Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Jozef Krúteľ

(1963)Skladba č. 106Ľudovít Lačný, Banská Štiavnica

I. cena

Memorial Przepiórka 1950

Mat 2. ťahom (8–12)Kontrolná notácia: b. Ke7, Dd5, Vb2, Vb4, Jf3, Jf4, Sg3, Sh5 – č. Ke3, Da4, Va2, Va3, Ja1, Jg4, Sa6, Sg1, Pc2, c4, d6, d7 – dvojťažka. Problém Ľ. Lačného, ktorý Vám dnes predkladáme na riešenie, vzbudil svojho času veľký rozruch v celom šachovom svete. Je v ňom spracovaná téma, ktorej autor neskôr venoval veľkú časť svojich tvorivých schopnosti a nazýva sa dnes právom "témou Lačný". Pokúste sa udať úplný obsah tohto problému a rozveďte v čom táto téma spočíva. Na získanie bodov do riešiteľskej súťaže stačí udať riešenie, pri rozhodovaní o konečnom umiestení bude sa však v prípade rovnosti bodov prihliadať aj k udaniu úplného obsahu a témy tohto problému.

Riešenie problému č. 101 (Ančin – b. Kh2, Dg2, Vb7, Vh1, Je1, Sb5, Sc3 – č. Kb1, Db3, Vc1, Sh3, Pa2, a4, e4 – dvojťažka). Zdanlivé hry: 1...Dc2 2.Sd3 mat, 1...Vc2 2.J:c2 mat. Riešenie: 1.D:e4+ s možnosťami: 1...Dc2+ 2.Se2 mat, 1...Vc2+ 2.Jg2 mat. Témou tohto problému je: zámena dvoch matov po zvodnosti.

Krajský výbor ČSTV v Banskej Bystrici vypísal VI. ročník medzinárodného tematického problémového turnaja na dvojťahové úlohy (BABY 1963). Téma: dvojťažka vo forme dvojčaťa (s premiestnením jediného kameňa) s rôznym strategickým obsahom v oboch formách dvojčaťa (napr. v 1. forme blokovanie polí, v druhej vzájomne prerušovanie čiernych figúr a pod.). Prípustné sú akékoľvek strategické témy. Problémy treba poslať na adresu: Jozef Linder, Sliač č. 14, okres Zvolen, najneskôr do 1. septembra 1963.


Vzad <<  >> Vpred