 2.D:f4 mat, Sb8 mat, 1...d4 2.D:a5 mat, vyvracia 1...e3!, 1.D:b1? hrozí 2.Db8 mat, 1...e3, d4 2.Df5, Db5 mat, ale vyvracia 1...Sb2!. Rieši jedine 1.V:f4! s hrozbou 2.Vf5 mat, 1...K:f4, e3, f:g6 2.Dg3, Sb8, J:g6 mat. Viacfázové zámeny matov i variantov, ktorých zjednocujúcim moderným prvkom je zámena funkcií ťahov bieleho (Dg3, Sb8 i Vf5). Skladbe na kráse a hodnote rozhodne pridáva i elegantná konštrukcia. Za správne a úplné riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


Kompozičný zápas

Po sérii medzinárodných skladateľských turnajov (pre originály uverejnené v šachovom okienku) Redakcia Východoslovenských novín v spolupráci s Redakciou novín "Gorkovská Pravda" organizuje svojho druhu zriedkavú súťaž v skladaní šachových úloh. Zápas medzi skladateľmi Gorkovskej oblasti (ZSSR) a Východoslovenským krajom prebehne v štyroch oddeleniach:

1. Dvojťažky (rozhodca Ing. J. Brabec z Bratislavy určil nasledujúcu tému: jeden a ten istý ťah bieleho je v rôznych fázach matom, hrozbou i úvodníkom. Ostatný obsah je ľubovoľný).

2. Trojťažky (rozhodca tohto oddelenia V. Syčov z Minska predložil tému: Minimálne tri modelové maty s predpísaným bielym materiálom – dáma a dvaja jazdci, prípadne i pešiaci).

3. Pomocné maty 2. ťahom (rozhodca V. Kotěšovec z Prahy navrhol tému: Návrat bielej i čiernej figúry v druhom ťahu riešenia na východzie pole z diagramovej pozície. Povolené sú dvojníky, trojníky atď. i viacero riešení).

4. Štúdie (rozhodca A. Chait zo Saratova predložil tému, ku ktorej naša strana poslala pripomienky. Takže jej presné znenie prinesieme po odpovedi zo strany rozhodcu).

Neutrálnym rozhodcom celej súťaže je E. Iwanow z Poľska, ktorému kapitáni oboch družstiev (Ing. O. Mihalčo a Ing. J. V. Fomičev) zašlú po tri vybrané skladby v každom oddelení. Neutrálny rozhodca rozpošle všetky úlohy prepečiatkované bez mien autorov rozhodcom jednotlivých oddelení, ktorí určia poradia v každom oddelení (prvá – najlepšia skladba získa 6 bodov, druhá 5 bodov atď.). Hodnotia sa stále len dve lepšie skladby (bodové zisky) z každého oddelenia. Víťazom zápasu bude družstvo, ktoré získa viac bodov pri súčte zo všetkých oddelení.

Zápas bude prebiehať od 1. 11. 1989 do 1. 4. 1990. Výsledky by mali byť známe koncom roku 1990. Hodnotnými cenami bude odmenených 5 najlepších skladateľov oboch družstiev (podľa získaného počtu bodov za skladby). Počet skladateľov každého družstva v jednotlivých oddeleniach i celom zápase je ľubovoľný. Vzhľadom na termín odoslania skladieb neutrálnemu rozhodcovi prosíme skladateľov, aby svoje príspevky posielali do 1. 3. 1990. Na marcovom kompozičnom stretnutí v Košiciach sa urobí výber skladieb, ktoré budú náš kraj reprezentovať.

Všetky pripomienky a otázky k propozíciám súťaže i témam, ako aj originálne skladby treba zasielať na adresu kapitána východoslovenského družstva: Ing. Oto Mihalčo, Cyprusová 1, Košice 040 00. Vyzývame všetkých východoslovenských skladateľov k maximálnej účasti na tejto mimoriadnej kompozičnej udalosti nášho kraja.


Vzad <<  >> Vpred