Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(6.9.1963)Skladba č. 124Ľudovít Pramuga, Prešov

3. čestné uznanie

Slovenský magazín 1941

Mat 3. ťahom (3–5)Kontrolná notácia: b. Ke3, Dd8, Pe2 – č. Ke1, Sg8, Pc3, e6, g3 – trojťažka. Riešenia treba zaslať ako zvyčajne do 14 dní na adresu redakcie Čs. športu s poznámkou "Šach" pri adrese.

V nasledujúcej šachovej rubrike uverejníme predbežné poradie riešiteľov riešiteľskej súťaže za 3. štvrťrok (problémy č. 115-121). Upozorňujeme riešiteľov, aby dôkladne skúmali súťažné problémy, nakoľko objavením prípadných nedostatkov (vedľajšie riešenia, duály a pod.) možno získať cenné body pre riešiteľskú súťaž.

Riešenie problému č. 121 (Pekár – b. Kc2, Df6, Va1, Sa7, Sb7, Je4, Pa2, d3, d5 – č. Kb5, Vc4, Sa3, Sg6, Jd6, Pa5, a6, c3, c6 – trojťažka). 1.Dd4! hrozí 2.Db6+ Ka4 3.Db3 mat s možnosťami: 1...Kb4 4.Sc5+ Ka4 3.J:c3 mat, 1...Ka4 2.J:c3+ Kb4 3.Sc5 mat, 1...c5 2.Sc6+ Kb4 3.S:c5 mat, 1...V:d4 2.S:c6+ Kb4 3.Sc5 mat, 1...Sc5 2.S:c6+ Kb4 3.S:c5 (a3) mat s duálom 2.a4+ Kb4 3.S:c5 mat, 2...V:a4 3.D:c5 (D:a4, J:c3, S:c6) mat. Za úplné vyriešenie aj s udaním duálu bolo možné získať 4 body.


Vzad <<  >> Vpred