Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.6.1990)


Problém č. 2314 – originál

Ladislav Packa, Galanta

Mat 2. ťahom

3 riešenia


Problém č. 2315 – originál

Bohuslav Sivák, Zvolen

Pomocný mat 2. ťahom

začne biely, 2 riešeniaOrnamentálna skladba

Dvojťažka má tentoraz tri riešenia, takže prezradiť treba len to, že za povšimnutie stojí aj zvodnosť 1.Ka7?. Na druhom diagrame je pomocný mat, v ktorom menej konvenčné začína biely, pravda, pointa je v "ornamentálnom" zoskupení kameňov do tvaru LL, čo v podaní autora vyjadruje blahoželanie nášmu významnému šachovému skladateľovi Ľudovítovi Lehenovi z Bratislavy k jeho neuveriteľnej 65-ke (3. júna)... Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu Pravdy, Martanovičova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2314 b. Kb8 Db4 Vf1 Vg7 Sa1 Sf3 Ja5 Jf8 Pg4 h6 (10), č. Kf6 Vb2 Vh2 Ja4 Pd6 f4 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom, k cieľu vedú tri úvodníky bieleho, 2315 b. Kd3 Sc3 Jf6 Pc4 (4), č. Kc5 Se8 Je7 Pe6 (4), biely začne a s pomocou čierneho dá nasledujúcim ťahom mat, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho.)

Riešenie problému č. 2300 (Karol Wojtyla) z 20. apríla: 1.Da7 tempo, 1...Jb7~, c7~, Se7, f5 2.Jb6, b:c6 V6:e7, Je5 mat. Nečakaný úvodník a štvorica variantov, z toho jeden so zameneným matom. Pekná dvojťažka, ktorá – zrejme hlavne vzhľadom na osobnosť autora – prilákala rekordný počet riešiteľov.

– Knihy za správne riešenie vyhrávajú: Peter Feranec, Exnárova 12/20, 036 01 Martin, Pavol Pčolinský, Topolianska 133, 071 01 Michalovce a Peter Uhrin, Železničná 22, 059 21 Svit. (-kh)


Ako ďalej v šachovom hnutí?

Novembrová revolúcia čs. ľudu neobišla samozrejme ani šachovú verejnosť. Ak bývalý ČSZTV bol predĺženou rukou mocenského aparátu KSČ, tak predstavitelia jeho šachových zväzov patrili k jeho prisluhovačom. Nešlo ani o formálne politické členstvo, ale o globálnu politiku šachového zväzu. Tá sa vyznačovala absolútnou poslušnosťou smerom nahor a tvrdou direktívnosťou smerom nadol, bez ohľadu na záujmy šachu a šachistov. Mnohé rozhodnutia (väčšinou vopred pripravené a nadiktované) vyvolávali rozhorčenie reprezentantov, radových hráčov i dobrovoľných funkcionárov. Z mnohých faktov možno uviesť napríklad len ponižujúce postavenie šachu v nezmyselnej tzv. kategorizácii športov.

Prvým logickým krokom k demokratizácii hnutia malo byť odstúpenie starého výboru a najmä jeho autokratívneho predsedníctva. K tomuto ťahu sa však staré vedenie neodhodlalo ani na pléne 16.12.1989, ani na celoštátnom aktíve 11.1.1990, takže k oficiálnemu odvolaniu starých orgánov došlo až na celoštátnej konferencii šachového zväzu 3.3.1990 v Prahe. Medzitým už pracoval akčný výbor zvolený predchádzajúcim aktívom a došlo k vytvoreniu nových územných orgánov: 10. februára vznikol v Bratislave Slovenský šachový zväz, v Ostrave Moravsko-Sliezsky šachový zväz a o týždeň v Prahe Český šachový zväz. Tieto tri organizácie sú zakladajúcimi členmi Česko-Slovenského šachového zväzu, ktorého sídlom bude Brno. Boli zvolené orgány ČSŠZ na trojročné funkčné obdobie a prvým predsedom sa stal František Blatný. Novinkou je založenie Asociácie hráčov, ktorá bude hájiť práva a záujmy aktívnych popredných šachistov. Ako celok sa ČSŠZ hlási do Konfederácie športových a telovýchovných zväzov, ktorá má federálnu pôsobnosť.

Akčný výbor zodpovedne pripravil ustanovujúcu konferenciu Slovenského šachového zväzu 29.4.1990 v Trnave, ktorá nadviazala na výsledky mimoriadnej konferencie 10. februára a doriešila demokraticky sporné organizačné otázky. Konferencia schválila stanovy SŠZ, štruktúru súťaží na obdobie 1990-91, registráciu členov a zvolila orgány SŠZ: 5-členný výkonný výbor, 3-člennú kontrolnú komisiu, 20-člennú Radu SŠZ a 8 predsedov odborných komisií. Predsedom výkonného výboru bol zvolený Peter Petrán. Kladom rokovania bola otvorenosť, ale i kultúrnosť delegátov, ktorí sa zhodli na potrebe spoločného postupu v prospech slovenského šachu. Vitane sú všetky nápady predovšetkým ekonomického zamerania, ktoré možno adresovať na adresu SŠZ, Junácka 6, 832 80 Bratislava.

A ešte zaujímavý oznam na záver: Z iniciatívy SŠZ bude v júni t. r. otvorená špecializovaná šachová predajňa v Bratislave na Leningradskej ulici č. 18. Šachové oddiely, krúžky i jednotlivci si môžu všetok materiál a literatúru objednávať na adrese Drobný tovar, štátny podnik, Nálepkova 9, 812 94 Bratislava. MVM Ján Plachetka


Vzad <<  >> Vpred