Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Jozef Majerčák

(14.6.1979)


Úloha č. 21 – originál

Ivan Kiss, Kežmarok

Mat 2. ťahom (9–9)Kontrolná notácia: b. Ke8 Da4 Va6 Vf8 Sa2 Sa3 Jc7 Je2 Pg4 (9), č. Ke5 Vf3 Vh6 Sa1 Sa8 Jh7 Pc6 f4 f6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Kiss podáva svoju obľúbenú tému – cyklickú zámenu štyroch obranných motívov OM-24-44. Zvodnostným úvodníkom 1.Sb1? vytvorí biely hrozbu 2.De4 mat. Po každej zo štyroch tematických obrán nevychádza hrozbový mat len z jediného dôvodu. Tento dôvod sa nazýva obranný motív. V dnešnej úlohe sú spracované štyri obranné motívy: priame krytie hrozbového poľa, prerušenie pohyblivosti hrozbového kameňa, odclonenie čierneho kameňa, uvoľnenie prerušením. V riešení sú obranné motívy tých istých už cyklicky posunuté. Riešitelia, ktorí správne zapíšu spracovanú tému, získajú do riešiteľskej súťaže 1 bod navyše.

Riešenie úlohy č. 21 zašlite na adresu: J. Majerčák, ul. SNP, blok B, 059 01 Spišská Belá do 26. júna 1979.

Riešenie úlohy č. 18 (Skokan): 1.Sd3! hrozí 2.Vc5 mat, 1...Vc6, Vd6, Ve6, Vf6, V:c7, Se6, Sf3, Jf4, J:e7, d:c3 2.J:c6, Sf6, Jd7, D:f6, De4, Df6, Jd7, D:f4, Df4, D:e3 mat.

● Dňa 30. júna 1979 sa uskutoční II. ročník okresného preboru v riešení šachových problémov na čas. Začiatok súťaže je o 9.00 hod. v klubovni na novom Zimnom štadióne v Poprade. Riešiteľom sa predložia na riešenie dve dvojťažky, trojťažka a mnohoťažka alebo štúdia. Časový limit je 120 minút. Prineste si so sebou šachové súpravy a písacie potreby. Prví traja získajú vecné ceny. Prihlášky môžete zasielať na adresu Jozefa Majerčáka, ktorý je rozhodcom a usporiadateľom preboru.


Vzad <<  >> Vpred