Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(26. 8. 1988)


Problém č. 1267 – originál

Ing. Oto Mihalčo, Košice

Biely vyhrá (4–3)Kontrolná notácia: b. Kb6, Pa4, b7, h5 (4), č. Kb8, Jg7, Pa5 (3), biely začne a aj pri najlepšej hre čierneho vyhrá.

Pokračujúc v sérii miniatúr po trojťažke a dvojťažke prichádza na rad štúdia. Nie je riešiteľsky náročná. Biely sa v priebehu riešenia musí vyhnúť dvom patovým nástrahám čierneho a mať na zreteli jedno z pravidiel pre podobný druh koncoviek. Riešenie zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1261 (A. N. Pankratiev): Pred úvodníkom možno nájsť dve zreteľné zdanlivé hry 1...Jba5 2.Jc5+ d:c5 3.Df4 mat, 1...Jca5 2.Ve5+ d:e5 3.D:e5 mat. Rieši: 1.Da8!! s hrozbou 2.Da3 a 3.Dd3 (De3) mat. Tým sa dostáva z hry trochu bokom stojaca dáma. Čierny zacloňuje bielej dáme prístup k poľu a3 opakujúc predúvodníkové ťahy, na ktoré však už tentoraz vychádzajú nové pokračovania 1...Jba5 2.Ve5+ d:e5, J:e5 3.Jc5, D:d5 mat, 1...Jca5 2.Jc5+ d:c5, J:c5 3.Ve5, D:d5 mat. Tieto nové pokračovania (druhé ťahy bieleho) sa oproti predúvodníkovému obsahu recipročne vymenili. Znamenitá recipročná zámena druhých ťahov bieleho pri využití vtipného mechanizmu otváraní diagonál b8-h2 a a8-h1 a zrušovania dvojnásobného krytia polí c5 a e5. Horšie je to s celkovou konštrukciou skladby (množstvo nehrajúcich bielych figúr). Podobne je to aj na strane čierneho. Snáď tento "bohatý" materiál je potrebný na udržanie korektnosti, ale rozhodne kvalite úlohy nepridáva. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 3 body.


Krása šachových miniatúr

Nadväzujúc na dnešný originál načrieme tentoraz do bohatej studnice svetových štúdiových miniatúr. V súčasnosti najlepším štúdiárom Maďarska je Attila Korányi. Z jeho mnohých vyznamenaných štúdií vyberáme skladbu, ktorá dokazuje (okrem iného), že je možné spracovať aj mat dvoma jazdcami pri minimálnom materiáli. Tematický turnaj BTSB 1956, I. cena – b. Kh6, Je4, Jg3, Pf3 (4), č. Kh4, Je1 (2) – biely vyhrá. Riešenie je nasledovné: 1.f4 Jg2 2.f5 (Jf2?) Je3 3.Jf2! K:g3 4.f6 Jf5+ 5.Kg6 Jd6 6.Je4+ J:e4 7.f7 a vyhrá. Po dvojitom údere (6.Je4) na jazdca a kráľa biely vyhráva presadením svojho pešiaka. Doplnkový variant 3...J:f5 4.J:f5 mat.


Vzad <<  >> Vpred