Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(9. 10. 1987)


Problém č. 1221 – originál

Milenko Dukić, Juhoslávia

Mat 3. ťahom (5–6)Kontrolná notácia: b. Ka6, Vd7, Sf6, Pd3, e4 (5), č. Kc5, Jf5, Pa3, b4, c4, c7 (6), biely začne a dá najneskôr tretím ťahom mat.

Ďalšou skladbou z tvorivej dielne stále aktívneho juhoslovanského autora je tentoraz trojťažka. V nej zaujmú pekné maty s blokovaním a väzbou čiernych figúr. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1215 (RNDr. S. Vokál): Rieši: 1.Vd2!! s hrozbou 2.D:d4 mat, 1...Je2 2.S:d6 mat. Podľa autora by po ľubovoľnom ťahu (zdvihnutí) jazdca z poľa d4 mal vychádzať mat 2.S:d6 mat, tak, aby po uskutočnení skutočného ťahu 1...Jb5, Jf5 vyšli nové maty 2.J:c6, J:g6 mat. V takomto prípade hovoríme o predĺženej hre čierneho jazdca. Musí však byť splnená jedna podmienka, že spomínaný mat (S:d6) musí nasledovať na každý iný ťah čierneho (okrem predĺžených Jb5 a Jf5). V tomto prípade tomu tak nie je. Pretože po 1...Jb3 ide aj 2.Dg3 mat, po 1...Jc2 aj 2.De4 mat a po 1...Jf3 aj 2.Dg3 mat. Tieto duály, ktoré kazia tematický obsah skladby, však v riešiteľskej súťaži nehodnotíme. Ako doplnok k hlavnému obsahu riešenia je tu ešte aj téma Grimshaw (vzájomné prerušenie dvoch čiernych figúr rôzne chodiacich, na tom istom poli). Teda 1...Sd3, Vd3 2.Dg3, De4 mat. Skladba s najmodernejšou nasledovaniahodnou myšlienkou, ktorá si však vyžaduje ešte doriešiť problém spomínaných duálov. Za správne riešenie sa dali získať maximálne 2 body.


Nová riešiteľská a skladateľská súťaž?

Vyššie uvedený podtitul obsahuje úmyselne otáznik. O jeho existencii či neexistencii môžu rozhodnúť skladatelia a riešitelia nášho ŠO. Do redakcie totiž došiel list od J. V. Fomičeva z Gorkého. Prináša originálnu myšlienku a návrh na uskutočnenie dvoch súťaží:

a) riešiteľská súťaž medzi riešiteľmi nášho ŠO a riešiteľmi "Gorkovskej Pravdy". J. V. Fomičev navrhuje nasledovné propozície – neutrálny rozhodca pripraví 10 až 15 skladieb rôznych žánrov a rozpošle ich vedúcim (pochopiteľne bez uvedenia riešenia) oboch rubrík na opublikovanie. Riešitelia zašlú svoje riešenia vedúcim rubrík, ktorí ich v zapečatenej obálke pošlú neutrálnemu rozhodcovi. Termín zásielok určí rozhodca. Hodnotiť sa bude 10 najlepších riešení z oboch družstiev. Päť najlepších bude odmenených knihami.

b) skladateľská súťaž v dvoch oddeleniach (trojťažky – tému navrhne redakcia Gorkovskej Pravdy, pomocné maty – tému určí naša redakcia). Trojťažky by mal rozhodovať rozhodca z ČSSR a pomocné maty zo ZSSR. Všetky skladby sa opäť zašlú neutrálnemu usporiadateľovi, ktorý ich bez mien autorov pošle rozhodcom oboch oddelení. Obe družstvá môžu poslať maximálne po 5 skladieb v každom oddelení, z ktorých sa budú hodnotiť tri najlepšie. Množstvo úloh od jedného autora nie je ohraničené.

Podľa nášho názoru ide o zaujímavý nápad. Súťaže podobného typu sú vo svete ojedinelé a nasledovaniahodné. Svoje názory a doplnky k týmto súťažiam zasielajte na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred