Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(8. 1. 1987)


Problém č. 1182 – originál

Alexandr N. Pankratiev, ZSSR

Mat 2. ťahom (7–9)Kontrolná notácia: b. Kh1, Dd1, Vb7, Vg5, Sc8, Jd3, Jd5 (7), č. Kd6, Dh8, Va4, Jh4, Pc5, c6, e4, e7, h2 (9), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Šachové okienko vstupuje dnes do ďalšieho roka svojej činnosti. Na jeho začiatok sme pripravili dvojťažku plodného autora z Karagandy. Obsahuje jednu zvodnosť. Medzi ňou a riešením vzniká zámena dvoch matov, pričom je využitá známa téma vektorov. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1176 (Z. Libiš): Skladbu rieši prekvapujúci úvodník 1.Da6!! s tempom, 1...Ke5 2.Vb5+ Kd4 3.Vd8+ Kc4 4.Je3+ J:e3 mat, 1...Sg6 2.S:g4+ Ke5 3.Jf3+ Kd5 4.Dd3+ S:d3 mat, 1...Se8 2.V:e8 Jg3 mat, 1...Sf7 2.J:f7 Jg3 mat. Staršia skladba, ktorá v nekorektnej forme získala pochvalu v Memoriáli I. Mikana. Ako vidno, oprava sa podarila a bola náročným sústom pre riešiteľov. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 4 body.


Riešiteľská súťaž

Dnešným originálom začíname novú polročnú riešiteľskú súťaž. Predložené budú hlavne originálne skladby z ročných skladateľských turnajov nášho ŠO. Riešenia obodujeme podľa zaužívaných pravidiel, t. j. za dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky získa riešiteľ 2, 3, 4 body. Správne riešenie štúdie bude predstavovať 5 bodov. Pri prípadne iných skladbách vopred určíme maximálne možný bodový zisk. Za nájdenie vedľajšieho riešenia získa riešiteľ toľko bodov, ako za autorskú intenciu. Duál či neriešiteľnosť ohodnotíme 1 bodom navyše. Podobne aj za udanie nelegálnosti pozície. Po skončení súťaže budú odmenení prví piati riešitelia podľa zisku bodov a ďalší traja z tých, ktorí získajú aspoň 50 percent možných bodov. Ceny tvoria knižné publikácie. Pre spestrenie sme pripravili aj jednorazové súťaže. Pri zvlášť náročných skladbách bude môcť získať jeden riešiteľ knihu za najpresnejšie riešenie. Tieto problémy budú vopred určené.


Východoslovenské noviny 1987

Redakcia Východoslovenských novín vypisuje na rok 1987 skladateľské súťaže v dvoch oddeleniach: Dvojťažky na ľubovoľnú tému a Ostatné ortodoxné problémy. Rozhodcovia oboch súťaží budú určení dodatočne. Skladby treba zasielať najneskôr do 1. 10. 1987 na adresu redakcie. Rozhodcovia udelia dve knižné ceny a ďalšie vyznamenania.

Počnúc dnešnou rubrikou dochádza k zmene vedúceho Šachového okienka. Ing. Oto Mihalčo po vyše ročnej prestávke zapríčinenej služobnou cestou do zahraničia opäť pokračuje v jeho vedení.


Vzad <<  >> Vpred