Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(27. 2. 1987)


Problém č. 1189 – originál

Ján Janočko, Humenné

Mat 3. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Kh1, Da5, Sc1, Jf2, Pg4 (5), č. Kc4, Pd6 (2), biely začne a dá tretím ťahom mat.

Po sérii známych mien je autorom dnešného originálu nádejný, začínajúci skladateľ z Humenného. Tento mladý šachista sa venuje prevažne "menejťahovým skladbám". A čo dodať k dnešnému originálu? Skoro klasická česká trojťažka s dobre využitým materiálom a modelovými matmi. Riešenia tejto miniatúry zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1183 (A. Nandráži): Zdanlivá hra 1...e4 2.D:e4 mat. Zvodnosť 1.De4? s hrozbou 2.D:e5 mat a 2.Vd6 mat, 1...S:d5 2.Dg6 mat, ale vyvracia 1...Jf7!. Rieši: 1.Df1!! hrozí 2.Vd6 mat, 1...K:d5, S:d5, Jb7, Jf7, e4 2.Dc4, Dh3, Df7, D:f7, Df5 mat. Zámena dvoch matov v ekonomickej pozícii. Kladom práce je dobrý úvodník i to, že si konštrukcia nevyžiadala bielych pešiakov. Ani druhá tohtoročná originálna skladba nerobila riešiteľom ťažkosti a väčšina získala maximum možných bodov – 2 body.


Skladateľské súťaže

Redakcia krajského denníka Hlas ľudu vypisuje na rok 1987 svoj XIX. medzinárodný skladateľský turnaj v skladaní dvojťažiek. Téma skladieb je ľubovoľná. Úlohy vyhotovené na diagrame s presným riešením na tej istej strane ako diagram a adresou autora treba zasielať najneskôr do 30. 11. 1987 na adresu: Redakcia Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava, ČSSR s poznámkou ŠACH pri adrese. Rozhodcom turnaja je Ľudovít Lehen, ktorý udelí 3 ceny: 250, 150 a 100 Kčs, 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky. Prípustné sú najviac dve skladby od jedného autora. Každý autor dostane výstrižok svojej úlohy, ako aj definitívny výsledok turnaja, ktorý bude zverejnený koncom roku 1988.

Ústredný maďarský šachový časopis "Sakkélet" vypisuje pre rok 1987 informálne turnaje v týchto oddeleniach: dvojťažky (rozhodca J. Szöghy), trojťažky (Dr. L. Lindner), ortodoxné pomocné maty, bez exofigúr a iných podmienok (L. Apró), ortodoxné samomaty (T. Érsek), štúdie (A. Korányi). Rozhodcovia udelia v každom oddelení 3 ceny: Zásielky posielajte na adresu: "Sakkélet", H-1363 Budapest, P. O. Box 52, Maďarsko.


Vzad <<  >> Vpred