Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(10. 4. 1987)


Problém č. 1195

Manfred Zucker

IV. cena

Freie Presse 1967

Mat 6. ťahom (3–8)Kontrolná notácia: b. Ke2, Dc5, Pf3 (3), č. Ke5, Sb8, Sd5, Pb5, e6, f4, f5, f6 (8), biely začne a dá najneskôr šiestym ťahom mat.

Mnohoťažky svetovej úrovne nerozlučne súvisia s menami mnohých skladateľov oboch nemeckých štátov. K elite autorov v NDR patrí aj Manfred Zucker. Je činný v mnohých smeroch. Vedie kompozičnú časť najväčšieho šachového časopisu "Schach". Je autorom viacerých kníh, odborných článkov i rozhodcom mnohých súťaží. No a samozrejme, okrem toho všetkého je aj plodným skladateľom, predovšetkým mnohoťažiek. Jeho práce vynikajú maximálnou ekonómiou a zreteľne podanou myšlienkou. Tá dnešná nepatrí medzi riešiteľsky najnáročnejšie. Hlavnú pozornosť treba venovať čiernemu pešiakovi b5. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1189 (J. Janočko): 1.Sa3! hrozí 2.Db4+ Kd5 3.De4 mat, 1...Kb3 2.Db4+ Kc2 (Ka2) 3.Db2 (Db2) mat, 1...Kd4 2.Dd2+ Kc4 (Ke5) 3.Dd3 (D:d6) mat. Modelové a ekonomické maty vo vzdušnej pozícii. Trojťažiek s daným materiálom je však už mnoho a preto často pri nových pokusoch hrozí nebezpečenstvo predchodcovstva. Žiadneho priameho predchodcu sa nepodarilo zatiaľ objaviť. Je teda nutné pochváliť autora za ďalší prínos do oblasti českých trojťažiek. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 3 body.


Nové skladateľské súťaže

Fínsky šachový zväz problémistov vypísal pri príležitosti 70-tých narodenín Jana Hanneliusa medzinárodný kompozičný turnaj na ortodoxné trojťažky. Téma je ľubovoľná, dvojníky nie sú prípustné. Rozhodcom turnaja bude sám jubilant. Skladby treba zasielať najneskôr do 30. 6. 1987 na adresu: Teppo Mänttä, Eerikinkatu 5 B 28, SF-20110 Turku (Fínsko) s poznámkou "Suomen Tehtäväniekat".

Gorkovskaja Pravda vypisuje Memoriál A. Seleckého v piatich oddeleniach. A: dvojťažky – rozhodca J. Brabec, ČSSR, B: trojťažky – V. Alaikov, Bulharsko, C: mnohoťažky – M. Zucker, NDR, D: štúdie – V. Kozyrev, ZSSR, E: pomocné maty a samomaty – Ž. Janevski, Juhoslávia. Problémy treba zasielať v dvoch vyhotoveniach do 1. 9. 1987 na adresu: 603600 Gorkij, N-6, ul. Figner 32, redakcia "Gorkovskaja Pravda" s poznámkou Memoriál Seleckého.


Vzad <<  >> Vpred