Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 9. 1987)


Problém č. 1217 – originál

Peter Durst, Levoča

Mat 2. ťahom (11–7)Kontrolná notácia: b. Ka4, Dd8, Vc2, Ve8, Sb2, Sd7, Jd3, Jf5, Pb3, d4, f3 (11), č. Kd5, Ve2, Vh6, Sd6, Jb8, Pc5, g5 (7), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Ďalšia tohtoročná práca Petra Dursta z Levoče obsahuje tri zdanlivé hry 1...c4, J:d7 (Ja6), V:c2 a jednu zvodnosť. Novostrategický obsah skladby spočíva v zámenách matov i funkcií ťahov. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1211 (N. A. Bakke): Okamžitá premena bieleho pešiaka na rôzne figúry nestačí. Napr. 1.f8D?? Sc6!!, 1.f8J?? Sh3!!. Rieši: 1.Ka8!! tempo, 1...Jd3 2.f8D Je5 3.Db8 ľub. 4.Da7 mat, 1...Sc6 2.f8J Sd5 3.Jd7 ľub. 4.Jb8 mat, 2...ľub. 3.Je6 ľub. 4.Jc7 mat. Dvojnásobná premena bieleho pešiaka rozlíšená v závislosti na odpovedi čierneho v prvom ťahu. Podľa prvého ťahu čierneho volí biely svoj ďalší postup a jeho premenená figúra už neohrozene matuje. Vtipná skladba s minimálnym bielym materiálom, ale podľa nášho názoru bolo možné ušetriť aj čierny materiál. Za správne a úplné riešenia bolo možné získať maximálne 4 body. A to sa podarilo väčšine riešiteľov, pre ktorých nebola skladba príliš náročná.


Nové skladateľské súťaže

Sekcia kompozičného šachu ÚV ČSTV vypisuje medzinárodnú súťaž na originálne päť- až desaťťažky ako "Memoriál Konrada Bayera C 15. 10. 1987". Súťažné skladby s ľubovoľnými témami treba zasielať na adresu: Ing. Vladimír Kos, Merhautova 66, 613 00 Brno, ČSSR najneskôr do 15. 10. 1987. Rozhodcom je Klaus Wenda z Rakúska, ktorý udelí tri ceny a ďalšie vyznamenania. Výsledok bude uverejnený do konca roku 1988.

Francúzsky problémový zväz vypisuje medzinárodný skladateľský turnaj v štyroch oddeleniach: dvojťažky, dvojťažky v circešachu, samomaty 3. ťahom, priame exoúlohy (2X, 3X, MX) pri použití exokameňov ruža alebo čínskych exokameňov (napr. Leo, Vao, Pao, Mao). Skladby treba zasielať najneskôr do 31. 10. 1987 na adresu: Laurent Joudon, 4, ruea du Tage, F-75013, Paríž (s poznámkou Memoriál J. P. Boyera C 31. 10. 1987).


Vzad <<  >> Vpred