Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(26. 2. 1988)


Problém č. 1241 – originál

Ing. Jevgenij V. Fomičev, ZSSR

Mat 3. ťahom (5–9)Kontrolná notácia: b. Kf8, Dh2, Vf4, Sc2, Jd7 (5), č. Kd5, Sf1, Ja3, Jh6, Pb7, c6, d6, h4, h5 (9), biely začne a dá najneskôr tretím ťahom mat.

Meno Ing. J. V. Fomičeva je už dostatočne známe v spojení s "českými skladbami". Ani tentoraz sa úspešný gorkovský autor neodchýlil od hlavného smeru svojej tvorby. Po nie práve najpodarenejšom úvodníku možno objaviť tri modelové maty. Modelovým matom sa končí aj hrozbový variant. Spolu teda štyri modelové maty, z ktorých sú dva vysoko originálne. Riešenie zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1235 (A. Nandráži): Úvodom jedna zdanlivá hra 1...e2 2.Dd3 mat. Rieši: 1.Da2!! s hrozbou 2.Dd5 mat, 1...Kf3, Vd1, Jb3 (Jc4), e2 2.Sd2, Dg2, Da8, D:e2 mat. Vkusná drobnosť s bielou bezpešiakovou konštrukciou i dlhými ťahmi bielych figúr. A nechýba ani novostrategická "príloha" – zámena jedného matu. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


Kompozičné stretnutie

22. januára sa uskutočnilo už druhé stretnutie záujemcov o kompozičný šach v Košiciach. Tieto zatiaľ rozsahom i obsahom skromné stretnutia sa konajú pod patronátom šachového oddielu TJ Slávia UPJŠ Košice. Riešili sa aktuálne otázky skladobného šachu, nechýbali ani ukážky moderných smerov v kompozícii i práce jednotlivých účastníkov. Ďalšie stretnutie sa uskutoční dnes, t. j. 26. februára 1988, v klubovni ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice na Medickej ul. 6 v Košiciach. Vítaní sú všetci skladatelia, riešitelia i začínajúci šachisti z Košíc aj okolia.


Šachová skladba

Tempo, akým v poslednom čase vychádza šachový bulletin "Šachová skladba", je u nás skutočne neobvyklé. Nedávno uzrelo svetlo sveta už 17. číslo. Jeho obsah tvoria výsledky troch významných skladateľských súťaži. Sú to: 1. Medzinárodná anonymná súťaž ÚV ČSZTV C 9. 3. 1987 v štyroch oddeleniach (dvojťažky, trojťažky, štúdie, circe dvojťažky). 2. Medzinárodná súťaž na originálne skladby uverejnené v Šachovom umení alebo bulletine Šachová skladba v roku 1986. 3. Definitívny výsledok "Memoriálu V. Pachmana a J. Fritza" C 30. 9. 1985.

V plejáde výborných skladateľov sa nestratili ani východoslovenskí autori. V prvej súťaži najlepšie obstál M. Hlinka (spolu s J. Ševčíkom 1.-2. čestné uznanie v oddelení štúdií) z Košíc. V druhej získal RNDr. S. Vokál z Košíc II. cenu v oddelení mnohoťažiek.


Vzad <<  >> Vpred