Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(24. 2. 1978)


Úloha č. 705

Ivan Kiss, Kežmarok

Originál pre VN

Mat 2. krokom (11–8)Kontrolná notácia: b. Kh6, Vb5, Vd3, Sf5, Sf6, Jb7, Jf1, Pa4, b4, c2, g6 (11), č. Kc4, De2, Va6, Sa1, Ja2, Pc7, f7, h5 (8). Je to prvá úloha začínajúceho 14-ročného autora.


Riešenie problému č. 700 od O. Mihalča z Košíc. b. Ke1, Vh6, Pa5, c4, d2, d5 (6), č. Ka8, Vb7, Pa6, a7, c5, d3, d6, e2 (8): 1.Vh6-h8+ Vb7-b8 2.Vh8-f8 Ka8-b7 (ak Vb8:f8 je pat) 3.Vf8-f7+ Kb7-c8 4.Vf7-f8+ Kc8-c7 a je remíza večným šachom, alebo pat po návrate čierneho kráľa na pole a8 a bielej veže na pole f8.


Stav riešiteľskej súťaže po 3. kole

I. Bandžuch (Spišské Vlachy), P. Durst (Vyšné Hágy), J. Fabiny (Bindt), J. Fábry (Poprad), J. Heligman (Mária Huta), J. Kovalič (Spišská Nová Ves), S. Kovaľský (Gelnica), M. Križovenský (Vranov nad Topľou), J. Krištofóry (Iliašovce), R. Lokaj (Hanigovce), J. Majerčin (Košice), L. Matoňák (Poprad), D. Mikulajčík (Košice), J. Peták (Spišský Hrušov) a J. Šefčík (Bijacovce) po 4 body. M. Bednár (Kurima), Š. Burkuš (Košice), P. Dlugoš (Krivany), Š. Halaj (Drienovec), F. Kaščák (Vranov nad Topľou), P. Kisel (Mária Huta), M. Slovinský (Smolnícka Huta), V. Pipta (Trebišov) a K. Suchár (Prešov) po 2 body.


Knižné odmeny za IV. kvartál 1977 získavajú 1. Ján Fábry, 058 01 Poprad-Juh I, blok HRON/4. 2. Ladislav Matoňák, 058 01 Poprad, Obrancov mieru 5. 3. Milan Bednár, 086 12 Kurima 116, okr. Bardejov. 4. Jozef Fabiny, 053 32 Bindt č. 22, okr. Spišská Nová Ves. 5. Rudolf Lokaj, Hanigovce 46, p. p. 082 57 Ľutina, okr. Prešov. 6. Ján Heligman, Mária Huta 12, p. p. 056 01 Gelnica.

U posledných štyroch bolo treba urobiť vylosovanie, vzhľadom na veľký počet riešiteľov s rovnakým počtom bodov.


Poradie na prvých miestach za oba t. j. III. a IV. kvartál 1977 spolu je 1. Vasil Pipta, 075 01 Trebišov, Škultétyho 1945/14, 62 bodov. 2.-4. Ján Fábry, 058 01 Poprad-Juh I, blok HRON/4

Ladislav Matoňák, 058 01 Poprad.

Stanislav Kovaľský, 056 01 Gelnica, všetci traja po 59 bodov.


Odkazy redakcie

J. Kovalič, Spišská Nová Ves: Vo Vašej štúdii (Kh6, Ka6), ak hrá čierny: 1...Vg4-g6 a až 2...Vg6-g8, musí po 4.Jc7-e8 Sd3-g6+ K ľub. Vg8:e8 vyhrá.

Milan Bednár, Kurima: Vaša trojťažka (Kf7, Kh8) má aj dve vedľajšie riešenia: Sf2 a Se1.

Marián Varga, Trebišov: Nestačí poslať len jeden variant pri riešení úlohy. Musíte poslať všetky dôležité varianty, lebo inak nepovažujeme úlohu za vyriešenú.


Vzad <<  >> Vpred