Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(10.2.1962)Skladba č. 55Štefan Krčméry

Prvá slovenská kniha šachová 1930

Mat 3. ťahom (6–3)Kontrolná notácia: b. Kc3, Va6, Jd4, Sh5, Pe3, g4 – č. Kc5, Pa7, e4 – mat 3. ťahom. Riešenie dnešnej trojťažky pošlite do šiestich dní na adresu redakcie.

Redakcie časopisov Československý šport, Smena a Pionierske noviny vypisujú súťaž v skladaní šachových problémov pre československých šachistov s výnimkou tých, ktorí splnili normu kandidáta majstra v problémovom šachu. Súťaže sa zúčastnia všetky originálne úlohy a štúdie uverejnené v uvedených časopisoch behom roku 1962. Kolektív rozhodcov udelí 10 vecných, alebo peňažných cien v priemernej hodnote 200 Kčs a 10 čestných uznaní s knižnými odmenami skladbám, pričom podľa okolností ich rozdelí do skupín podľa počtu ťahov. Osobitné ceny budú udelené problémom začínajúcich, resp. mladých autorov. Výsledok súťaže bude uverejnený v II. štvrťroku 1963 a všetci účastníci budú o ňom upovedomení. Problémy treba posielať na adresu redakcie Čs. šport, Stalingradská 1, Bratislava.

Riešenie problému č. 53 (E. Livšic – b. Ka2, Dg3, Vf2, Se8, Jc6, Pd5, f5 – č. Kf6, Dh7, Vh5, Sg7, Ph6 – dvojťažka). Úvodník 1.Vg2 vytvorí hrozbu 2.De5 mat. Zdanlivé obrany 1...D:f5 a 1...V:f5, na ktoré pred úvodníkom išli maty 2.Dg6 a 2.Dh4 s využitím väzby, sa teraz ukážu skutočnými obranami a nasledujú po nich maty 2.D:g7 a 2.Dd6 s využitím blokovania voľného poľa.


Vzad <<  >> Vpred