Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(19. 2. 1988)


Problém č. 1240 – originál

Günter Schiller (NDR) a

Milenko Dukić (Juhoslávia)

Mat 2. ťahom (3–3)Kontrolná notácia: b. Kf6, Da1, Vc3 (3), č. Ke4, Jh4, Pb3 (3), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Milenko Dukić si tentoraz k spolupráci prizval Güntera Schillera z NDR. Ich spoločné dielo je hodne nezvyčajné a zanechá u mnohých skladateľov i riešiteľov rôzne dojmy. Mohlo by niesť názov "kaskáda bielych šachov". Obsahuje viacero tematických pokusov bielou dámou so šachmi. Riešenie zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1234. Napriek úvodným obavám o náročnosť tohto problému, nakoniec sa riešitelia s ním výborne vysporiadali. Bolo potrebné uviesť akého strelca, a na ktoré pole treba pridať. A navyše napísať matujúci ťah. Niektorí riešitelia uviedli obidve možné varianty. Bieleho strelca pridať na pole d7 (s nasledujúcim 1.Ve8 mat) nemožno. Pretože potom musel byť posledný ťah čierneho c7-c6 alebo c7:d6. Tým pádom sa však nemohol dostať biely kráľ na pole h8 a pozícia je takto ilegálna. Správne je teda iba pridanie čierneho strelca na pole f6 s matom 1...g6. Tí, ktorí uviedli len toto riešenie získavajú 2 body. Ostatní, ktorí napísali aj druhú variantu obdržia iba jeden bod vzhľadom na náročnosť a atypickosť problému.


PAT A MAT

Pred pár dňami vyšlo dlho očakávané dvojčíslo (6-7) kompozičného bulletinu PAT A MAT. Z jeho obsahu uvádzame: Výsledok súťaže dvojťažiek – Lačný 60, výsledok súťaže žartovných problémov SÚV ČSZTV C 31. 12. 1985, článok V. Kotěšovca s názvom "Počítač skladá pomocné maty", dokončenie rozboru P. Gvozdjáka o šachovaní v samomatoch, materiál V. Pachmana o doplnkoch k riešeniam úloh českej školy, ktoré boli uverejnené v Albumoch FIDE 1945-1976, recenzie knihy "Kompozičný šach na Slovensku" v európskych šachových rubrikách, 24 originálov i výber úspešných skladieb československých autorov v zahraničí. Tradične dobrú estetickú úroveň tentoraz vhodne dopĺňa množstvo kvalitného študijného materiálu.


Vzad <<  >> Vpred