Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(9. 2. 1984)


Problém č. 1374

Espen Backe, Nórsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+1=8)


Problém č. 1375

Valerij Frigin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: 1374: bKc8 Dh2 Ve3 Sf1 Jf8 Pb5 c4 (7), čKc5 (1) – dvojťažka, 1375: bKc3 Da3 Vg1 Vg5 Jg3 (5), čKh3 Pc6 (2) – dvojťažka. Riešenie oboch pôvodných skladieb zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.


Nová dlhodobá riešiteľská súťaž

Dnešnými dvoma originálnymi skladbami vypisujeme novú dlhodobú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude konkurovať asi 50 skladieb, prevažne dvojťažiek – originálov nášho XVI. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek – Hlas ľudu 1984. Pre najlepších riešiteľov sme pripravili tieto ceny: I. cena: Album FIDE 1945–55, II. cena: Album FIDE 1956–58, III. cena: Niemeijer: Majesteitsschennis (120 dvojťažiek), IV. cena: Umnov: Puťjami šachmatnogo tvorčestva, Moskva 1983, V. cena: Arčakov: Na maleňkom šachmatnom pole (262 šachových skladieb), VI. cena: Abeceda šachového problému, VII. cena: Rojzman: Šachmatnyje miniatjury, VIII. cena: Šachmatnaja kompozicija 1974–1976, IX. cena: Grossmejster šachmatnoj kompozicii, X. cena: Šachmatnaja kompozicija v Belorusiji. Ďalších 10 riešiteľov, ktorí dosiahnu aspoň 30 bodov odmeníme hodnotnou domácou alebo zahraničnou šachovou literatúrou.

Bodovanie riešení. O poradí riešiteľov rozhoduje počet získaných bodov a v prípade rovnosti bodov žreb. Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci i kolektívy. Riešenia bodujeme nasledovne: dvojťažky 2 body, trojťažky 3 body (riešenia treba uvádzať až do druhého ťahu bieleho, inak za neuvedenie jedného tematického variantu strhneme 1 bod). Bodovanie prípadne uverejnených iných skladieb dohodneme pri uverejnení podľa obtiažnosti danej skladby (viacťažky, štúdie a. p.). Objavenie vedľajšieho riešenia hodnotíme rovnakým počtom bodov, ako hlavné riešenie. 1 bod možno získať za uvedenie závažného duálu (druhej možnosti po tematickej obrane čierneho), no v jednom variante za duál možno získať iba 1 bod. Duály vo vedľajších riešeniach nebodujeme. Za oznámenie, že skladba je neriešiteľná, priznávame rovnaký počet bodov, ako za hlavné riešenie, pričom autorom zamýšľané riešenie nebodujeme. Za dôkaz ilegálnej pozície (ak postavenie skladby sa nedá odvodiť zo základného postavenia partie) priznávame 1 bod. Autor–riešiteľ nemusí zasielať riešenie vlastnej skladby, no body za prípadné nekorektnosti sa mu nepriznávajú (ak by bola jeho skladba neriešiteľná, nezískava ani bod). Za oznámenie nesprávnej nekorektnosti (vedľajšie riešenie, duál, neriešiteľnosť a ilegálna pozícia) strhneme riešiteľovi 1 bod. Žiadne doplnky k už zaslanému riešeniu ani v zasielacej lehote sa už nebodujú (je preto úplne zbytočné zasielať opravu riešenia k už zaslanému riešeniu, hoci ešte v termíne).

Žiadame Vás tiež o výrazné farebné vyznačenie nekorektností (najlepšie červenou ceruzkou), čím sa zmenší na minimum pravdepodobnosť ich prehliadnutia.


Vzad << >> Vpred