Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.3.1991)


Problém č. 2397 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Mat 2. ťahom, pozri text


Problém č. 2398 – originál

Ján Michalko, Važec

Mat 3. ťahomProblém č. 2399 – originál

Michal Hlinka, Košice

Biely remizujeZdanlivý chaos

Autor dvojťažky ponúka riešiteľom šesť pozícií a-f, ktoré sa vytvárajú nezvyčajným spôsobom: a) je diagram, b) vznikne až z c) odobratím bieleho a pridaním čierneho Pd7 c) dostaneme z a) premiestnením Pg6 na d7, d) z e) odobratím bieleho a pridaním čierneho Pg6, e) z a) premiestnením Pc6 na d7 a f) taktiež z a) odobratím bieleho a pridaním čierneho Pc6. Ak si potom riešenia všetkých šiestich pozícií napíšete pod seba, vznikne z počiatočného "chaosu" zaujímavý poriadok. Trojťažka obsahuje modelové maty, kdežto hlavný variant štúdie prebieha takto: 1.Sc5+ Kb5! 2.Sc6+! K:c5 3.Sf3+ Kb4! 4.Vb8+! Ka4, aby sa zakrátko končil dvoma patmi. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov (za každý problém jedného) odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2397 b. Kf7 Da6 Va7 Vh6 Sa5 Sf1 Jd3 Je5 Pc4 c6 e4 f4 g4 g6 (14), č. Ke3 Pd4 f2 f3 (4), ďalšie pozície vzniknú podľa návodu uvedeného vyššie, vždy biely začne a dá mat druhým ťahom, 2398 b. Kh3 Vf7 Se8 Jb4 Jb5 Pf3 (6), č. Ke5 Jc2 Pc4 e3 (4), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, 2399 b. Kb1 Vc8 Sa3 Sg2 (4), č. Kb6 Jc2 Jf4 Pa5 b3 e2 (6), biely začne a vynúti remízu.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2384 a 2385 vyhrávajú: Miroslav Horák, Hattalova 476, 027 43 Nižná, Arnold Timko, J. Palárika 11, 052 01 Spišská Nová Ves a Pavol Vojtela, 958 44 Klátová Nová Ves 359.

Riešenie problému č. 2391 (Kondraťuk a Rudenko): 1.Jd8 hrozí 2.V:d4+ K:e5/S:d4 3.J:c6/D:d4 mat, 1...Sc4 2.Je:c6 Ve5 3.Jb4 mat, 1...Se4 2.J:g6 Ve5 3.Jf4 mat, 1...c5 2.Jd7 Ve5 3.Jb6 mat. Blokovania dvojice polí typu ab-ac-ad, pričom osobitne vyniká jednotná hra Je5 a využitie zaclonenia bielej línie (a4-c4, g4-e4, a7-c5) pri blokovaní polí b-c-d.

Riešenie problému č. 2392 (Pauly): Hlavný plán 1.Kf7? h4! 2.Kf6 h3 3.Sa2? pat, riešenie 1.Sg8 h4 2.b3 h3 3.Kf7 Kd5 4.Kf6+ Kc5 5.Sh7 Kd5 6.Sb1 Kc5 7.Sa2 Kd5 8.b4 mat. V priebehu riešenia sa využívajú dve kritické polia (najprv priamo f7, potom obchvatným manévrom b3), ale štruktúra tejto veľmi zaujímavej kombinácie nie je v súlade s definíciou témy mnohoťažiek zápasu Lotyšsko – Slovensko.

Riešenie problému č. 2393 (Janevski): 1.Kd3 Jd4 2.Ve4 Sb5 mat, 1.Kd5 Sb5 2.Je4 Jf4 mat, 1.Kf3 Jf4 2.De4 Sh5 mat, 1.Kf5 Sh5 2.Se4 Jd4 mat. Cyklické striedanie prvých a druhých ťahov bieleho, hviezda čierneho kráľa a štvornásobné blokovanie poľa e4 (pravda, s nejednotnou "logikou").

* V sobotu 16. marca t. r. od 9. do 16. hod. sa uskutoční v Bratislave stretnutie k zápasu Lotyšsko – Slovensko v kompozičnom šachu. Pozvaní sú dvadsiati šachoví skladatelia, ale akcia je prístupná aj pre ďalších, ktorí majú záujem aktívne sa zúčastniť na zápase. Miestom stretnutia je zasadačka č. 105 v budove sídla Slovenského šachového zväzu, Junácka 6 (pri plavárni na Pasienkoch). (-kh)


Vzad <<  >> Vpred