Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(8. 10. 1976)


Úloha č. 41

Jozef Fabiny, Hnilčík-Bindt

Originál pre VN

Mat 3. krokom (10–11)Kontrolná notácia: b. Kd1, Dd6, Ve7, Vh4, Sd3, Sh2, Je1, Jh3, Pb2, d5 (10), č. Kd4, Vg4, Sa8, Sg5, Je5, Jg1, Pa5, a7, b6, f5, h5 (11). Dnešná úloha je prvotina ďalšieho začínajúceho skladateľa.


Riešenie problému č. 36 od Mariána Jurkovského. b. Kc6, Dh3, Va5, Vg5, Sb7, Sg1, Jd1, Je8, Pa2, d2, e2, c7 (12), č. Kc4, Dh5, Vb3, Va8, Sd4, Sf1, Jf8, Pb4, e7, f3, f4, g6 (12): 1.Ve5-e4 s hrozbou 2.Ve4:d4 mat, 1...Va8-a6+ (d8) 2.Sb7:a6 mat, 1...e7-e5 2.Je8-d6 mat, 1...Jf8-e6 2.Dh3:e6 mat, 1...Vb3-d3 2.Jd1-b2 mat, 1...f3-f2 2.Dh3:b3 mat, 1...Dh5-h8 2.Vg5-c5 mat.

Upozornenie pre všetkých skladateľov

Predsedníctvo sekcie kompozičného šachu Šachového zväzu ÚV ČSZTV vypisuje II. album československých skladieb 1974-1975 v oddeleniach: dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, štúdie a exoproblémy. Každý československý skladateľ môže poslať ľubovoľný počet svojich a spoločných úloh uverejnených v období od 1. I. 1974 do 31. XII. 1975. Skladby treba poslať v troch vyhotoveniach na diagramoch s úplným riešením, presnými údajmi o mieste a dátume uverejnenia a prípadnom vyznamenaní, s menom a adresou autora, a to do 31. X. 1976 na adresu usporiadateľa: Josef Volf, Na výšinách 6, 460 05 Liberec. Výber skladieb pre publikovanie v Albume uskutoční kolégium rozhodcov menované predsedníctvom sekcie kompozičného šachu.

Skladby uverejnené v Albume československých skladieb budú slúžiť ako podklad pre udelenie výkonnostných tried v kompozičnom šachu.

Všetci československí šachoví skladatelia sa vyzývajú, aby sa zúčastnili na tejto našej najvyššej domácej súťaži.

Stav riešiteľskej súťaže pre nedostatok miesta uverejníme v budúcej šachovej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred