Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(28. 4. 1989)


Problém č. 1306 – originál

Ing. Jozef Holubec, Košice

Pomocný mat 3. ťahom (4–4)

2 riešeniaKontrolná notácia: b. Ka2, Vc3, Sh7, Pd5 (4), č. Kf5, Sa1, Pg5, g6 (4), pomocný mat tretím ťahom, 2 riešenia.

Ing. Jozef Holubec je jedným z najlepších šachových riešiteľov v celej ČSSR. Okrem iných rubrík je stálym riešiteľom nášho ŠO. Širšej verejnosti je ako skladateľ menej známy. Vo svojej kompozičnej tvorbe sa venuje hlavne pomocným matom. V tom dnešnom vedú k splneniu výzvy dva rozličné prvé ťahy čierneho (i celé varianty). Spojivkom oboch riešení je to, že maty oboma bielymi figúrami sa uskutočňujú na tom istom poli. Táto téma je predložená v práve prebiehajúcej 4. svetovej súťaži kompozičného šachu v oddelení E. Je to veľmi široko formulovaná téma, ktorá ponúka mnoho možností. Tentokrát autor vhodne rozšíril obsah o modelové maty. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1300 (V. Kičigin): Nenáročnú symetrickú skladbu riešilo okaté tempo 1.h4!, 1...Kc5, Ke5, a5, g5 2.Dc4, De4, Db5, Df5 mat. V skladbe pri podrobnejšom pohľade možno objaviť aj pokusy: 1.b4? vyvracia 1...g5!, 1.f4? vyvracia 1...a5!, 1.D:a6? vyvracia 1...Ke5!, 1.D:g6? vyvracia 1...Kc5!, 1.Dd2?, 1...Kc5, Ke5 2.Da5, Dg5 mat. Dvojfázová zámena dvoch matov (po ťahoch čierneho kráľa) v mereditke. Skladba však pôsobí značne schematicky a žiadalo by sa obsah rozšíriť. Za správne a úplné riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


Skladateľské súťaže

Sekcia kompozičného šachu ŠZ ÚV ČSZTV vypisuje na rok 1989 medzinárodné súťaže v skladaní originálnych šachových problémov uverejnených v Šachovom umení (kompozičná časť časopisu Československý šach) a v bulletine Šachová skladba v týchto oddeleniach: Dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, štúdie a ľubovoľné exoproblémy. Zásielky pre prvé tri oddelenia treba posielať na adresu: Ing. J. Brabec, CSc., Svetlá 1, 811 02 Bratislava, štúdie Ing. J. Bradovi, CSc., Na strži 61, 140 00 Praha a exoproblémy V. Kotěšovcovi, Drahobejlova 37, 190 00 Praha. V každom oddelení budú udelené ceny, čestné uznania a pochvalné zmienky.

Bulletin Mat-Pat vypisuje dvojročné turnaje v týchto oddeleniach. Dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, štúdie, pomocné maty a samomaty. Originálne problémy v dvoch vyhotoveniach na diagramoch s presným riešením a adresou autora posielajte na adresu: Ladislav Salai, Bellova 8, 036 01 Martin, do 30. 11. 1989. Každý účastník súťaže dostane exemplár uverejnenia svojej skladby i konečné rozhodnutie rozhodcu.


Vzad <<  >> Vpred