Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(4.12.1965)Skladba č. 156Viktor Čepižnyj, SSSR

I. cena

Šahs 1964

Mat 2. ťahom (8–11)Kontrolná notácia: b. Kb2, Da2, Vc3, Vd7, Sc1, Sf7, Je5, Jg4 – č. Ke4, Dh8, Vf4, Vh6, Sa8, Sh4, Jg8, Pb5, c2, f6, h5 – mat 2. ťahom.

Rozvoj tematiky dvojťahových úloh so zámenami napreduje takým tempom, že skoro každý turnaj prinesie v tomto smere určité obohatenie. Príklady na kombináciu zámeny matov a obrán v rámci troch fáz sme priniesli v minulých rubrikách. Dnešná úloha je skomponovaná kombináciou recipročnej zámeny a obyčajnej zámeny v troch fázach. Po blokovaní voľného poľa pred úvodníkom vznikajú varianty 1...Vf5 2.D:a8 mat a 1...f5 2.Ve3 mat. Po zvodnosti 1.Jg6? sa vytvorí hrozba 2.De6 mat a pri rovnakých obranách sa maty recipročne zamenia 1...Vf5 2.Ve3 mat a 1...f5 2.D:a8 mat. Zvodnosť sa vyvracia ťahom 1...Kf5! a preto treba nájsť ešte tretiu fázu úlohy, ktorá bude riešením. Riešenie zašlite na adresu redakcie do 14 dní.

Riešenie problému č. 152 (V. Čepižnyj – b. Ke1, Db3, Vf6, Jd5, Jf7, Pf5, g2 – č. Kd4, Pb4, b5, e2, e3 – pozícia B: premiestniť Pg2 na g4 – pozícia C: premiestniť Pf5 na c6 – vždy mat 2.ťahom). Pozícia A: 1.Jf4 Kc5 2.Dd5 mat, 1...Ke4 2.D:b4 mat, pozícia B: 1.Vd6 Kc5 2.D:b4 mat, 1...Ke4 2.D:e3 mat, pozícia C: 1.Jb6 Kc5 2.D:e3 mat, 1...Ke4 2.Dd5 mat. Vo všetkých troch pozíciách sa maty u oboch obrán cyklicky vymenia.

Riešenie problému č. 153 (K. Mlynka – b. Kf8, Dd8, Vf7, Sc5, Jd5, Jf5, Pd2, d4, e2 – č. Ke4, Da1, Vc3, Vf1, Pb3, c6, e7, f4, g6 – mat 2. ťahom). 1.Jd5 ľub.? Da8!, 1.Jf5 ľub.? V:c5!, 1.Jd:e7? g:f5!, a preto jedine 1.Jf:e7!


Vzad <<  >> Vpred