Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 4. 1974)


Problém č. 381

Erkki A. Wirtanen, Fínsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+12=23)


Problém č. 382

Zoltán Labai, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (11+11=22)Kontrolná notácia: 381: bKb6 Dd7 Vb4 Ve1 Sa1 Sd1 Ja4 Je8 Pe3 f6 g3 (11), čKe4 Vg6 Vh5 Sc4 Sf8 Jb1 Pb5 d3 d5 e5 f3 f5 (12) – mat 2. ťahom, 382: bKh1 Da5 Ve2 Vf6 Sf8 Jh5 Jh8 Pb6 c3 f5 g3 (11), čKe5 Vg7 Vh7 Sd5 Je4 Jg2 Pc7 d4 f3 f4 h6 (11) – mat 2. ťahom.

V č. 381 si nezabudnite všimnúť zvodník 1.Kc6? a rôzne obranné motívy v tematických variantách vo zvodníku a riešení. Č. 382 má už vysokú úroveň (téma OM–32–33). Dúfame však, že obe úlohy sa vám budú páčiť.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 367 (Mlynka) z 21. 2. 1974. Zvodník 1.Sf8? hr. 2.Jcb4 mat, 1...V:b5 (A), Jf5+ (B), e:d3 (C) 2.Dd7, D:f5, D:d3 mat viazne na 1...Ve7!, kde A je obranný motív napadnutia hrozbového poľa, B – šachovanie a C – porušenie matovej siete. Po úvodníku 1.Ke2 hr. 2.Je3 mat sa tieto obranné motívy cyklicky zamenia: 1...V:b5 (C), Jf5 (A), e:d3+ (B) 2.Dd7, D:f5, D:d3 mat. Jedno z prvých najekonomickejších spracovaní témy OM–23–33 (maximálne bolo možné získať 2 body).

Riešenie problému č. 368 (Bohdanov) z 21. 2. 1974. Zvodník 1.Vf2? hr. 2.Vf5 mat, 1...d5 (A), Jd4 (B), Jf4 (C) 2.V:d5, e:d4, e:f4 mat, viazne na 1...d6!, kde A je obranný motív odclonenia, B – napadnutie hrozbového poľa a C – zaclonenie. V ďalšom zvodníku 1.g7? hr. 2.Jg6 mat (viazne na 1...J~!) sa tieto obranné motívy cyklicky zamenia: 1...d5 (C), Jd4 (A), Jf4 (B) 2.V:d5, e:d4, e:f4 mat. V riešení 1.Vb4 hr. 2.Ve4 mat je tento cyklus zopakovaný opäť v novom poradí: 1...d5 (B), Jd4 (C), Jf4 (A) 2.V:d5, e:d4, e:f4 mat. Totálna cyklická zámena obranných motívov – OM–33–33! Škoda len, že obranné motívy nie sú vo všetkých fázach spracované jednotne: napríklad v prvej fáze po 1...Jf4 je zaclonenie spracované formou prerušenia hrozbovej figúry, zakiaľ v druhej fáze po 1...d5 ide vlastne o porušenie matovej siete. I napriek tomuto nedostatku je úloha výborná (maximálne bolo možné získať 2 body).


Vzad <<  >> Vpred