Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(2.10.1965)Skladba č. 152Viktor Čepižnyj, SSSR

I.-II. cena

Memoriál Galického 1964

Mat 2. ťahom (7–5)

a) diagram, b) Pg2-g4, c) Pf5-c6Kontrolná notácia: b. Ke1, Db3, Vf6, Jd5, Jf7, Pf5, g2 – č. Kd4, Pb4, b5, e2, e3 – pozícia B: premiestniť Pg2 na g4 – pozícia C: premiestniť Pf5 na c6 – vždy mat 2. ťahom.

Trojfázová zámena dvoch matov, o ktorej sme podrobnejšie písali v rubrike č. 150, sa dá dosiahnuť rôznou formou. Na dnešnom diagrame je trojfázová zámena spracovaná vo forme príbuzných problémov, tzv. trojčiat. Príbuzné problémy vzniknú z problému znázorneného na diagrame premiestnením pešiaka g2 na g4, alebo pešiaka f5 na c6. Každý z týchto troch problémov má samostatné riešenie, ktoré v spojitosti s riešeniami ostatných dvoch úloh vytvára harmonický celok. Pozícia A sa rieši ťahom 1.Jf4!, po ktorom je čierny v nevýhode z ťahu. Po ťahoch kráľa 1...Kc5, 1...Ke4 nasledujú maty 2.Dd5, resp. 2.D:b4 mat. Riešenia pozícií B a C spolu s celkovým ohodnotením problému pošlite na adresu redakcie do 14 dní.

Riešenie problému č. 147 (V. F. Rudenko – b. Kg3, Dh3, Vd7, Sa2, Sa5, Je2, Jf5, Pa4, a7, d4, d6, f4, f6, g5 – č. Kd5, Jb3, Pe3 – mat 2.ťahom). Maty na ťahy kráľa po zvodnosti 1.Jc1? – 1...Kc4 2.S:b3 mat, 1...Kc6 2.Je7 mat, 1...Ke6 2.J:e3 mat, 1...Ke4 2.a8D mat – sa v riešení po 1.Dh7! cyklicky posunú – 1...Kc4 2.J:e3 mat, 1...Kc6 2.a8D mat, 1...Ke6 2.S:b3 mat, 1...Ke4 2.Je7 mat. Úloha teda spracováva unikátnu tému – cyklickú zámenu štyroch matov!


Vzad <<  >> Vpred