Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(21. 4. 1989)


Problém č. 1305 – originál

Michail Alexandrovič Pavlov, ZSSR

Mat 2. ťahom (10–7)Kontrolná notácia: b. Kb8, De1, Va5, Vf8, Sa4, Jc4, Je2, Pc2, d6, h2 (10), č. Kd5, Sc5, Pd7, g4, g5, g6, h3 (7), biely začne a dá druhým ťahom mat.

V dnešnom kvalitnom origináli odporúčame si všimnúť tri zdanlivé hry 1...Ke4, Ke6, K:c4. Tieto ťahy čierneho kráľa sa objavia aj vo zvodnosti a riešení. Spolu vytvárajú zaujímavý komplex. Riešenia treba zasielať do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1299 (M. Bednár): Viacerých riešiteľov pomýlili zvodnosti: 1.Vc6? (A) hrozí 2.Jf5 (B) a Sc3 (C) mat, vyvracia 1...Dh3! (a), 1.Vf5? (B) hrozí 2.Sc3 (C) a Jc6 (A) mat, vyvracia 1...Dc1! (b), 1.Vc3? (C) hrozí 2.Jc6 (A) a Jf5 (B) mat, vyvracia 1...Dh4! (C). Rieši: 1.Ve5! hrozí 2.Jc6 (A), Jf5 (B), Sc3 (C) mat. 1...Dh3 (a), Dc1 (b), Dh4 (d), J:e5 2.Jc6 (A), Jf5 (B), Sc3 (C), S:b6 mat. Originálne spojenie Fleckovej témy s cyklom zámen polí, na ktoré vstupuje biely vo zvodníkoch a hrozbách. Pričom vyvrátenia zvodníkov práve umožňujú v riešení maty na poliach zvodníkov. Ďalej v skladbe možno objaviť aj prvky témy Hannelius. Zvlášť pekne pôsobí ucelenosť vyvrátení zvodníkov i rozlíšenie toho, prečo nevychádzajú vo zvodnostiach všetky tri hrozby z riešenia. Hodnotu problému znižuje fakt, že biely svojimi zvodnosťami i riešením berie čiernemu kráľovi jedno voľné pole a celkove tento konštrukčný ústupok značne uľahčuje vytvorenie obdobnej kombinácie tém. Za správne riešenie mohli riešitelia získať maximálne 2 body.


Stretnutie k IV. svetovej súťaži v kompozičnom šachu

V dňoch 8.-9. apríla 1989 sa uskutočnila v Bratislave schôdzka rozhodcov kompozičného šachu so zameraním na jednotlivé oddelenia IV. svetovej súťaže v kompozičnom šachu. Veľmi zaujímavé stretnutie prebehlo v dobrom pracovnom ovzduší. Zhodnotil sa súčasný stav v už zložených skladbách i perspektívy ďalšieho komponovania. Celé stretnutie viedol doc. Ing. B. Formánek, CSc. Za náš kraj sa ho zúčastnili štyria skladatelia z Košíc (RNDr. S. Vokál, Ing. O. Mihalčo, M. Hlinka a E. Klemanič) ak nepočítame I. Kissa z Kežmarku, ktorý teraz žije v Modre.

O jednotlivých témach tejto významnej súťaže šachových skladateľov sme už informovali aj v našom ŠO. Stále sú vítané úlohy do tejto súťaže (hlavne trojťažky, mnohoťažky a samomaty). Svoje príspevky môžu skladatelia posielať na adresu: doc. Ing. B. Formánek, CSc., Zimná 2, 821 02 Bratislava alebo priamo na adresy vedúcich oddelení, ktoré boli uverejnené v ŠO 13., 20. a 27. januára 1989.


Vzad <<  >> Vpred