Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(5.5.1962)Skladba č. 66Stanislav Zábojník, Dubnica nad Nitrou

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (11–3)Kontrolná notácia: b. Kh5, Dc2, Sa3, Sg2, Ja5, Pd5, e3, f2, g3, g4, g6 – č. Ke5, Vf3, Ja2 – dvojťažka. Riešenie pošlite na adresu redakcie do šiestich dní.

Od riešenia ku skladaniu šachových problémov nie je nikdy príliš ďaleko. Veď mnohí vynikajúci skladatelia začínali ako riešitelia. Pri riešení sa získa potrebná prax, riešiteľ sa oboznámi s rôznymi témami, naučí sa hospodáriť s materiálom a k samotnej skladbe už je iba krôčik. Treba si len nájsť vhodný námet, pár zaujímavých variantov a odstrániť prípadné nekorektnosti. Že to nie je nič ťažkého dokazuje aj dnešná skladba od nášho stáleho riešiteľa S. Zábojníka. Je treba si však uvedomiť, že v druhej skladbe si musí skladateľ vytýčiť náročnejší cieľ, v ďalšej ešte vyšší a len sústavným zdokonaľovaním svojej tvorby sa môže vypracovať k určitým úspechom.

Riešenie problému č. 64 (R. Sachsel – b. Kb1, Db5, Vb4, Vf1, Sg1, Sh5, Ja6, Pd4, f4 – č. Ke4, Da8, Ve6, Vh4, Sf7, Jf6, Jg6, Pe7, g5, h7 – dvojťažka.) 1.f:g5! s hrozbou 2.Df5 mat. Proti hroziacemu matu má čierny šesť tematických obrán a to vždy dve na tom istom poli – 1...Dd5 2.De2 mat, 1...Jd5 2.Jc5 mat, 1...Ve5 2.d5 mat, 1...Je5 2.d:e5 mat, 1...Vf4 2.Ve1 mat, 1...Jf4 2.Sf3 mat. V piatich variantoch je škodlivým motívom blokovanie poľa čiernemu kráľovi, v jednom prilákanie figúry.


Vzad <<  >> Vpred