Vzad <<  >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(17. 12. 1994)


Problém č. 1372

Peter Gvozdják, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (12+9)


Problém č. 1373

Zoltán Labai, Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (10+13)Kontrolná notácia: 1372: b. Kb6, Dc2, Df5, Vb3, Ve6, Sc1, Sh3, Sh6, Jd2, Jf4, Pg3, h2 (12), č. Ke3, Se1, Sg1, Jc3, Je5, Pb4, c4, d5, f6 (9) – mat 2. ťahom, 1373: b. Kd1, De7, Ve2, Ve5, Sh4, Jc2, Jf2, Pd4, g2, g6 (10), č. Kf4, Dd8, Ve8, Sh2, Sh5, Jb7, Jc5, Pc6, d7, e3, e6, f6, g4 (13) – mat 3. ťahom.

V č. 1372 sa podarilo Petrovi Gvozdjákovi z Bratislavy spracovať unikátnu Lačného hrozbovú tému typu ABCD–BCDA vo forme tematickej zvodnosti a riešenia, pravda, za pomoci dvoch bielych dám a troch bielych strelcov. Aj Zoltán Labai z Veľkého Kýru pracuje v trojťažke č. 1373 s tematickou zvodnosťou, pričom si nezabudnite všimnúť hrozbu v oboch fázach.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1355 (Sobek) z 15. októbra 1994. 1.Se6 hr. 2.De1+ Kf6 3.Jh7 mat (modelový), rovnako ako ďalšie štyri: 1...Kf6 2.Dd4+ K:g5 3.Dd8 mat, 1...Jd1 2.De1+ Je3 3.D:a1 mat, 1...Jd3 2.D:a1+Jb2 3.D:b2 mat, 1...S:c6 2.Sg7+ Kd6 3.c8J mat. Duál po 1...f3 2.De1+ Kf4 3.J:h3 mat a 2.De3+ Kf6 3.Jh7 mat nie je škodlivý, lebo oba maty nie sú modelové. Oveľa cennejšie než päť modelových matov je fakt, že ich zmnoženie nie je dosiahnuté obvyklou cestou iných autorov, totiž "skoro opakovaním" toho istého matu (tu je to len dvojica 3.Da1 mat a 3.Db2 mat). Ostatné tri modelové maty sú poctivo vypracované vždy inakšie (B. Moravčík, Banská Bystrica). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Anton Kalita, Klimkovičova 2, 841 01 Bratislava.

Riešenie problému č. 1356 (Kapros) z 22. októbra 1994. Zvodnosť 1.D:c7? hr. 2.De5 mat, 1...d6, f6 2.D:e7, Jg7 mat, viazne na 1...Jf4! Rieši 1.Da4 hr. 2.De4 mat, 1...d5, f5 2.Dc6, Sg8 mat. Vtipná skladba s peknými zámenami matov (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Ing. Juraj Šesták, Zlatá 30, 048 01 Rožňava.

Riešenie problému č. 1357 (Åkerblom) z 22. októbra 1994. 1.Ve3 tempo, 1...Vg1+ 2.Vd1+ Jf3 3.D:g1 mat, 2...d5 3.S:d5 mat, 1...Jf3(g4) 2.Vh5+ Jh4 3.V:h4 mat, 2...Jh2 3.S:f3 mat, 2...Jh2 3.De1 mat, 1...Vd2 2.Vg5+ Vg2 3.S:g2 mat. Päť modelových matov (M. Svrček ml., Vrútky). Odmenu 50 Sk za správne riešenie dostane Mgr. Alfonz Derfényi, Rastislavova 5, 052 01 Spišská Nová Ves.

* Nasledujúca šachová rubrika vyjde už v piatok 23. 12. 1994.


Vzad <<  >> Vpred