Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(12.5.1988)Problém č. 68Oliver Ralík

III. cena

Šachové umenie 1973

Mat 3. ťahom (6–10)Kontrolná notácia: b. Kf3 Vb3 Sa2 Sb6 Ja7 Pe2 (6), č. Kc4 Vh6 Sg1 Jg8 Pa3 d7 e3 f6 g3 h5 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do týždňa na adresu redakcie, Októbrové nám. 7, 816 33 Bratislava. Dvaja vyžrebovaní riešitelia vyhrajú hodnotné knižné ceny.

Medzi matematikov, ktorých "doplnkovým športom" je kompozičný šach, patrí aj RNDr. Oliver Ralík. Narodil sa 19.5.1945 vo Východnej, v Bratislave absolvoval Prírodovedeckú fakultu UK a v súčasnosti je odborným asistentom na katedre matematiky Pedagogickej fakulty v Nitre. Od prvotiny (1962) zložil okolo 20 problémov, prevažne trojťažiek, a na skladateľských súťažiach získal do 10 vyznamenaní. Veľmi dobré výsledky dosiahol aj v riešení, napr. r. 1974 bol šiesty na finále celoštátnej riešiteľskej súťaže. – Vybraná trojťažka patrí medzi autorove najlepšie skladby: po vynikajúcom úvodníku v nej možno objaviť tri modelové maty, z toho dva tzv. echové.

Riešenie problému č. 66 (Svítek): Keby začínal čierny, ide 1...Kc4, Kc6 2.Sd3, Sd7 mat, riešenie 1.Jb3 tempo 1...Kc4, Kc6 2.Jd6, Jd4 mat, 1...Ka4, Ka6 2.Sd7, Sd3 mat. Zámena dvoch obrán (s matmi Sd3 a Sd7), ako aj dvoch matov (po obranách 1...Kc4, Kc6), škoda len, že do aktívnej hry sa nepodarilo zapojiť aj Ve5. – Knihy za správne riešenie vyhrávajú: Ing. Juraj Šťastný, Hodžova 2417/11, 960 01 Zvolen a Róbert Takáč, Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred