Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(16. 1. 1987)


Problém č. 1183 – originál

Artúr Nandráži, Prešov

Mat 2. ťahom (5–7)Kontrolná notácia: b. Ke8, Dc4, Vd5, Se7, Jd2 (5), č. Ke6, Sa8, Jd8, Pd7, e5, g7, h5 (7), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Aj druhá tohtoročná originálna skladba je dvojťažka. Tentoraz však od prešovského autora. Obsahuje zámenu dvoch matov vo forme jednej zdanlivej hry, zvodnosti a riešenia. V práci zaujme hlavne vzdušná pozícia. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1177 (M. Bílý): Prvé riešenie: 1.Kd4 Kf4 2.Vdd5 Kf3 3.Se4 Ke2 4.c4 Kd2 5.Dc5 c3 mat, druhé riešenie: 1.Kd5 Kf4 2.Se4 Ke3 3.Sf5 Kd2 4.Se6 Kd3 5.Vd6 c4 mat. Výborná skladba Českej školy s modelovými matmi. Žiaľ, oba matové obrazce netvoria úplné poschodové echo. Pretože Ve5 a Sf5 si v záverečných pozíciách navzájom menia postavenie. Pri danom materiáli sa to však ani dosiahnuť nedalo. Autor dosiahol maximum, za čo mu patrí absolutórium. Nakoniec nie je to jeho prvá práca takejto kvality. Miroslav Bílý je známy aj v mnohých zahraničných exoproblémových súťažiach. Za uvedenie oboch správnych riešení bolo možné získať maximálne po 5 bodov, spolu teda 10 bodov.


Skladateľské súťaže

Ústredný šachový časopis NDR Schach vypisuje na rok 1987 turnaje v nasledovných šiestich oddeleniach: 1. Dvojťažky, rozhodca D. Müller, Karl-Marx-Stadt, 2. Trojťažky, rozhodca N. Dimitrov, Bulharsko, 3. Mnohoťažky, rozhodca V. Zipf, Erfurt, 4. Pomocné maty, rozhodca M. Persson, Švédsko, 5. Samomaty, rozhodca P. Sickinger, Borna (maximálne desaťťahové), 6. Štúdie, dvojročný turnaj 1987-1988, rozhodca bude určený dodatočne. Originálne skladby (maximálne dve od jedného autora) treba zasielať na adresu: Manfred Zucker, Postfach 29, Karl-Marx-Stadt, 9061, NDR.

Časopis Magadanská pravda vypísal súťaž na originálne skladby v dvoch oddeleniach: 1. Trojťažky (rozhodca V. Ryčkov) a 2. Štúdie (rozhodca G. Umnov). Problémy je možné zasielať (na diagramoch s úplným riešením) najneskôr do 1. 2. 1987 na adresu: Proletarskaja 11, Magadan 685000, ZSSR, s poznámkou Šach.


Vzad <<  >> Vpred