Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(6. 3. 1987)


Problém č. 1190

Ladislav Knotek

2. čestné uznanie

American Chess Bull., 1.12.1923

Mat 2. ťahom (7–10)Kontrolná notácia: b. Kf2, Dg2, Vg7, Sd6, Jb5, Pe7, f7 (7), č. Ke6, Df8, Sd8, Jd7, Jh5, Pb7, d4, f4, f5, f6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Ladislav Knotek patril medzi najvýznamnejších predstaviteľov Českej školy úlohovej. Tvoril a publikoval svoje práce v rokoch 1910-1953. Prevažne komponoval trojťažky a v menšej miere mnohoťažky, samomaty i iné druhy skladieb. Zverejnených mal okolo 400 problémov, nezložil napr. ani jednu štúdiu. Z uverejnených prác získala asi štvrtina vyznamenania. Patril do generácie J. Moravca, Č. Kainera, O. Votrubu, F. Matouška, atď. Tí nadväzovali na najúspešnejšie obdobie českej školy, ale dokázali spolu s L. Knotkom uplatniť aj svoju individualitu dať svojmu prejavu osobitnú črtu. Minulý mesiac sme si pripomenuli 33 rokov od smrti tohto skladateľa (27. 6. 1892 – 23. 2. 1954). Jeho tvorbu prezentujeme ukážkou zriedkavých dvojťažiek. Tá dnešná vyniká pomerne ťažkým úvodníkom i neočakávanými premenami bieleho pešiaka. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1184 (M. Dukić): "Dlhý" úvodník 1.Dh3-e3!! privádza do hry dámu a hrozí 2.Da6 mat, 1...Kb5 2.Da5+ Kc4 3.Dc5 mat, 1...Kd6 2.b5+ Ke5 3.De7 mat, 1...d:e4 2.Da6+ Kd5 3.De6 mat. Duál vo variante 1...Kb6 2.Da5+ Kc6 3.Dc5 i Da6 mat nepovažujeme za závažný, nakoľko ťah 1...Kb6 len oddiali matujúci ťah Da6. Tento variant ani neuvádzame v hlavnom riešení skladby. Jednoduchšia práca s kvalitným úvodníkom, ale menej hodnotným celkovým obsahom. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 3 body.


Skladateľské súťaže

Najväčší a najkvalitnejší sovietsky šachový časopis "Šachmaty v SSSR" vypisuje ročný skladateľský turnaj v štyroch hlavných oddeleniach: štúdie, dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky. Okrem toho prebehnú súťaže aj v rámci tradičných rubrík "Zriedkavé žánre" a "V tvorivom laboratóriu". Je určený aj celkový finančný fond pre vyznamenané úlohy. Pre oddelenie štúdií 320 rubľov pre dvojťažky 160 rubľov, pre trojťažky a mnohoťažky po 240 rubľov. Originály treba zasielať v dvoch vyhotoveniach na adresu: "Šachmaty v SSSR" 121019 Moskva, abonementnyj jaščik 10, ZSSR s poznámkou Konkurz sostavlenija eťudov, dvoch-troch-mnogochodovok".

Holandský šachový časopis "Schakend Nederland" poriada súťaž štúdií "Kaminerov memoriál". Zásielky zasielajte na adresu: Jan van Reek, Eljkerstraat 44, 6269 BN Margraten, Nederland (Holandsko).


Vzad <<  >> Vpred